2024. június 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Kultúra

muterem„Szá­mom­ra a fény­ké­pész gyűj­tő, a ké­pek és az élet ér­zel­mes pil­la­na­ta­i­nak gyűj­tő­je” – ír­ja Bras­sai, a hí­res ma­gyar szár­ma­zá­sú fo­tog­rá­fus egy le­ve­lé­ben, mely gon­do­lat­sor, úgy vé­lem, tö­ké­le­te­sen ki­fe­je­zi Schmidt And­rea „Stá­ci­ók” cí­mű önál­ló ki­ál­lí­tá­sá­nak han­gu­la­tát. A Dél­mag­yarország fo­tó­ri­por­te­re ös­­sze­sen tíz év al­ko­tói mun­kás­sá­gát ren­dez­te egy cso­kor­ba, a tár­la­tot 2010. már­ci­us 31-éig te­kint­he­tik meg az ér­dek­lő­dők a Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um So­mo­gyi ut­cai épü­le­té­ben, a Fe­ke­te Ház­ban.
Schmidt And­rea szá­mos dí­jat nyert az Or­szá­gos Saj­tó­fo­tó-pályázaton és a Dél-al­föl­di Fo­tó­sza­lon versenyein, emel­lett kül­föl­di meg­mé­ret­te­té­se­ken is ered­mé­nye­sen sze­re­pelt. Hu­szon­öt éve ke­rült kap­cso­lat­ba a fény­ké­pé­szet­tel, s mun­ká­ja so­rán le­he­tő­sé­ge volt ren­ge­teg ér­de­kes és iz­gal­mas pil­la­na­tot meg­örö­kí­te­nie. Fény­ké­pe­ző­gé­pe se­gít­sé­gé­vel időt­ál­ló­vá vál­tak az em­be­ri élet kü­lön­bö­ző moz­za­na­tai, olyan mo­men­tu­mok, amik kö­rü­löt­tünk zaj­la­nak, a hír­adás­ok­ból is hall­ha­tunk ró­luk. El­ső­sor­ban em­ber­köz­pon­tú ké­pe­ket ké­szít, de a spor­to­lók fény­ké­pe­zé­se ugyan­csak nagy ki­hí­vást je­lent a szá­má­ra. A ki­ál­lí­tá­son lát­ha­tó fo­tók té­má­ja így rend­kí­vül vál­to­za­tos, a val­lás, a sport, a hét­köz­na­pi élet szin­tén elő­tér­be ke­rül. Több le­nyű­gö­ző és egy­ben el­gon­dol­kod­ta­tó kép ké­szült Er­dély­ben a szé­kely­föl­di em­be­rek­ről, a sze­ge­di Csil­lag Bör­tön el­ítélt­je­i­nek min­den­nap­ja­i­ról, a ví­zi­lab­dá­zók erő­tel­jes küz­del­mé­ről, va­la­mint az I-es kór­ház ki­ürí­té­sé­ről is. El­té­rő je­le­ne­tek vált­ják egy­mást, me­lyek mind­egyi­ke ki­fe­je­ző­en ra­gad­ja meg az el­mú­ló pil­la­na­tot, az idős as­­szony mo­so­lyát, az el­ítélt me­ren­gő te­kin­te­tét, a za­rán­do­kok áhí­ta­tát vagy a ka­la­pot lo­pó strucc pi­masz­sá­gát.
Sza­vak he­lyett a ké­pek me­sél­nek ki­tar­tás­ról, gyász­ról, ba­rát­ság­ról, egye­dül­lét­ről, ki­ta­szí­tott­ság­ról, olyan hely­ze­tek­ről, ame­lyek hol is­me­rő­sek, hol is­me­ret­le­nek le­het­nek a lá­to­ga­tók szá­má­ra.

Du­dás Szil­via

Bezár