2021. június 12., szombat English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Kultúra
Kultúra
2009. szeptember 30.
Mi a va­ló­ság, és mi az, ami csu­pán an­nak tű­nik? Hol a ha­tár me­se és az „iga­zi” élet kö­zött? Mit kezd ma­gá­val Don Qui­jo­te, ami­kor nap­ja­ink fic­súr­jaival ta­lál­ko­zik? E fi­lo­zo­fi­kus gon­do­la­tok egy szó­ra­koz­ta­tó egy­órás da­rab­ban ke­rül­nek te­rí­ték­re, s hogy a fel­tett kér­dé­sek­re van-e vá­lasz, azt dönt­se el a nagy­ér­de­mű.
Címkék: Kultúra
Szep­tem­ber 17. és 20. kö­zött 41 vá­ros 98 mo­zi­ja vár­ta tárt ka­puk­kal a fil­mek ked­ve­lő­it. A 6. Moz­iün­nep négy nap­ja alatt az ün­ne­pi jegy­ár or­szág­szer­te ma­xi­mum 550 fo­rint volt. Sze­ge­den a Bel­vá­ro­si mo­zi­ban reg­gel 10-től akár más­nap haj­na­lig néz­het­tük a fil­me­ket 500 fo­rin­tért.
Címkék: Kultúra
Klas­­szi­kus dal­la­mok­kal a ha­tá­rok kö­zött át­íve­lő ös­­sze­fo­gá­sért – ta­lán ez is le­het­ne az Orches­tra Pos­ticum Iuven­tutis Inter­na­tion­alis nem­zet­kö­zi ze­ne­kar mot­tó­ja. Hi­szen a ma­gyar és ro­mán nem­ze­ti­sé­gű te­het­sé­ges, ze­nész fi­a­ta­lok­ból ös­­sze­ál­lí­tott al­kal­mi ze­ne­kar el­ső kon­cert­je Sze­ge­den, Nagy­vá­ra­don és Svájc­ban is nagy si­kert ara­tott.
Címkék: Kultúra
2009. szeptember 29.
Új­ra lesz Sín­busz Fesz­ti­vál Sze­ged és Sza­bad­ka kö­zött
Címkék: Kultúra
2009. szeptember 28.
Ok­tó­ber el­se­jén kez­de­tét ve­szi a 14. Őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál öt­ven hely­szí­nen két­száz­öt­ven prog­ram­mal. Ez a szám nem­csak azért en­­nyi­re nagy, mert a Rad­nó­ti Mik­lós Em­lék­év­hez kap­cso­ló­dó ren­dez­vé­nyek is foly­ta­tód­nak a nyár el­múl­tá­val, ha­nem több kar és tan­szék is csat­la­ko­zott a prog­ram­so­ro­zat­hoz.
Címkék: Kultúra
Bezár