2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Kultúra
Forgatás - A le­gen­da iro­ni­kus ar­ca
Címkék: KultúraForgatás

forgatasA tör­té­ne­lem fik­ció. A film fik­ció. A le­gen­da nem va­ló­ság, tör­té­nel­mi fil­men fel­dol­goz­ni pe­dig min­den­kép­pen nagy fel­adat, hi­szen a ren­de­ző­nek ál­lást kell fog­lal­nia. Juraj Jaku­bisko nem fog­lalt ál­lást. Lát­szó­lag meg­tet­te ugyan, de Petr és Ci­rill fel­buk­ka­ná­sá­val min­dent ér­vény­te­le­ní­tett. A két ke­resz­tény szer­ze­tes ta­lál­má­nyai ugyan­is ko­ránt­sem mond­ha­tó­ak min­den­na­pos­nak a 16-17. szá­zad­ban. A fá­ból esz­ká­bált gör­kor­cso­lya fe­lett még szin­te el­sik­lott a fi­gyel­mem, de a kez­det­le­ges fény­ké­pe­ző­gép­nél már ko­mo­lyan fel­for­tyan­tam.
Mind­ez azon­ban va­la­me­lyest iz­gal­mas­sá is te­szi az ér­tel­me­zést. Jaku­bisko ugyan­is (kö­zel) ár­tat­lan­nak mu­tat­ja Bá­tho­ry Er­zsé­be­tet, ha azon­ban a két szer­ze­tes ré­vén az ál­ta­la el­mon­dot­tak hi­tel­te­len­né vál­nak, a ren­de­ző le­gen­dát il­le­tő ál­lás­fog­la­lá­sa is azon­nal meg­kér­dő­je­lez­he­tő.
Darvu­li­a, a fe­ke­te má­gi­á­val fog­lal­ko­zó bo­szor­kány sze­re­pel­te­té­se újabb sar­ka­la­tos pont­ja a hi­te­les­sé­gé­ben meg­té­pá­zott Jaku­bisko-történet­nek. A film sze­rint Darvu­lia és Er­zsé­bet kö­zött egyez­ség szü­le­tett, mely sze­rint a mér­ge­zés­ből fel­tá­masz­tott gróf­nő fi­út szül, és örök­re fi­a­tal ma­rad a bo­szor­kány se­gít­sé­gé­vel, aki nagy árat kér mind­ezért. Er­zsé­be­tet azon­ban Darvu­lia fő­ze­te­in kí­vül mint­ha más is mér­gez­né, ez a szál azon­ban ki­dol­go­zat­lan ma­radt.
A tör­té­net má­sik igen­csak gyen­ge pont­ja a szin­te kö­te­le­ző sze­rel­mi szál, mely a bol­dog há­zas­ság­ban élő Er­zsé­bet és Car­avag­gio kö­zött szö­vő­dik. E ro­mánc csúcs­pont­ja az a ta­lál­ko­zás, évek­kel a fes­tő Er­dély­ből va­ló el­szö­ké­se után, mely­nek so­rán az il­lem­re so­kat adó gróf­nő és a ho­mo­sze­xu­á­lis Car­avag­gio egy temp­lo­mi gyón­ta­tó­fül­ké­ben lesz­nek egy­má­séi.
Akik ere­de­ti nyel­ve­ken néz­ték a fil­met, több más fur­csa­ság­ról is be­szá­mol­tak. Mind­ezek – ha nem­ze­ti kér­dé­se­ket nem is aka­rok fi­gye­lem­be ven­ni – min­den­kép­pen fel­ve­tik azt a kér­dést, va­jon a ren­de­ző va­ló­ban tisz­táz­ni akar­ta Bá­tho­ry Er­zsé­be­tet, vagy in­kább kí­mé­let­len iró­ni­á­val kö­ze­lí­tet­te meg a le­gen­dát...
Juraj Jaku­bisko: Bá­tho­ry – A le­gen­da má­sik ar­ca. Szí­nes, szink­ro­ni­zált szlovák-c­se­h-an­gol-­mag­yar-amerikai film­drá­ma, 2008. 138 perc. For­gal­maz­za: Jaku­biskofilm.

Sz. N.

Bezár