2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Kultúra
Forgatás - Vi­har­szi­get
Címkék: KultúraForgatás

forgatasA Vi­har­szi­get ti­pi­ku­san olyan film, ami után száz szá­za­lék, hogy az em­ber hall­ja – ha épp nem ma­ga mond­ja ki – a már jól is­mert mon­da­tot: én már en­nél és en­nél a rész­nél tud­tam, hogy mi fog tör­tén­ni. Tö­re­del­me­sen be­val­lom, at­tól füg­get­le­nül, hogy a film elő­ze­te­se tény­leg ren­ge­teg min­dent el­árul, én sze­mély sze­rint nem tud­tam, ho­va fut majd ki a tör­té­net.
A Vi­har­szi­get alap­szi­tu­á­ci­ó­ja rö­vi­den: az '50-es évek Ame­ri­ká­já­ban két rend­őr­bí­ró egy rej­té­lyes ügy meg­ol­dá­sá­nak re­mé­nyé­ben ér­ke­zik meg egy min­den­től tá­vol fek­vő szi­get­re, mely funk­ci­ó­ja nagy­já­ból an­­nyi, hogy olyan bű­nö­ző­ket gyűjt ös­­sze, akik pszi­chi­át­ri­ai ke­ze­lés­re szo­rul­nak. Ter­mé­sze­te­sen el­in­dul a nyo­mo­zás, de mi­re a film vé­gé­re érünk, nem is tu­dom, hány csa­var s for­du­lat után, már szin­te sen­kit nem fog ér­de­kel­ni, hogy hon­nan is in­dul­tunk.
Ha a film lát­vány­vi­lá­gát vizs­gál­juk, egy­ér­tel­mű di­csé­ret il­le­ti Robert Richard­son ope­ra­tőrt a re­me­kül ki­vi­te­le­zett ké­pe­kért, s min­den­kép­pen em­lí­tés­re mél­tó­ak a film egé­szé­ből mar­kán­san ki­emel­ke­dő, a fő­hős­höz köt­he­tő álom­szek­ven­ci­ák, em­lé­kek, il­let­ve hal­lu­ci­ná­ci­ók, me­lyek sok­kal jobb­ra és ha­tá­so­sabb­ra si­ke­rül­tek a film töb­bi ré­szé­nél.
A film má­sik erős­sé­ge a ki­tű­nő szí­nész­gár­da: Ben Kings­ley, Max von Sydow, Le­o­nar­do DiCaprio, Mark Ruf­falo stb. Már a fel­so­ro­lás­ból is lát­szik, hogy Scors­ese nem zsák­ba­macs­kát vá­sá­rolt, plá­ne ha a női ol­dal kép­vi­se­lő­it, Emily Mor­timert és Michelle Williamst sem hagy­juk le a lis­tá­ról.
Scors­ese ren­de­zői nagy­sá­gát nyil­ván nem kell kü­lön meg­em­lí­te­ni. Ezen film ese­té­ben azon­ban kön­­nyen le­het, hogy egye­sek­nek csa­ló­dást okoz majd, ugyan­is a film egyik szer­ve­ző el­ve le­het­ne a ke­vés kísér­letezés, sok meg­adás tech­ni­ká­ja, kvá­zi csi­nálj nyu­god­tan bár­mit ad­dig, amíg az be­le­fér a nagy­kö­zön­ség el­vá­rá­sa­i­nak hal­ma­zá­ba.
Vi­har­szi­get: szí­nes, fel­ira­tos, ame­ri­kai thriller, 138 perc, 2009. Ren­dez­te: Mar­tin Scors­ese.

Petró Ju­li­an­na

Bezár