2022. május 26., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  12. szám - 2010. november 15.  --  Egyetemi élet
A ma­te­ma­ti­ka és a va­ló élet
Az Eu­ró­pai Ku­ta­tá­si Ta­nács (ERC) tu­do­má­nyos ta­ná­csa Kez­dő tá­mo­ga­tá­sok (Start­ing Grants) pá­lyá­za­tán öt Ma­gyar­or­szá­gon élő pá­lya­kez­dő ku­ta­tá­si ter­vé­re adott tá­mo­ga­tást, köz­tük Röst Ger­gely ma­te­ma­ti­kus­nak, a SZTE Bo­lyai In­té­zet mun­ka­tár­sá­nak.
Címkék: Egyeteni Élet

A prog­ram há­rom év­vel ez­előtt in­dult an­nak ér­de­ké­ben, hogy az eu­ró­pa­i­ak el­len­sú­lyoz­has­sák az ame­ri­kai és tá­vol-ke­le­ti tu­dós­el­szí­vást. A Start­ing Grantsre olyan fi­a­tal ku­ta­tók je­lent­kez­het­nek, akik tíz éven be­lül sze­rez­tek dok­to­ri fo­ko­za­tot, fo­lya­ma­tos és önál­ló ku­ta­tó­mun­kát vé­gez­nek, és rend­sze­re­sen pub­li­kál­nak; az Advanced ku­ta­tó­pro­fes­­szo­rok szá­má­ra lé­te­sült. Bár­mely tu­do­mány­te­rü­le­ten le­het pá­lyáz­ni, 2008-ban ki­lenc­ezer, az utób­bi két év­ben majd­nem há­rom-há­rom­ezer terv ér­ke­zett be, a győz­tes négy­szá­zat ezek kö­zül vá­lasz­tot­ták ki. A leg­jobb ku­ta­tá­si pá­lyá­za­tok ké­szí­tői egy brüs­­sze­li szó­be­li in­ter­jún mu­tat­ták be ed­di­gi szak­mai pá­lya­fu­tá­su­kat és té­má­ju­kat egy húsz­fős össz­eu­ró­pai bi­zott­ság – ti­zen­öt pro­fes­­szor és öt EU-s tiszt­ség­vi­se­lő – előt­t. A dön­tő­be ju­tot­tak kö­zül en­nek alap­ján vá­lasz­tot­ták ki a győz­te­se­ket, akik kö­zött meg­oszt­ják az 580 mil­lió eurós tá­mo­ga­tást.

matek2
Röst Gergely munkáját nemzetközi szinten díjazták. Fo­tó: S. Cs.
Idén har­minc­ki­lenc nem­zet ku­ta­tói nyúj­tot­tak be pá­lyá­za­tot, a 2873 ku­ta­tá­si terv kö­zül a kö­vet­ke­ző öt év­ben 427 va­ló­sul­hat meg; köz­tük öt ha­zai ku­ta­tóé, Cson­ka Sza­bolcs és Si­mon Fe­renc fi­zi­ku­so­ké (BME), Vankó Györ­gyé (MTA KFKI) és Sze­ged­ről Röst Ger­gely ma­te­ma­ti­ku­sé és Sza­kács Ger­gely or­vo­sé (MTA SZBK).
A Bo­lyai In­té­zet MTA-SZTE Ana­lí­zis és Szto­chaszti­ka Ku­ta­tó­cso­port­já­ban dol­go­zó Röst Ger­gely egye­te­mi ad­junk­tus az el­ső ke­let-eu­ró­pai ma­te­ma­ti­kus, aki a fi­a­tal ku­ta­tói ka­te­gó­ri­á­ban tá­mo­ga­tást nyert. „A ma­te­ma­ti­kai nagy­ha­tal­mak – fran­ci­ák, né­me­tek, an­go­lok és ola­szok – szer­zik meg a ku­ta­tá­si tá­mo­ga­tá­sok ál­ta­lá­ban 80 száza­lékát, a ma­ra­dék jut az ös­­szes töb­bi or­szág­nak. Na­gyon ke­mény a ver­seny e te­kin­tet­ben, tény­leg csak azt né­zik, hogy me­lyik a hu­szon­öt leg­jobb azon a tu­do­mány­te­rü­le­ten” – mond­ta Röst Gergely.
A dí­ja­zott tu­dó­sok mun­ka­ide­jük leg­alább 30 szá­za­lé­kát a tá­mo­ga­tott pro­jekt­re kell for­dít­sák. „Ez egy ha­tal­mas el­is­me­rés, hi­szen a leg­ma­ga­sabb nem­zet­kö­zi szin­ten ér­té­kel­tek, va­la­mint óri­á­si le­he­tő­ség is. Ar­ról szól ez a pá­lyá­zat, hogy a ki­vá­lasz­tott fi­a­tal ku­ta­tók meg­va­ló­sít­hat­ják sa­ját prog­ram­ja­i­kat, és önál­ló ku­ta­tó­cso­por­tot szer­vez­het­nek. A pá­lyá­zat cél­ja, hogy elő­se­gít­se önál­ló­sá­gu­kat, ami­re adott eset­ben év­ti­ze­de­ket kell vár­ni. Egy négy­fős ku­ta­tó­cso­por­tot szer­ve­zek, ami az ál­ta­lam ki­tű­zött prob­lé­má­kon fog dol­goz­ni” – be­szél ter­ve­i­ről a ma­te­ma­ti­kus.
„A dok­to­ri cím meg­szer­zé­sét kö­ve­tő­en Ka­na­dá­ban let­tem ku­ta­tó. Ak­kor még tel­je­sen el­mé­le­ti ma­te­ma­ti­ká­val fog­lal­koz­tam, de a cso­port, aho­va ke­rül­tem, nagy ré­sze jár­vány­ter­je­dé­si mo­del­lek­kel fog­lal­ko­zott” – me­sél Röst Ger­gely a kez­de­tek­ről. „A ve­ze­tő pro­fesz­­szor, Jian­hong Wu az egyik he­ti ku­ta­tó­sze­mi­ná­ri­um­ra egy ma­te­ma­ti­kai prob­lé­mát ho­zott, ami az egyik mo­dell kap­csán me­rült fel, és amit meg­ol­dot­tam. Ez újabb kér­dé­se­ket ve­tett fel és azok kö­zül is volt olyan, amit meg­ol­dot­tam, így egy­re in­kább be­kap­cso­lód­tam a jár­vány­mo­del­le­zé­si mun­ká­ba. Ami­kor ha­za­jöt­tem, pró­bál­tam ezt foly­tat­ni itt­hon is.”
A fi­a­tal ku­ta­tó nem­csak az el­nyert tá­mo­ga­tást il­le­tő­en le­het út­tö­rő. Az em­lí­tett, tu­do­mány­te­rü­le­te­ken át­íve­lő együtt­mű­kö­dé­sek­nek még nincs iga­zán ha­gyo­má­nya Ma­gyar­or­szá­gon, és az al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­ka is gyak­ran hát­tér­be szo­rult az el­mé­le­ti­vel szem­ben. „A pá­lyá­zat négy ano­nim bí­rá­ló­ja kö­zül az egyik azt ír­ta, azért tá­mo­gat­ja a pá­lyá­za­to­mat, hogy az al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­ka na­gyobb te­ret kap­jon, mert úgy lát­ja, hogy Ma­gyar­or­szá­gon ke­vés­bé van ha­gyo­má­nya an­nak, hogy a va­ló élet­be­li prob­lé­má­kat köz­vet­le­nül ös­­sze­kö­tik a ma­te­ma­ti­ká­val” – tet­te hoz­zá Röst Ger­gely.
Pro­jekt­jé­nek té­má­ja új tí­pu­sú jár­vány­ter­je­dé­si mo­del­lek ki­dol­go­zá­sa. „Nincs egy nagy fel­adat, ha­nem sok ki­sebb, ezek kö­zül van el­mé­le­ti ma­te­ma­ti­kai is. A klas­­szi­kus jár­vány­ter­je­dé­si mo­del­lek év­ti­ze­dek óta lé­tez­nek, ezek­nek kü­lön­bö­ző mó­do­sí­tá­sa­it al­kal­maz­zák; de van egy olyan je­len­ség, ami egy tel­je­sen új­faj­ta ma­te­ma­ti­kai mo­dell­hez ve­zet. A pá­lyá­zat egyik fel­ada­ta en­nek el­mé­le­ti ki­dol­go­zá­sa, de van­nak olyan ré­szek is, ame­lyek gya­kor­la­ti al­kal­ma­zás­ról szól­nak. A pá­lyá­zat e ket­tő kom­bi­ná­ci­ó­ja” – vá­zol­ja fel a té­má­ját a ku­ta­tó.
A dif­fe­ren­ci­álegyen­le­tek bár­mi­lyen foly­to­no­san vál­to­zó fi­zi­kai vagy bi­o­ló­gi­ai rend­szer vi­sel­ke­dé­sét mo­del­lez­ni tud­ják, töb­bek kö­zött azt, ho­gyan ter­jed el egy po­pu­lá­ci­ó­ban egy-­e­gy jár­vány. „Na­gyon egy­sze­rű, ha ki­tör egy jár­vány, nap­ról nap­ra vagy órá­ról órá­ra fel­je­gyez­zük, hogy mi­kor hány be­teg van, így tu­laj­don­kép­pen egy függ­vényt ka­punk. Az a kér­dés, mi­lyen az alak­ja. Van­nak bi­zo­nyos tör­vény­sze­rű­sé­gek – mi­lyen me­cha­niz­mus ál­tal ter­jed egy be­teg­ség –, er­re fel tu­dunk ál­lí­ta­ni egy ma­te­ma­ti­kai mo­dellt. A jár­vány kez­de­ti sza­ka­szá­ban is­mer­jük e gör­be ele­jét, eb­ből sze­ret­nénk tud­ni meg­mon­da­ni, ho­gyan fog foly­ta­tód­ni, mi­kor éri el a csúcs­pont­ját, az mi­lyen ma­ga­san lesz, há­nyan fog­nak meg­be­te­ged­ni, és a kü­lön­bö­ző stra­té­gi­á­kat al­kal­ma­zá­sa – pél­dá­ul gyógy­ke­ze­lés, vakcinálás, ka­ran­tén, is­ko­lák be­zá­rá­sa –, ho­gyan be­fo­lyá­sol­ja a gör­bét” – pon­to­sít Röst Ger­gely.
Mun­ká­ja so­rán jár­vány­ta­ni szak­em­be­rek­kel is együtt dol­go­zik majd. „Más or­szá­gok­ban ez na­gyon szer­ve­zet­ten mű­kö­dik. Ka­na­dá­ban lé­te­zik egy or­szá­gos há­ló­zat a jár­vány­ter­je­dés mo­del­le­zé­sé­re, ami­ben van­nak ma­te­ma­ti­ku­sok, az ot­ta­ni köz­egész­ség­ügyi in­té­zet szak­em­be­rei, or­vo­sok, bi­o­ló­gu­sok, viroló­gu­sok. Egy há­ló­zat­ban dol­goz­va na­gyon jól együtt le­het mű­köd­ni ilyen prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ban.”

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár