2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Kultúra
Kultúra
Mér­nö­ki pre­ci­zi­tá­sú pon­tos­ság­gal szá­mol el Fe­ke­te Er­nő a szín­pa­don el­töl­tött óra min­den egyes má­sod­per­cé­vel, a Meny­­nyek­be vág­ta­tó pro­libusz cí­mű Weöres Sán­dor-est azon­ban még­sem gör­csös, még­sem fe­szes.
Címkék: Kultúra
2010. október 21.
A sze­ge­di nagy­szín­ház ok­tó­ber­ben tűz­te mű­sor­ra Tas­ná­di Csa­ba ren­de­zé­sé­ben a Csár­dás­ki­rály­nőt. A mű, amely olasz-ma­gyar kop­ro­duk­ci­ó­ban ké­szült, az idei Tri­esz­ti Ope­rett Fesz­ti­vál nyi­tó­da­rab­ja­ként meg­le­he­tő­sen si­ke­re­sen sze­re­pelt Olasz­or­szág­ban. A ren­de­ző­vel be­szél­get­tünk.
Címkék: Kultúra
2010. október 21.
A VI. Fool Moon Nem­zet­kö­zi Acap­pel­la Fesz­ti­vál­nak idén is a sze­ge­di IH Ren­dez­vény­köz­pont adott ott­hont ok­tó­ber 7-8-án. A Fool Moon vokál­e­gyüttes kez­de­mé­nye­zé­se­ként 2004-ben lét­re­jött fesz­ti­vál eb­ben az év­ben ha­to­dik al­ka­lom­mal szólt a hang­sze­rek nél­kü­li ze­ne ked­ve­lő­i­hez.
Címkék: Kultúra
A Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház ki­csi­nek bi­zo­nyult, ami­kor a nagy­részt sze­ge­di szár­ma­zá­sú csa­pat pro­duk­ci­ó­já­ra gyü­le­kez­tek az ér­dek­lő­dők. Bár a Mil­len­ni­u­mi min­dig ki­csi­nek tűnik, ami­kor ott jó prog­ra­mo­kat tar­ta­nak: olyan­kor va­la­hogy min­dig épp egy picivel több em­ber van, mint amen­­nyi­nek elég le­ve­gő jut, a ze­ne­kart meg nem le­het lát­ni. Rá­adá­sul a Fa­bu­la Rasa is „csen­de­sü­lőst” tar­tott, ami meg azért nem volt a leg­jobb öt­let, mert olyan ze­nét ját­sza­nak, ami­re át le­het­ne tán­col­ni az éj­sza­kát.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
2010. október 21.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
2010. október 21.
Pá­vai Ta­ma­ra és Ár­nyas Kop­pány Ákos kö­zös fest­mény­ki­ál­lí­tá­sa
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
DSC_0124_31_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár