2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Kultúra
Kultúra
Va­jon hol járt tíz évig a ki­lenc­ve­nes évek kö­ze­pé­től több demó­val is je­lent­ke­ző ígé­re­tes sze­ge­di prog­res­­szív, grunge rock ban­da? 2010 szá­muk­ra a nagy vissza­té­rés éve lesz. Mol­nár Lász­ló, az Ever­flow éne­ke­se egy sze­ge­di ká­vé­zó­ban me­sélt a múlt­ról, az ak­tu­á­lis ter­vek­ről és a kö­zel­jö­vő­ben be­mu­tat­ko­zó unplugged mű­sor­ról.
Címkék: Kultúra
Aki ott volt no­vem­ber­ben az SZTE Gó­lya­bá­lon, an­nak min­den bi­zon­­nyal fel­kel­tet­te a fi­gyel­mét a pa­lo­tás, amit nem ven­dég­mű­vé­szek, ha­nem hall­ga­tók ad­tak elő: ők azok, akik már több mint más­fél éve he­ti rend­sze­res­ség­gel gyűl­nek ös­­sze, hogy gya­ko­rol­ják a ma­nap­ság rit­ka­ság­nak szá­mí­tó hob­bi­ju­kat: a tör­té­nel­mi tár­sas­tán­cot.
Címkék: Kultúra
Tu­cat­nyi szösz­ke, bar­na, vö­rös fe­jecs­ke ül előt­tünk a Kö­vér Bé­la Báb­szín­ház el­sö­té­tí­tett né­ző­te­rén. Iz­ga­tott su­so­gás mo­raj­lik a csend­ben, fog­hí­jas mo­so­lyok for­dul­nak hát­ra. Amíg nem kez­dő­dik A kis Mukk, na­gyobb lát­vá­nyos­ság­nak ígér­kez­tünk mi, fel­nőtt­ként, mint a még el­zárt vö­rös füg­gö­nyök.
Címkék: Kultúra
Győ­rött szü­le­tett, de olyan erős szá­lak kö­tik az al­föl­di vá­ros­hoz, hogy bát­ran ne­vez­het­jük most már sze­ge­di­nek is Láz­ár Pált, aki idén len­ne het­ven­éves. A Reök-­palotában eb­ből az al­ka­lom­ból nyílt tár­lat; itt a mű­vész több mint száz al­ko­tá­sát – el­ső­sor­ban az 1990-es évek­től szü­le­tett fest­mé­nye­ket és kis­plasz­ti­ká­kat – le­het meg­te­kin­te­ni.
Címkék: Kultúra
2010. március 05.
Címkék: Kultúra
2010. március 05.
2010. március 05.
Címkék: Kultúra
2010. március 05.
DSC_2674_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár