2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2011  --  2. szám - 2011. február 14.  --  Kultúra
Forgatás - Az uta­zó
Címkék: KultúraForgatás

Frank (Johnny Dep­p), a ma­gá­nyo­san utaz­ga­tó tu­ris­ta Ve­len­cé­be ké­szül, köz­ben a ti­tok­za­tos Elise (Angelina Jolie) pont őt sze­me­li ki a vo­na­ton, mi­nek kö­vet­kez­té­ben az ártat­lan(?) ame­ri­kai bé­kés­nek ígér­ke­ző ki­ruc­ca­ná­sa át­for­dul egy ké­mek­kel, ügy­nö­kök­kel és gengsz­te­rek­kel te­li haj­szá­vá. A több csa­var­ral is pró­bál­ko­zó tör­té­net lé­nye­gé­ben en­­nyi. Már Az uta­zó el­ké­szül­te előtt jó­val fel­me­rült a kér­dés, hogy mi lesz, ha ös­­sze­eresz­tik Dep­pet és Jolie-t, Ho­lly­wood e két A-lis­tás szu­per­sztár­ját. A vá­lasz: sem­mi. Ket­te­jük ro­mán­ca a film­ben ab­szo­lút hi­he­tet­len­nek tű­nik, Depp­nek már csuk­ló­ból ki ké­ne ráz­nia az idét­len­ke­dő fi­gu­rá­ját, ám itt fé­lel­me­te­sen gyen­ge, Jolie pe­dig szin­te ér­zel­mek nél­kül játs­­sza vé­gig a fil­met.
A film­ben Ve­len­ce szép­sé­gé­nél (va­la­mint Frank sze­ren­csét­len­sé­gé­nél) csak Elise bá­ja­it hang­sú­lyoz­ták job­ban az al­ko­tók, mely­nek kö­vet­kez­té­ben a tör­té­net vé­gé­re bár­mely né­ző­nek ko­mi­kus­sá vál­hat, hogy a ze­ne­kar ak­kor kezd el ját­sza­ni, ha nagy­as­­szo­nyo­san vo­nu­ló Jolie be­lép a te­rem­be, a tö­meg te­kin­te­te rá irá­nyul, nők és fér­fi­ak egy­aránt őt bá­mul­ják, és úgy nyíl­nak ket­té előt­te, mint Mó­zes­nek a Vö­rös-ten­ger, míg ő csak elé­ge­dett pil­lan­tá­sok­kal nyug­táz­za a tö­me­get.
A tör­té­net ma­gá­ban nem rossz öt­let, ezt iga­zol­ja az is, hogy egy­szer már a fran­ci­ák le­fo­gat­ták Antho­ny Zim­mer cím­mel, amely iz­gal­ma­sabb ki­kap­cso­ló­dást ígér, mint az ame­ri­kai remake. A je­le­ne­tek he­lyen­ként meg­le­he­tő­sen unal­ma­sak, és bu­gyu­ta po­é­nok­kal spé­kelt di­a­ló­gu­sok­kal tár­sít­va to­vább ront­ják a fil­met, amely­nek él­ve­ze­té­ből a ma­gyar szink­ron is el­vesz egy ke­ve­set. Az akcióthrillernek ki­ki­ál­tott mű, amit a Gold­en Globe-on egyéb­ként vígjáték(!) ka­te­gó­ri­á­ban je­löl­tek, tu­laj­don­kép­pen nem tar­to­zik se ide, se oda. Az ak­ció meg­van, plusz ka­punk még hoz­zá egy kis drá­mát és ro­man­ti­kát, nap­le­men­tét, gon­do­lát és Ve­len­cét, ma­ra­dan­dó él­ményt vi­szont sem­mi­képp.
Az uta­zó – szí­nes, szink­ro­ni­zált ame­ri­kai-fran­cia film 102 perc, 2010. Ren­dez­te: Flo­ri­an Henc­kel von Don­ners­mar­ck.

Hrivnák Ani­ta

Bezár