2024. június 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Kultúra
Mű-Terem - Sze­ge­di fény(ek-)képek
Címkék: KultúraMű-Terem

muteremA Sze­ge­di Ta­va­szi Fesz­ti­vál el­kép­zel­he­tet­len a Ta­va­szi Fo­tó­sza­lon nél­kül. A ha­gyo­má­nyo­san az Olasz Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban meg­te­kint­he­tő ki­ál­lí­tás ál­lan­dó részt­ve­vői a Dél­mag­yarország je­len­le­gi és egy­ko­ri fény­ké­pé­szei, Frank Yvet­te, Schmidt And­rea, Se­ges­vá­ri Csa­ba és Gyenes Kál­mán; raj­tuk kí­vül Básthy Gá­bor és Né­meth Györ­gy mun­kái és a SZEGEDma.hu mun­ka­tár­sa, Il­lés Ti­bor pa­no­rá­ma­ké­pei lát­ha­tó­ak.
Kü­lö­nös ér­zé­keny­ség­gel vá­laszt té­má­kat Schmidt And­rea, és döb­be­ne­tes pil­la­na­to­kat kap len­cse­vég­re: Ku­kucs! cí­mű fo­tó­ján a szer­te­röp­pe­nő víz­csep­pek olyan lát­ványt örö­kí­te­nek meg, ame­lye­ket sza­bad szem­mel so­sem lát­hat­nánk; a Csík­som­lyón a za­rán­dok­lat hét­köz­na­pi pá­to­sza je­le­nik meg.
Básthy Gá­bor Sze­ge­di iko­nok cí­mű so­ro­za­ta több­nyi­re op­po­zí­ci­ó­kat dol­goz ki, rész­ben iro­ni­ku­san. A fo­lya­ma­tos el­len­té­te­le­ző­dé­sek ad­ják a ké­pek súly­pont­ja­it, ahogy a Múlt­idé­zé­sen a ré­gi és az új egy­más mel­lett meg­fé­ré­se vagy az Egy fa em­lé­kén a vol­té és a je­len­le­gié.
La­punk mun­ka­tár­sa, Se­ges­vá­ri Csa­ba jel­lem­ző­en táj­fo­tó­kat és úti fény­ké­pe­ket vá­lo­ga­tott ös­­sze. Mun­ká­in lenyűgözőek a szí­nek és a for­mák já­té­ka, ked­ven­ce­im a bi­cik­li­ket áb­rá­zo­ló, név­te­len fo­tók vol­tak.
Frank Yvette Tö­re­dék-so­ro­za­tán a szob­rok is mo­zog­ni lát­szot­tak, döb­be­ne­tes ér­zé­keny­ség­gel ra­gad­ta meg a moz­gá­sok di­na­mi­ká­ját. Az El­fe­le­dett igaz­ság és a Sze­re­lem­tánc I. fo­tók a leg­gyö­nyö­rűb­bek.
Sza­vak­kal le­ír­ha­tat­lan Né­meth Györ­gy meg­rá­zó Ta­nya-so­ro­za­ta (képünkön). Az ár­va­ság, a szív­be mar­ko­ló ma­gány és a döb­be­net egy­aránt meg­je­le­nik a ta­nya­si há­zas­pár­ról ké­szült fo­tó­kon. A Fo­tó­sza­lon leg­egy­sé­ge­sebb és leg­döb­be­ne­te­sebb so­ro­za­tá­nak ez te­kint­he­tő.
Gyenes Kál­mán Bocs­kai-ké­pei azon­ban szá­mom­ra ke­vés­bé il­let­tek a töb­bi fo­tó kö­zé. A Bocs­kai Ist­ván éle­té­nek fon­tos hely­szí­ne­it meg­örö­kí­tő fény­ké­pek he­lyett sok­kal töb­bet mond­tak azok, ame­lyek csak rész­ben kap­cso­lód­tak a té­má­hoz, így az I., VIII., IX. és X. da­rab.
A ki­ál­lí­tás áp­ri­lis 2-ig te­kint­he­tő meg 10 és 18 óra kö­zött.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár