2022. július 4., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Sport
SZTE-s ví­vó­ér­mek
Címkék: Sport

A sze­ge­di SZTE Ví­vó Klub a gye­rek és a ser­dü­lő kor­osz­tály­ban Fü­löp Mi­hály Ma­gyar Ku­pa or­szá­gos fiú és lány tőr­ver­senyt és B ka­te­gó­ri­ás fel­nőtt pár­baj­tőr­ver­senyt ren­de­zett.
A To­po­lya so­ri sport­csar­nok­ban 10 pás­ton 153 ví­vó küz­dött. A ha­za­i­ak ki­vá­ló tel­je­sít­ményt nyúj­tot­tak: a mér­leg négy bronz­érem és to­váb­bi dön­tős he­lye­zé­sek. Ba­kó Ta­más a leg­jobb négy kö­zé vív­ta ma­gát, ahol a bu­da­pes­ti Dó­sa Dá­ni­el ál­lí­tot­ta meg, így a har­ma­dik he­lyen zárt a B ka­te­gó­ri­ás pár­baj­tőr­ver­se­nyen, ame­lyen Fer­ke Nor­bert ki­vá­ló ví­vás után szin­tén a har­ma­dik he­lyet fog­lal­hat­ta el. Sike Jó­zsef a gye­rek fér­fi tőr ka­te­gó­ri­á­ban ma­ga­biz­tos ví­vás után áll­ha­tott fel a do­bo­gó har­ma­dik fo­ká­ra. A női pár­baj­tő­rö­zők ver­se­nyé­ben szü­le­tett meg a ne­gye­dik bronz, amit Vá­mos Li­za nya­ká­ba akasz­tot­tak. To­váb­bi ér­té­kes he­lye­zé­se­ket is gyűj­töt­tek a sze­ge­di ví­vók: Kár­mán Pet­ra ötö­dik, Endrő­di Ba­lázs he­te­dik, Paluch Dá­vid nyol­ca­dik he­lyen vég­zett.

P. M. L.

Bezár