2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Kultúra
A szín­ház­tól a mo­zi­ig
Címkék: Kultúra
kultura2Míg a szín­há­zi prog­ra­mok ja­nu­ár­ban a gye­re­kek­nek ked­vez­nek a Sze­ge­di Kor­társ Ba­lett Hat­­tyúk ta­va előadásá­val, ad­dig a már­ci­us már az ope­ra­sze­rel­me­se­ké lesz Csong­rád me­gye szék­he­lyén. A no­vem­be­ri, nem­zet­kö­zi­leg is köz­ve­tí­tett Mezzo Ope­ra­ver­seny és Fesz­ti­vá­lon az az­óta már Eu­ró­pa Kul­tu­rá­lis fő­vá­ro­sá­vá ava­tott Pécs szim­fo­ni­kus ze­ne­ka­rá­val, a Pan­non Fil­har­mo­ni­ku­sok sze­rep­lé­sé­vel emel­te a szín­ház mű­so­rá­nak szín­vo­na­lát. Már­ci­us­ban pe­dig az Ory gróf előadás­sal a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház ven­dég­mű­vész­ként sze­re­pel majd Mik­ló­sa Eri­ka oper­a-énekesnő. Azon­ban a sza­bad­té­ri szín­há­zi előadá­sok még vá­rat­nak ma­guk­ra, egé­szen a nyá­ri, Dóm té­ri Sza­bad­té­ri Já­té­ko­kig.
A fil­me­ket előny­ben ré­sze­sí­tő kö­zön­ség­nek is ked­ves­ke­dik a 2010-ben ki­lenc­ven­éves sze­ge­di Bel­vá­ro­si mo­zi. En­nek örö­mé­re már ja­nu­ár­ban gon­dol­nak a pub­li­kum­ra, hi­szen több hely­szí­nen, óévi nosz­tal­gi­a­ként 2009 ked­venc film­jei ve­szik át az irá­nyí­tást a ve­tí­tő­vász­non ja­nu­ár 22-24-ig.
Múlt esz­tendő szep­tem­be­ré­ben a négy­na­pos, or­szá­gos szin­tű fil­mes ren­dez­vény, a ha­to­dik Moz­iün­nep résztvevő­je volt Sze­ged vá­ro­sa is, így va­ló­szí­nű­leg új­ra sok nézőre szá­mít­hat­nak. Ez alatt a rö­vid idő alatt ed­dig ta­lán so­sem lá­tott tö­meg árasz­tot­ta el a vá­ros moziter­meit. So­kan utaz­tak és utaz­nak az­óta is Sze­ged­re akár a kö­ze­li te­le­pü­lé­sek­ről is, hogy az im­má­ron egy éve üze­me­lő, mo­dern, 3D-s mo­zi tech­ni­ká­nak köszön­hetően bő­vült film­kí­ná­lat­ból vá­lo­gat­has­sa­nak. A mozielőadá­sok hely­szí­ne mel­lett pe­dig nem iga­zán le­het ki­ke­rül­ni a vá­ros ta­lán leg­han­gu­la­to­sabb he­lyét, az idén öt­éves Ca­sab­lan­ca ká­vé­há­zat.
Bezár