2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Sport/Szállás
Az egye­tem, ahol min­den meg­moz­dul
Az egész­sé­ges, test­moz­gás­sal, spor­to­lás­sal gaz­da­gí­tott élet­re ne­ve­lés­nek az utol­só lépc­ső­je a fel­sőok­tatási in­téz­mény. Az SZTE ezen a té­ren is ko­mo­lyan ve­szi fel­ada­tát, és mi­e­lőtt út­já­ra en­ged­né friss dip­lo­má­sa­it, szá­mos le­he­tő­sé­get meg­ad ne­kik, hogy a test­kul­tú­ra min­den sze­le­tét meg­is­mer­hes­sék.
Címkék: Sport

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egy­faj­ta gyöngy­szem­nek te­kint­he­tő ha­zánk­ban a sport, a moz­gás szem­pont­já­ból is, hi­szen azon ki­vé­te­les fel­ső­fokú ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek kö­zé tar­to­zik, ahol ko­mo­lyan ve­szik az egész­ség­re ne­ve­lést, és min­den te­rü­le­ten tesz­nek is ér­te – eme­li ki Sza­bó Jó­zsef, az SZTE Sport­köz­pont vezető­je.

sport
Az SZTE-n ko­mo­lyan ve­szik az egész­ség­re ne­ve­lést, és min­den te­rü­le­ten tesz­nek is ér­te. Fo­tó: S. Cs.
A Hattyas so­ri ko­ráb­bi lak­ta­nya te­rü­le­tén az egye­tem­nek né­hány év­vel ez­előtt le­he­tő­sé­ge nyílt egy új, mo­dern sport­köz­pont lét­re­ho­zá­sá­ra. A he­lyi­sé­ge­i­ben és fel­sze­relt­sé­gé­ben is kor­sze­rű­nek mond­ha­tó lé­te­sít­mény má­ra szin­te már min­den igényt ki­elé­gít. A sport­köz­pont te­rü­le­tén lé­vő hét külön­böző te­rem­ben az asz­tal­itenisztől az aer­o­bikon, jó­gán át egé­szen küzdős­portokig szá­mos sport­ág kö­zött vá­lo­gat­hat­nak a di­á­kok. A sza­bad­té­ren spe­ci­á­lis street­bal­l- és ha­gyo­má­nyos ko­sár­lab­da­pá­lya, négy fo­ci­aré­na és két mű­anyag bo­rí­tá­sú te­nisz­pá­lya vár­ja a hall­ga­tó­kat. A köz­pont szom­széd­sá­gá­ban a JGYPK To­po­lya so­ri sport­csar­no­ka első­sor­ban a test­ne­ve­lés sza­kos hall­ga­tók kép­zé­sét szol­gál­ja.
Az egye­tem­nek sa­ját sport­klub­ja is van Uni­ver­si­tas Sport Club Sze­ged né­ven. A spor­tol­ni vá­gyók több szak­osz­tály kö­zül vá­laszt­hat­nak. Ezek a sport­ágak az at­lé­ti­ka, női és fér­fi ké­zi­lab­da, női és fér­fi ko­sár­lab­da, röp­lab­da, lab­da­rú­gás, tol­las­lab­da, tor­na, fal­má­szás, ví­vás. Az Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat és a sport­köz­pont tá­mo­ga­tá­sá­val ked­vez­mé­nye­sen le­het igény­be ven­ni a vá­ro­si sport­uszo­dát, sőt az es­ti úszás min­den nap­pa­li ta­go­za­tos hall­ga­tó szá­má­ra in­gye­nes. Az An­na für­dő­ben is di­ák­ked­vez­mény jár. A di­ák­je­gyek kor­cso­lyá­zás­ra is igény­be ve­he­tők a mű­jég­pá­lyán. Ugyan­így jelen­tős ked­vez­mén­­nyel spor­tol­hat­nak az egye­te­mi pol­gá­rok az SZTE újszege­di te­nisz­köz­pont­já­ban, mely gyö­nyö­rű kör­nye­zet­ben, a li­get ár­nyas fái kö­zött ta­lál­ha­tó. Az or­vos­kar sport­lé­te­sít­mé­nyei ön­költ­sé­ges ala­pon hasz­nál­ha­tó­ak di­ák- és me­di­kus­ked­vez­mény­­nyel. Az új kli­ni­ka kert­jé­ben te­ni­sze­zés­re, fo­ci­ra, ko­sár­lab­dá­zás­ra nyí­lik le­he­tő­ség, sőt ka­jak-ke­nu is kölc­sönözhető.
A sport­köz­pont vezető­je la­punk­nak el­mond­ta, az egye­tem ar­ra tö­rek­szik, hogy a ta­nu­ló­i­val meg­sze­ret­tes­se a moz­gást. En­nek ér­de­ké­ben nem­csak az inf­rast­ruk­tú­rát fej­lesz­tet­ték, ha­nem min­den év­ben bő­ví­tik a vá­laszt­ha­tó test­ne­ve­lés­órák ská­lá­ját. A te­nisz, ka­jak, aer­o­bik és a ha­gyo­má­nyos sport­ágak mel­lett ma már a jó­ga, a vi­tor­lá­zás, a tánc, az in­tim­tor­na és szá­mos küzdős­port is a felve­hető kur­zu­sok kö­zé tar­to­zik. Az ext­rém spor­tok el­kö­te­le­zett­jei ta­nul­hat­nak sik­lóernyőzni vagy bú­vár­kod­ni, de akár fal­ra is mász­hat­nak a To­po­lya so­ri csar­nok­ban, il­let­ve a nem­rég át­adott új falmászópá­lyán.
Az SZTE fon­tos­nak tar­ja, hogy a fel­men­tést igény­lők kö­zül csak a leg­vég­ső eset­ben von­ja meg a moz­gást. A gya­kor­lat­ban ez azt je­len­ti, hogy a sport­köz­pont igyek­szik olyan kur­zu­so­kat is szer­vez­ni, me­lyek kön­­nyí­tett fog­lal­ko­zá­so­kat tar­tal­maz­nak. A mo­let­tebb höl­gyek­nek „XXL-tornát” tar­ta­nak, a moz­gás­kor­lá­to­zott hall­ga­tók­nak pe­dig gyó­gytest­n­evelést. Em­lí­tést ér­de­mel­nek még az év külön­böző pe­ri­ó­du­sa­i­ban szer­ve­zett tá­bo­rok is. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem a spor­tot ked­velő, a moz­gás­ra fo­gé­kony di­ák szá­má­ra az egyik leg­jobb vá­lasz­tás. A rek­re­á­ció te­rü­le­tén szin­te egyet­len igény sem ma­rad ki­elé­gí­tet­le­nül!

SZEGY

Bezár