2024. június 20., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Kultúra
Mű-Terem - Mo­dern Ma­gyar szob­rá­szat 2010
Címkék: Mű-TeremKultúra

A sze­ge­di vár­mú­ze­u­mi kiál­lítóterem­ben ezek­ben a he­tek­ben a Ma­gyar Szob­rász Tár­sa­ság ci­vil szer­ve­zet ki­ál­lí­tá­sa te­kint­he­tő meg. A tár­sa­ság cél­ki­tű­zé­sei kö­zött sze­re­pel az al­ko­tó­te­vé­keny­ség tá­mo­ga­tá­sa, a ma­gyar szob­rá­szat szín­vo­na­lá­nak meg­őr­zé­se, va­la­mint az al­ko­tók mun­ká­i­nak meg­is­mer­te­té­se mi­nél szé­le­sebb kö­zön­ség­gel. Ez al­ka­lom­mal kö­zel negy­ven mű­vész mun­ká­ját cso­dál­hat­ják meg a szob­rá­szat iránt ér­dek­lő­dők, ame­lyek mind a rend­szer­vál­tás utá­ni kor­szak al­ko­tá­sai. A ki­ál­lí­tás cél­ja rész­ben olyan mű­vek meg­is­mer­te­té­se a kö­zön­ség­gel, ame­lyek ma­nap­ság sem vesz­tet­ték még el ér­vé­nyes­sé­gü­ket. Ezen­kí­vül a mint­egy hat­van szo­bor­ból el­ké­szí­tett vá­lo­ga­tás meg­le­he­tő­sen át­fo­gó ké­pet nyújt az utób­bi húsz év szob­rász­mű­vé­szeté­ről.
Az egé­szen tra­di­ci­o­ná­lis anya­gok­ból (mint pél­dá­ul fa, már­vány vagy bronz) ké­szült szob­rok­tól kezd­ve a tár­lat új anya­gok szé­les ská­lá­ját je­le­ní­ti meg, ahol leg­in­kább a fé­mek­kel, va­la­mint az üveg­gel va­ló kí­sér­le­te­zés fi­gyel­he­tő meg. A ki­ál­lí­tás a szob­rok te­ma­ti­ká­ját te­kint­ve is igen szer­te­ága­zó. Elő­for­dul­nak kü­lön­bö­ző tor­zók, em­ber­ala­kok, de mi­vel az ös­­sze­ál­lí­tást te­kint­ve ép­pen a mo­dern­sé­gen van a hang­súly, ezért in­kább a szo­kat­la­nabb, gro­tesz­kebb alak­za­tok do­mi­nál­nak, ame­lyek ne­he­zen ér­tel­mez­he­tők, en­nél fog­va gon­dol­ko­dás­ra kész­te­tik a szem­lé­lőt. A tár­lat ta­lán leg­ér­de­ke­sebb da­rab­ja fur­csa mód nem te­kint­he­tő meg, mi­vel al­ko­tó­ja meg­sem­mi­sí­tet­te azt: Var­ga Pé­ter Si­ker­te­len kí­sér­let cí­mű al­ko­tá­sá­ról – mely lé­nye­gé­ben egy le­he­tő „leg­ere­den­dőbb” szo­bor el­ké­szí­té­sét cé­loz­ta meg – csak ké­pe­ket lát­ha­tunk, va­la­mint a szob­rász írá­sát ol­vas­hat­juk a mun­ka fo­lya­ma­tá­ról, cél­ki­tű­zé­se­i­ről. To­váb­bá több szo­bor fog­lal­ko­zik a min­ket ma­nap­ság kö­rül­ve­vő, egy­re ter­jesz­ke­dő mes­ter­sé­ge­sen elő­ál­lí­tott kör­nye­zet­tel.
A ki­ál­lí­tás a Vár­mú­ze­um­ban, a Stefánián de­cem­ber 19-ig te­kint­he­tő meg.

Hrivnák Ani­ta

Bezár