2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Kultúra
Szol­gá­lat a vá­ros­nak és a ven­dé­gek­nek
Tíz­éves a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház
Címkék: Kultúra

Az idei az év­for­du­lók éve le­het, a ki­lenc­ven­éves Bel­vá­ro­si mo­zi mel­lett a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház­nak is van oka ün­ne­pel­ni, hi­szen ép­pen tíz éve, szep­tem­ber 16-án kezd­te meg mű­kö­dé­sét.
Sze­ged kul­tu­rá­lis éle­té­nek egyik fon­tos hely­szí­ne, a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház tíz év­vel ez­előtt nyi­tot­ta meg ka­pu­it a Ghymes fel­lé­pé­sé­vel, és az­óta is tö­ret­le­nül pró­bál a ze­ne­sze­re­tő kö­zön­ség ked­vé­ben jár­ni. Nem­csak a dzsessz, ha­nem a nép- és rock­ze­ne ra­jon­gói is meg­ta­lál­hat­ták a ked­vük­re va­ló prog­ra­mo­kat és az év­for­du­ló meg­ün­nep­lé­sé­re szer­ve­zett Szü­le­tés­na­pi Kon­cert­so­ro­zat szin­tén szé­les ze­nei kí­ná­la­tot biz­to­sít – egy ré­szü­ket az idő­já­rás függ­vé­nyé­ben. „Az ere­de­ti öt­le­tünk az volt, hogy szep­tem­ber 3–4-ére olyan prog­ra­mo­kat szer­ve­zünk, ame­lyet Mil­len­ni­u­mi Jazz Na­pok né­ven to­vább le­het­ne foly­tat­ni. Ezt a rossz idő saj­nos tel­je­sen le­he­tet­len­né tet­te” – mond­ta Széc­si Im­re prog­ram­szer­ve­ző. „A kon­cer­te­ket il­le­tő­en ar­ra gon­dol­tunk, hogy olyan, el­ső­sor­ban sze­ge­di ze­ne­ka­ro­kat hí­vunk el fel­lép­ni, akik a tíz év alatt so­kat ját­szot­tak ná­lunk. Ezen­kí­vül meg­pró­bá­lunk fel­ele­ve­ní­te­ni ré­geb­bi, an­nak ide­jén si­kert ara­tó prog­ra­mo­kat, így töb­bek kö­zött a leg­köz­ked­vel­tebb film­klu­bot, rajz­fil­mek­kel. Az ün­nep­lés nagy­já­ból no­vem­be­rig tar­ta­na, de úgy hi­szem, az egész év – jö­vő nyá­rig – en­nek je­gyé­ben fog el­tel­ni. A prog­ram­struk­tú­ra és a meg­szo­kott ér­té­kek azon­ban nem vál­toz­nak. Amíg tud­juk, ha­son­ló­kép­pen foly­tat­juk mű­kö­dé­sün­ket, de pró­bá­lunk az igé­nyek­hez is al­kal­maz­kod­ni” – tet­te hoz­zá.
A nem­do­hány­zó ká­vé­ház ugyan­is nem­csak ká­vé­kü­lön­le­ges­sé­ge­i­ről hí­res, ha­nem töb­bek kö­zött a két leg­jobb di­xi­e­land ze­ne­kar – a Mol­nár Di­xi­e­land Band és a Sto­ryville Jazz Band –, to­váb­bá a Frenkie Lá­tó Quar­tet, a Rácz csa­lád, a Blu­es Bell és a Ram­bling Blu­es Trió rend­sze­res fel­lé­pé­se­i­ről, va­la­mint a Cuháré Nép­ze­nei Mű­hely vagy a Bal­ga és Rozs­da­ma­ró ze­ne­kar­ok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel meg­tar­tott tánc­há­zak­ról. Ezen­fe­lül szé­les kí­ná­la­tot biz­to­sít kul­tu­rá­lis ese­mé­nyek­nek, rend­sze­re­sen ott­hont ad iro­dal­mi és fel­ol­va­só es­tek­nek; fi­a­tal, il­let­ve már el­is­mert mű­vé­szek ki­ál­lí­tá­sa­i­nak. Prog­ram­kí­ná­la­tá­ban he­lyet kap a ha­tá­ron tú­li mű­vé­szet be­mu­ta­tá­sa. A sakk-k­lub szá­mos ál­lan­dó ta­got szám­lál, rend­sze­res ver­se­nye­ik­re igen nagy az ér­dek­lő­dés, de a film­ve­tí­té­sek vagy a baj­no­ki fo­ci­meccs-köz­ve­tí­té­sek is szá­mos ven­dé­get von­za­nak. Az őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál ese­mé­nye­i­nek te­kin­te­té­ben pe­dig ki­emel­ke­dő hely­szín­ként sze­re­pel.
„A tíz év jó ap­ro­pót kí­nál a prog­ram­so­ro­zat fris­sí­té­sé­re és a ká­vé­ház re­no­vá­lá­sá­ra, új szí­nek­be öl­töz­te­té­sé­re és a ké­pek le­cse­ré­lé­sé­re, to­váb­bá igyek­szünk pár új ter­mék­kel gaz­da­gí­ta­ni a meg­szo­kott kí­ná­la­tot. Ter­vez­zük, hogy for­ga­lom­ba ho­zunk egy, a ká­vé­ház ne­vét vi­se­lő sü­te­ményt és me­leg kony­hát is sze­ret­nénk in­dí­ta­ni” – egé­szí­tet­te ki Krabót Pé­ter, a ká­vé­ház üz­let­ve­ze­tő­je. „Ér­de­kes vis­­sza­te­kin­te­ni ar­ra, men­­nyi­re gyor­san el­telt ez a tíz év. Ami­kor el­kezd­tük, vég­zős egye­te­mis­ták vol­tunk, mos­tan­ra a ká­vé­ház és mi is so­kat vál­toz­tunk. Sok em­ber­rel dol­goz­tunk együtt vagy ta­lál­koz­tunk, ren­ge­teg él­mé­nyünk van. Az év­for­du­ló al­kal­má­val szer­vez­tünk egy ré­gi pin­cé­rek ta­lál­ko­zót, ahol sok vic­ces, szá­mom­ra ed­dig is­me­ret­len tör­té­net­re is fény de­rült, mo­so­lyog­tam raj­tuk” – foly­tat­ta.
A ká­vé­ház mi­li­ő­je és ér­ték­rend­je ren­ge­teg ven­dé­get vonz a mai na­pig, akik rész­ben sze­mé­lyek­hez, rész­ben a hely­hez kö­tőd­nek. „A nyi­tást kö­ve­tő má­so­dik nap­tól hoz­zánk jár egy idős há­zas­pár, a hölgy mos­ta­ná­ban so­kat be­te­ges­ke­dik, ré­gen nem lát­tuk, de a fér­je a mai na­pig ven­dé­günk. Akad­nak pár év után vis­­sza­té­rő, nosz­tal­gi­á­zók is. Az újí­tá­sok mel­lett sze­ret­nénk még több jó ze­ne­kart meg­hív­ni – hi­szen ez szol­gá­lat a vá­ros­nak és ven­dé­ge­ink­nek is” – tet­te hoz­zá az üz­let­ve­ze­tő.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár