2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Kultúra
Forgatás - Kön­tör­falak
Címkék: KultúraForgatás

forgatasAb­ból a díj­eső­ből, amit a Kön­tör­falak cí­mű film be­sö­pört, lát­szik, hogy men­­nyi­re szük­sé­ge van a ma­gyar kö­zön­ség­nek az iga­zán jó ha­zai al­ko­tá­sok­ra. A film­nek a 41. Ma­gyar Film­szem­lén szer­zett dí­jai: Leg­jobb fér­fi ala­kí­tás: Elek Fe­renc, Arany Ol­ló díj: Czakó Ju­dit, Ren­de­zői díj: Dyga Zsom­bor, a Film.hu dí­ja (in­ter­netes kö­zön­ség­sza­va­zás): Dyga Zsom­bor, az Or­szá­gos Diákzsűri kü­lön­dí­ja.
Mind­ezek után nyil­ván­va­ló­an fel­me­rül az em­ber­ben a kér­dés: va­jon mi le­het a si­ker tit­ka? A vá­lasz per­sze nem egy­sze­rű. Elő­ször is néz­zük a tör­té­ne­tet: egy tel­je­sen át­la­gos es­tén, há­rom tel­je­sen át­la­gos fi­a­talt egy­más mel­lé so­dor az élet, és ahogy ez ilyen­kor len­ni szo­kott, egy­ál­ta­lán nem hét­köz­na­pi tör­té­net ke­re­ke­dik a sors eme fur­csa já­té­ká­ból. Egy ilyen szto­ri film­re vi­te­le tény­leg ren­ge­teg be­le­fek­te­tést igé­nyel, ér­tem ezt úgy, hogy egy olyan tör­té­net­ben, ahol min­den azon mú­lik, hogy ho­gyan és mi­kor ada­gol­juk az in­for­má­ci­ót, nem le­het hi­báz­ni, és sze­ren­csé­re a Kön­tör­falak nem vagy leg­alább­is mi­ni­má­lis mér­ték­ben en­ged ma­gá­nak hi­bát.
A szí­né­szi já­ték kü­lö­nös erős­sé­ge a film­nek, a Tom­pos Kátya-Elek Fe­renc-Rá­ba Ro­land hár­mas ki­tű­nő vá­lasz­tás. Tom­pos Kátya re­me­kül hoz­za az alap­já­ban jó­aka­ra­tú, „ús­zom az ár­ral” tí­pu­sú fi­gu­rát, Esz­tit. A lány tö­ké­le­tes el­len­pont­ja az Elek Fe­renc ál­tal meg­for­mált Zo­li, aki kis­sé egy ma­ga­te­he­tet­len ölel­ni­va­ló plüss­mac­kó­ra em­lé­kez­tet, ám va­la­hogy még­is ő az, aki iga­zán tisz­tá­ban van ön­ma­gá­val. Rá­ba Ro­land, aki mond­hat­ni a leg­job­ban tel­je­sít a film­ben, for­mál­ja meg Gá­bort, Esz­ti báty­ját, aki­nek ér­ke­zé­se igen erő­tel­je­sen len­dü­let­be hoz­za az ese­mé­nye­ket.
Ös­­szes­sé­gé­ben el­mond­ha­tó, hogy Dyga Zsom­bor és csa­pa­ta egy iga­zán jó, for­du­la­tos, sze­ret­he­tő film­mel aján­dé­koz­ta meg a kö­zön­sé­get.

Kön­tör­falak: szí­nes, ma­gyar film­drá­ma, 80 perc, 2009. Ren­dez­te: Dyga Zsom­bor.

Petró Ju­li­an­na

Bezár