2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Kultúra
Kultúra
A sze­ge­di nagy­kö­zön­ség szá­má­ra no­vem­ber 26-tól lát­ha­tó Zoltán­fy Ist­ván Élet­vo­nal cím­re ke­resz­telt, több mint száz fest­mény­ből szak­em­be­rek se­gít­sé­gé­vel ös­­sze­vá­lo­ga­tott ki­ál­lí­tá­sa. Ki­vé­te­les al­ka­lom ez a mű­ked­ve­lők szá­má­ra: a kez­de­tek­től vé­gig­kö­vet­het­jük a mű­vész kor­sza­ka­it, mun­ká­it.
A sze­ge­di nagy­kö­zön­ség szá­má­ra no­vem­ber 26-tól lát­ha­tó Zoltán­fy Ist­ván Élet­vo­nal cím­re ke­resz­telt, több mint száz fest­mény­ből szak­em­be­rek se­gít­sé­gé­vel ös­­sze­vá­lo­ga­tott ki­ál­lí­tá­sa. Ki­vé­te­les al­ka­lom ez a mű­ked­ve­lők szá­má­ra: a kez­de­tek­től vé­gig­kö­vet­het­jük a mű­vész kor­sza­ka­it, mun­ká­it.
Ahogy tel­nek-múl­nak a Sze­ge­den töl­tött éve­im, egy­re in­kább el­kép­zel­he­tet­len­nek tar­tom a ka­rá­csonyt a Dóm Té­ri Ad­vent nél­kül. Egyik nap még ar­ra is rá­döb­ben­tem, hogy a ki­ra­ko­dó­vá­sár, a for­ralt bor és sült gesz­te­nye il­la­ta csak es­te, sö­tét­ben ér­vé­nye­sül iga­zán – a nap­pa­lok más­sá te­szik az élet­tel meg­ele­ve­ne­dő te­ret.
2009. december 14.
No­vem­ber utol­só nap­ján a Ba­ra­bás Lő­rinc Elek­trik lé­pett fel a JATE Klub­ban: má­so­dik le­me­zü­ket mu­tat­ták be, előzenekarként a Sheket ala­poz­ta meg a han­gu­la­tot egy tö­ké­le­tes es­té­hez.
A Láb­jegy­zet Szín­ház no­vem­ber 24-én a Mil­le­ni­u­mi Ká­vé­ház­ban ját­szot­ta Re­pü­lő Cir­kusz cí­mű elő­adá­sát.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
2009. december 14.
A Szegedi Kortárs Balett új bemutatója
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
Bezár