2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
Elő­ző lap­szá­munk­ban Fel­ső­fo­kú nyelv­tu­dat­lan­ság cím­mel a ma­gyar em­be­rek hasz­nál­ha­tó nyelv­tu­dá­sá­nak hi­á­nyá­ról és a nyelv­vizs­ga­hi­ány mi­att a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben ra­gadt dip­lo­mák­ról ér­te­kez­tünk. Hely­szű­ke mi­att ez ügy­ben két moz­za­na­tot és egy lé­nye­ges uni­ós pá­lyá­za­tot nem em­lí­tet­tünk. Most eze­ket pó­tol­nánk, kezd­ve a fon­to­sabb utób­bi­val.
Címkék: Egyetemi élet
2011. február 09.
Ké­sőb­bi mun­ka­hely­ük­höz ha­son­lí­tó va­lós kö­rül­mé­nyek kö­zött pró­bál­hat­ják ki ma­gu­kat a gyógy­sze­részhall­ga­tók ab­ban a tan­gyógy­szer­tár­ban, me­lyet az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Ka­rá­nak Eöt­vös ut­cai épü­le­té­ben ala­kí­tot­tak ki mintegy hétmillió forintból az egy­ko­ri könyv­tár he­lyén.
2011. február 09.
2011. február 09.
2011. február 09.
Sze­mé­lyi­sé­gi jog, sze­mély­hez fű­ző­dő jo­gok a har­ma­dik év­ez­red­ben cím­mel, a kö­zel­múlt­ban el­hunyt Boytha György­ pro­fesz­­szor­ra em­lé­kez­ve rendezett kon­fe­ren­ci­át az SZTE ÁJTK Pol­gá­ri Jo­gi és Pol­gá­ri El­já­rás­jo­gi Tan­szé­ke a Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban.
Címkék: Egyetemi Élet

Elmozdulást jelenthet a biztonsági őrökről alkotott hagyományos képtől az a kezdeményezés, mely a szegedi Mérnöki Karon indult októberben. A program szellemében a vagyonőrök mostantól nemcsak „védenek”, hanem az alkalmazó intézmény igényeinek megfelelően speciális tudással is rendelkezni fognak.

Címkék: Egyetemi Élet

Október 16-án, a MEFESZ megalakulásának évfordulóján a forradalom hőseire emlékezve koszorúzást tartottak a TIK parkjában található emlékműnél, és az AudMaxban rendezett ünnepi választmányülésen átadták a Hallgatói Mozgalomért Emlékérmeket.

Címkék: Egyetemi Élet

A Művelődés hete – tanulás ünnepe 2010 jegyében Felnőttképzési Kerekasztal Road Show-t szervezett a Magyar Pedagógiai Társaság és az SZTE JGYPK Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete a felnőttképzés aktuális kérdéseiről a szakma budapesti és helyi szakértőivel.

Címkék: Egyetemi Élet
GYTK1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár