2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Pályázat az új klinikai tömbre
Be­nyúj­tot­ta a pá­lyá­za­tot a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem az új, 265 nor­mál és 34 in­ten­zív ágyas kli­ni­kai tömb épí­té­sé­re. A több mint 12 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás 2010 ele­jén in­dul­hat el a dé­li kli­ni­ka­kert­ben.
Címkék: Egyetemi életÁOK

A pá­lyá­zat au­gusz­tus 18-i be­nyúj­tá­sát a sze­ná­tus rend­kí­vü­li ülé­se előz­te meg, ezen az egye­tem ve­ze­tő tes­tü­le­té­nek tag­jai meg­vi­tat­ták azt a nyolc­száz ol­da­las ta­nul­mányt, me­lyet az új kli­ni­ka jö­vő­be­ni mű­köd­te­té­sé­ről ké­szí­tet­tek a kli­ni­kai köz­pont mun­ka­tár­sa. A fej­lesz­tés­hez kap­cso­ló­dó tá­mo­ga­tá­si szer­ző­dés alá­írá­sá­ra – ame­lyet egy újabb sze­ná­tu­si dön­tés előz majd meg – ős­­szel ke­rül­het sor, a ki­vi­te­le­zé­si mun­kák pe­dig jö­vő év ele­jén kez­dőd­het­nek el.

ujklinika
Pál Attila, a klinikai központ elnöke a látványtervekkel. Fo­tók: Segesvári Csaba

A mint­egy 12 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás­hoz, amely­nek csak­nem 90 szá­za­lé­ka eu­ró­pai uni­ós for­rás, az ön­erőt az egye­tem biz­to­sít­ja, az új tömb mű­köd­te­té­sét pe­dig az SZTE kli­ni­kai köz­pont fi­nan­szí­roz­za majd OEP-bevételeiből. A fej­lesz­té­si for­rá­sok­ból 4,5 mil­li­árd fo­rin­tot tesz ki a gép-, mű­szer- és esz­köz­be­szer­zés, amely­re a be­ru­há­zás­tól füg­get­le­nül is szük­ség len­ne a kö­vet­ke­ző évek­ben – mond­ta el a sze­ná­tus ülé­sét kö­ve­tő­en Sza­bó Gá­bor rek­tor.

A pro­fes­­szor hang­sú­lyoz­ta, hogy a be­teg­el­lá­tás csú­csán ál­ló négy kli­ni­kai köz­pont­nak spe­ci­á­lis fi­nan­szí­ro­zás­ra van szük­sé­ge, az eh­hez kap­cso­ló­dó sza­bá­lyok­ról már elő­re­ha­la­dott tár­gya­lá­sok foly­nak a kor­mány­zat­tal. Ad­dig is szük­ség van azon­ban az el­ma­radt tá­mo­ga­tá­sok fo­lyó­sí­tá­sá­ra, ahogy az a ko­ráb­bi évek­ben is meg­tör­tént.

A 2007. ok­tó­ber 1-je óta a tel­jes sze­ge­di járó­beteg- és fek­vő­be­teg-el­lá­tó rend­szert mű­köd­te­tő egye­tem az újon­nan épí­ten­dő tömb és az 1986-ban épült, 410 ágyas kli­ni­ka­épü­let ös­­sze­kap­cso­lá­sá­val új mag­kór­há­zat kí­ván lét­re­hoz­ni a dé­li kli­ni­ka­kert­ben. Eb­ben az egye­te­mi kli­ni­kák se­bé­sze­ti és kar­di­o­ló­gi­ai egy­sé­gei mű­köd­nek majd 265 nor­mál és 34 in­ten­zív ág­­gyal. A 21 600 négy­zet­mé­te­res új épü­let­ben el­ső­sor­ban a ma­nu­á­lis szak­mák mű­ve­lői kap­nak majd he­lyet. A kar­di­o­ló­gi­ai, az invazív kar­di­o­ló­gi­ai, az ál­ta­lá­nos bel­gyó­gyá­sza­ti, a he­ma­to­ló­gi­ai, az ál­ta­lá­nos, a szív-, a tü­dő-, a mell­kas- és ér­se­bé­sze­ti, a transz­plan­tá­ci­ós, va­la­mint a szep­ti­kus rész­le­gen gyó­gyít­ják majd a be­te­ge­ket, aki­ket jel­lem­ző­en két­ágyas szo­bák­ban he­lyez­nek el. Az épü­let­ben mű­kö­dik majd hu­szon­egy szak­am­bu­lan­ci­ai egy­ség is.

Az új kli­ni­kai tömb el­ső­sor­ban kar­di­o­ló­gi­ai köz­pont lesz. Sze­ge­den ma is ki­vá­ló kar­di­o­ló­gus-bel­gyó­gyász­ok és szív­se­bé­szek dol­goz­nak, s az in­téz­mény ké­pes a leg­kor­sze­rűbb hemod­i­namikai és elek­trofizioló­giai vizs­gá­la­tok el­vég­zé­sé­re is. Ezek az egy­sé­gek azon­ban je­len­leg el­szór­va, kü­lön­bö­ző he­lye­ken mű­köd­nek. A fej­lesz­tés egyik fő cél­ja, hogy e szak­mák mű­ve­lői vég­re egy épü­let­ben dol­goz­has­sa­nak. Így ha egy szív­prob­lé­mák­kal küz­dő pá­ci­ens ér­ke­zik, va­la­mennyi vizs­gá­la­tot és eset­leg szük­sé­ges be­avat­ko­zást egy he­lyen el tud­ják majd raj­ta vé­gez­ni.

Franck Já­nos

Bezár