2024. július 21., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Fej­lesz­té­sek a Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­ron
Kö­zel 100 mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás­nak kö­szön­he­tő­en jú­ni­us­ban fel­avat­ták a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­rá­nak leg­újabb ok­ta­tá­si épü­le­tét. Az In­te­rak­tív Ter­mé­szet­is­me­re­ti Tu­dás­tár prog­ram ke­re­té­ben pe­dig Tu­dás­ka­pu lé­te­sül a kar Bol­dog­asszony su­gár­úti köz­pont­já­ban.
Címkék: JGYPKEgyetemi élet
Jú­ni­us 18-án – Botka Lász­ló pol­gár­mes­ter és Ujhe­lyi Ist­ván ál­lam­tit­kár je­len­lét­ében – Sza­bó Gá­bor rek­tor avat­ta föl a Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar új ok­ta­tá­si komp­le­xu­mát. Az in­téz­mény egy kö­zel 100 mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás ke­re­té­ben ön­erő­ből és cé­gek szak­kép­zé­si hoz­zá­já­ru­lá­sa­i­ból újí­tot­ta fel a korábbi Kos­suth-lak­ta­nya pa­rancs­no­ki épü­le­tét, amely a jö­vő­ben több­funk­ci­ós ok­ta­tá­si köz­pont­ként mű­kö­dik to­vább.

A meg­újult kör­nye­zet­be köl­tö­zik a kar Test­ne­ve­lé­si és Sport­tu­do­má­nyi In­té­ze­te, de az élet­hos­­szig tar­tó ta­nu­lás szel­le­mé­ben az épü­let kor­sze­rű mul­ti­mé­di­ás ter­me­i­ben – az alap- és mes­ter­sza­kok sza­kok mel­lett – több mint har­minc­fé­le fel­ső­fo­kú szak­kép­zés­éhez kap­cso­ló­dó ok­ta­tás is fo­lyik majd. En­nek egyik ele­me­ként itt ka­pott he­lyet a TiszapART TV stú­di­ó­ja, ahol a kom­mu­ni­ká­ci­ó­val kap­cso­la­tos kép­zé­sek­ben részt­ve­vő hall­ga­tók – pél­dá­ul a le­en­dő mé­dia­tech­no­ló­gu­sok és moz­gó­kép­gyár­tók – sa­já­tít­hat­ják el a szak­ma gya­kor­la­ti ol­da­lát.

„Az SZTE Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar már az 1990-es évek­től új kép­zé­si for­má­kat ve­ze­tett be a ha­gyo­má­nyos fő­is­ko­lai kép­zés mel­lett, az az­óta el­telt más­fél év­ti­zed­ben ré­sze­se­dé­se a ré­gió szak­kép­zé­si fel­ada­ta­i­ban mind je­len­tő­seb­bé vált. A kar más sze­rep­lők­kel együtt­mű­köd­ve szak­kép­zé­si kon­fe­ren­ci­á­kat, to­vább­kép­zé­si prog­ra­mo­kat mű­köd­tet az élet­hos­­szig tar­tó ta­nu­lás és a ver­seny­ké­pes szak­tu­dás eu­ró­pai prog­ram­já­nak szel­le­mé­ben” – hang­sú­lyoz­ta Ga­lam­bos Gá­bor dé­kán.

Fél­ide­jé­hez ér­ke­zett a kö­zel 160 mil­lió fo­rint­ból meg­va­ló­su­ló In­te­rak­tív Ter­mé­szet­is­me­re­ti Tu­dás­tár épí­té­si mun­ká­la­ta­i­nak ki­vi­te­le­zé­se is az egye­te­men. A be­ru­há­zás ke­re­té­ben el­ső­ként az in­no­va­tív ok­ta­tá­si és tu­do­má­nyos köz­pont­nak ott­hont adó Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar köz­pon­ti épü­le­té­nek fel­újí­tá­sá­ra ke­rült sor. A tu­do­má­nyok nép­sze­rű­sí­té­se cél­já­ból épü­lő, a ne­vét rész­ben a Hő­sök Ka­pu­ja szom­széd­sá­gá­nak kö­szön­he­tő­en el­nyert Tu­dás­ka­pu vár­ha­tó­an 2011 ja­nu­ár­já­ban nyí­lik meg a nagy­kö­zön­ség előt­t.
jugyu
Új otthont kapott a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézete is. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

A kul­tu­rá­lis tu­risz­ti­kai fej­lesz­tés leg­fon­to­sabb cél­ja a ter­mé­szet­tu­do­mány­ok és a tech­ni­kai vív­má­nyok mi­nél szé­le­sebb kö­rű nép­sze­rű­sí­té­se. A prog­ram ki­emelt fi­gyel­met kí­ván for­dí­ta­ni a leg­fi­a­ta­labb kor­osz­tály­ok (ál­ta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lás­ok) kö­ré­ben a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos ér­dek­lő­dés fel­kel­té­sé­re.

A be­ru­há­zás­ra el­nyert 160 mil­lió fo­rin­tos ke­ret­ös­­szeg­ből el­ső lé­pés­ben a funk­ció­vál­tás­nak meg­fe­le­lő­en ala­kí­tot­ták át a Tu­dás­ka­put ma­gá­ba fog­la­ló épü­le­tet. A mun­ká­la­tok so­rán 90 mil­lió fo­rint­ból kö­zel 1000 négy­zet­mé­te­res te­rü­le­tet újí­tot­tak fel, el­ké­szült egy lát­vány­lift, és a tel­jes épü­let­ben ki­cse­rél­ték az elekt­ro­mos há­ló­za­tot is. Az egy­ko­ri ok­ta­tói szo­bák és la­bo­ra­tó­ri­u­mok he­lyén óri­á­si ki­ál­lí­tó­ter­me­ket hoz­tak lét­re, és a fo­gya­ték­kal élők szá­má­ra moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­ló­kat épí­tet­tek ki. A meg­újult épü­let­ben el­ső­ként a Tu­dás­ka­pu pro­jekt­hez kap­cso­ló­dó­an Szem­lél­te­tés a ter­mé­szet­tu­do­mány­ban cím­mel már elő­adá­so­kat is hall­hat­tak az ér­dek­lő­dők.

Az épí­té­si mun­kák­kal egyi­de­jű­leg meg­kez­dő­dött a ki­ál­lí­tás in­for­ma­ti­kai rend­sze­ré­nek a ki­épí­té­se és a spe­ci­á­lis mú­ze­u­mi szoft­ver­rend­szer ada­tok­kal tör­té­nő fel­töl­té­se. A tel­jes ki­ál­lí­tá­si anyag pon­tos he­lyé­nek és le­írá­sá­nak össze­gyűj­té­sé­vel ha­ma­ro­san min­den in­for­má­ció hoz­zá­fér­he­tő lesz a vir­tu­á­lis lá­to­ga­tók szá­má­ra is. Az in­for­ma­ti­kai rend­szer be­üze­me­lé­sét kö­ve­tő­en le­írá­sok, fo­tók és vi­de­ók is se­gí­tik majd az el­iga­zo­dást az óri­á­si is­me­ret­tár­ban (http://www.­tu­daska­pu.hu).
SZEGY
Bezár