2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Kultúra
Ti­zen­ötöd­ször­re is őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál
Idén ti­zen­öt éves év­for­du­ló­ját ün­nep­li az SZTE őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál, amely a meg­szo­kott, rend­kí­vül szí­nes prog­ram­kí­ná­lat­tal, öt­ven hely­szí­nen két­száz­öt­ven ren­dez­vén­­nyel vár­ja lá­to­ga­tó­it; a meg­újult prog­ram­fü­zet pe­dig elő­se­gí­ti e ren­ge­teg ese­mény kö­zöt­ti tá­jé­ko­zó­dást.
Címkék: Kultúra

„A szo­ká­sos prog­ram­szer­kesz­té­si mód­szer­rel dol­goz­tunk, te­hát az egye­te­mi ön­te­vé­keny mű­vé­sze­ti cso­por­tok­nak pró­bál­tunk be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­sé­get kí­nál­ni, il­let­ve meg­hív­tunk ne­ves al­ko­tó­mű­vé­sze­ket az or­szág min­den pont­já­ról” – kezd­te meg prog­ram­aján­ló­ját Tajti Gab­ri­el­la, a Kul­tu­rá­lis Iro­da ve­ze­tő­je. „Összművészeti fesz­ti­vál lé­vén min­den mű­faj­ban pró­bá­lunk fris­set, újat kí­nál­ni. Ok­tó­ber 4-én (hét­főn) 17 óra­kor a TIK ki­ál­lí­tá­si te­ré­ben nyit­juk meg hi­va­ta­lo­san a prog­ram­so­ro­za­tot, a Sze­ge­di Egye­tem mun­ka­tár­sa, Se­ges­vá­ri Csa­ba el­ső önál­ló ki­ál­lí­tá­sá­val, de a ren­dez­vé­nyek már szep­tem­ber 30-án el­kez­dőd­nek.”

oszikulturalisfesztival
Segesvári Csaba srebrenicai fotója – munkatársunk kiállításával nyílik a fesztivál.

Szin­te nem is le­het olyan mű­vé­sze­ti ágat em­lí­te­ni, amely ne kép­vi­sel­tet­né ma­gát az őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vá­lon. „A Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház­zal kö­zös meg­hí­vá­sunk­ra ér­ke­zik Sze­ged­re a deb­re­ce­ni Cso­ko­nai Szín­ház, ok­tó­ber 11-én a Kis­szín­ház­ban egy kor­társ szer­ző, Szergej Med­v­e­g­yev Fod­rász­nő cí­mű elő­adá­sát te­kint­het­jük meg Vik­tor Rizsakov ren­de­zé­sé­ben” – aján­lot­ta fi­gyel­münk­be Tajti Gab­ri­el­la az idei POSZT leg­jobb elő­adá­sát, ben­ne a leg­jobb női fő­sze­rep­lő­vel, Szűcs Nel­li­vel. Ok­tó­ber 5-én lát­ha­tó a Reök-­palotában Fe­ke­te Er­nő min­den fi­gyel­met ki­ér­dem­lő Weöres Sán­dor-est­je Men­­nyek­be vág­ta­tó pro­libusz cím­mel, a Ka­to­na Jó­zsef Szín­ház ven­dég­já­té­ka­ként; ok­tó­ber 24-én pe­dig Ha­vas Ju­dit elő­adó­mű­vész Lor­ca-estjét te­kint­he­tik meg, Baj­nay Be­á­ta tánc­mű­vész és Il­lés Já­nos fla­men­co-gi­tá­ros köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Má­ra ha­gyo­mán­­nyá vált és rend­kí­vü­li nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a hall­ga­tók kö­ré­ben a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház nyílt nap­ja kü­lön­bö­ző mű­hely­fog­lal­ko­zá­sok­kal. Be­széd­tech­ni­ka-, tánc- és ének­órá­kat le­het ven­ni az itt dol­go­zó szí­né­szek­től, fel­tá­rul­nak a szín­ház más­kor rej­tett tit­kai, drá­ma­pe­da­gó­gi­ai fog­lal­ko­zá­sok, hely­zet­gya­kor­la­tok, jel­mez­pró­ba vár­ják a kí­ván­csi lá­to­ga­tó­kat.
„A ko­moly­ze­nei prog­ra­mok na­gyon fon­tos és erős bás­tyái az őszi fesz­ti­vál­nak, e ren­dez­vé­nye­ket to­vább­ra is a Ka­to­li­kus Ház dísz­ter­mé­ben tart­juk meg a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val. A nyi­tó­na­pon, ok­tó­ber 4-én Lász­ló Bol­di­zsár ope­ra­éne­kes­nek lesz önál­ló est­je, amely­re ven­dég­elő­adó­kat is meg­hí­vott. Pukán­szky Bé­la és Dom­biné Ke­mény Er­zsé­bet ha­gyo­má­nyos kon­cert­jét ok­tó­ber 5-én tart­ja. Ven­dé­günk lesz to­váb­bá Baranyay Lász­ló és Fü­lei Ba­lázs zon­go­ra-, Zádori Édua he­ge­dű­mű­vész, ez utób­bi­ak már vis­­sza­té­rő elő­adók­nak szá­mí­ta­nak, az el­múlt évek­ben na­gyon ko­moly ra­jon­gói tá­bo­ruk ala­kult. Ter­mé­sze­te­sen az Uni­ver­si­tas Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kar szo­ká­sos őszi kon­cert­je sem ma­rad el” – tá­jé­koz­ta­tott az iro­da­ve­ze­tő.
A kön­­nyű­ze­nét ked­ve­lők­nek el­ső­sor­ban a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház prog­ram­ja­it ajánl­hat­juk, ok­tó­ber 4-én a Fa­bu­la Rasa kez­di meg a nép­ze­nei és dzsessz­kon­cer­tek so­rát. Ké­sőbb a nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dő Har­csa Veronika– Blahó At­ti­la-duó, il­let­ve a CimbaliBand is fel­lép.
Az őszi fesz­ti­vál prog­ram­so­ro­za­tá­hoz szo­kás sze­rint szá­mos elő­adás-so­ro­zat kap­cso­ló­dik, töb­bek kö­zött Val­lá­sok, ha­tá­rok, köl­csön­ha­tás­ok cím­mel val­lá­si kon­fe­ren­cia; to­váb­bá a SZTE JGYPK Mű­vé­sze­ti In­té­zet Ének-Zene Tan­szék nem­zet­kö­zi ze­nei kon­fe­ren­ci­á­ja, va­la­mint a IX. Sze­ge­di Pszi­cho­ló­gus Na­pok. Ok­tó­ber 15–16-án Pers­pek­tí­va és pers­pek­ti­vi­kus­ság a fi­lo­zó­fi­á­ban és a kép­ző­mű­vé­sze­tek­ben cím­mel tu­do­má­nyos elő­adás lesz. „Idén em­lé­ke­zünk meg a Len­gyel Szo­li­da­ri­tá­si Moz­ga­lom har­min­ca­dik év­for­du­ló­já­ról is, en­nek kap­csán két­na­pos ren­dez­vény­so­ro­za­tot szer­vez­tünk film­ve­tí­té­sek­kel, elő­adá­sok­kal, ki­ál­lí­tás­sal” – zár­ta prog­ram­aján­ló­ját Tajti Gab­ri­el­la.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár