2022. október 8., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Sport
MEFOB-döntőben női ko­sa­ra­sa­ink
Címkék: Sport

Le­győz­te a Bu­da­pes­ti Corv­i­nus Egye­tem csa­pa­tát, így be­ju­tott az egye­te­mi-fő­is­ko­lai or­szá­gos baj­nok­ság dön­tő­jé­be a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem női ko­sár­lab­da-együt­te­se. A MEFOB fi­ná­lé­ját áp­ri­lis 1-3. kö­zött ren­de­zik Sop­ron­ban. Az SZTE-s csa­pat az Uni­ver­si­tas Sze­ged, il­let­ve a Kis­kun­fél­egy­há­zi KC NB I/B-s já­té­ko­sa­i­ból áll. Lá­nya­ink a mér­kő­zés kez­de­té­től irá­nyí­tot­tak a fő­vá­ro­si­ak el­len, s min­den egyes ne­gyed­ben nö­vel­ték a kü­lönb­sé­get, vé­gül 75-55-re nyer­tek. A gár­da tag­jai: Kméz­ics Di­á­na 5, Lipták-Pikó Ju­dit, Pékó Bar­ba­ra 4, Raj­nai Zsu­zsan­na (csa­pat­ka­pi­tány) 20, Kár­pá­ti Edi­na 3, Kováts Nó­ra 4, Len­gyel Dalma 17, Mes­ter Il­di­kó, Danóczi Lin­da 14, Zsí­ros Ka­ta, Hor­váth Olí­via 8. Csa­pat­ve­ze­tő: Do­mo­kos Mi­hály mes­ter­ta­nár.

 

P. M. L.

Bezár