2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ETSZK
Így látja a hallgató
Címkék: ETSZK
etszk_hallgatoIgye­kez­tem olyan sza­kot vá­lasz­ta­ni, ami az ér­dek­lő­dé­sem­nek leg­in­kább meg­fe­lel, és úgy ér­zem, jól dön­töt­tem. Min­den­kép­pen Sze­ge­den sze­ret­tem vol­na ma­rad­ni, hi­szen itt min­den adot­t, ami egy egye­te­mis­tá­nak fon­tos: jó egye­tem, jó kö­zös­ség és per­sze jó bu­lik. A ta­ná­ra­ink igye­kez­nek jó kap­cso­la­tot ki­ala­kí­ta­ni ve­lünk, érez­zük, hogy fon­to­sak va­gyunk ne­kik, min­dig se­gí­te­nek, ami­ben csak tud­nak.
Mi­vel el­sős va­gyok, gya­kor­la­tunk nem iga­zán volt még, de egy­szer ki­lá­to­gat­tunk a haj­lék­ta­la­nok nap­pa­li me­le­ge­dő­jé­re, ami na­gyon ér­de­kes és ta­nul­sá­gos volt. A cso­port­tár­sa­im­mal jó kap­cso­lat­ban va­gyok, amit a gó­lya­tá­bor ala­po­zott meg. Min­den vég­zős kö­zép­is­ko­lás­nak aján­la­nám a sze­ge­di egye­te­met, az in­téz­mény­ben, a vá­ros­ban és a sze­ge­di­ek­ben egy­sze­rű­en nem le­het csa­lód­ni. A gó­lya­tá­bort is aján­la­nám, élet­re szó­ló él­mény volt ne­kem, és lesz majd a kis­gó­lyák­nak.
Börc­sök Nó­ra (ETSZK, I. szo­ci­á­lis mun­kás)
Bezár