2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Ős­sejt-transz­plan­tá­ci­ós rész­leg az SZTE-n
A dél-al­föl­di ré­gió vér­kép­ző­szer­vi da­ga­na­tos be­te­ge­i­nek he­lyi el­lá­tá­sát te­szi le­he­tő­vé a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem új ős­sejt-transz­plan­tá­ci­ós rész­le­ge, amely áp­ri­lis­tól mű­kö­dik a II. szá­mú Bel­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­kán.
Címkék: Egyetemi életÁOK
Forster Ta­más intétezvezető pro­fes­­szor a má­jus vé­gén ren­de­zett ün­ne­pé­lyes áta­dón el­mond­ta, az or­szág ne­gye­dik ős­sejt-transz­plan­tá­ci­ós rész­le­gé­nek ki­ala­kí­tás mint­egy 200 mil­lió fo­rint­ba ke­rült, az egye­tem for­rá­sai mel­lett a költ­sé­gek je­len­tős ré­szét ala­pít­vá­nyok és cé­gek tá­mo­ga­tá­sa fe­dez­te. A rész­leg már ta­valy el­ké­szült, s az egye­tem ren­del­ke­zett va­la­men­­nyi szük­sé­ges en­ge­dél­­lyel is, ám a fi­nan­szí­ro­zás­ról a tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tás­sal csak hosszú tár­gya­lá­so­kat kö­ve­tő­en szü­le­tett meg­ál­la­po­dás, így az egy­ség csak áp­ri­lis­ban kezd­het­te meg mű­kö­dé­sét.
ossejt
Korszerű eszközök biztosítják az új részleg műszaki hátterét. Fo­tó: Gémes Sándor

Az új egy­ség­nek kö­szön­he­tő­en – ahol az át­adás ide­jé­re el­ső két si­ke­res transz­plan­tá­ci­ót már vég­re is haj­tot­ták – a pá­ci­en­sek­nek már nem kell tá­vo­li köz­pon­tok­ba – Bu­da­pest­re, Pécs­re, Deb­re­cen­be vagy Mis­kolc­ra – utaz­ni­uk a gyógy­ulás ér­de­ké­ben.

Az idei év­ben az OEP tíz be­teg – egyen­ként mint­egy 16 mil­lió fo­rint­ba ke­rü­lő – ke­ze­lé­sét fi­nan­szí­roz­za, jö­vő­re pe­dig vár­ha­tó­an húsz pá­ci­enst lát­hat­nak el Sze­ge­den. Az egész or­szág­ban pe­dig ös­­sze­sen 350 transz­plan­tá­ci­ó­ra van ke­ret 2009-ben – mond­ta Forster Ta­más.

Be­ne­dek Györ­gy, az ÁOK dé­kán­ja ki­fej­tet­te, negy­ven év­vel ez­előtt a le­u­ké­mia még re­mény­te­len, ha­lá­los be­teg­ség volt, ma már azon­ban el­mond­ha­tó, hogy a le­u­ké­mi­ás gye­re­kek meg­gyógy­ul­nak, s ugyan­olyan éle­tet él­het­nek, mint egész­sé­ges tár­sa­ik.
ŐSSEJTEK
Az ős­sej­tek olyan spe­ci­a­li­zá­lat­lan sej­tek, me­lyek­ből az ös­­szes dif­fe­ren­ci­ált sejt szár­ma­zik. Az emb­ri­ók­hoz ha­son­ló­an a fel­nőt­tek is ren­del­kez­nek ős­sej­tek­kel. Az ős­sej­te­ket a csont­ve­lő­ből vagy rit­káb­ban a vér­ből nye­rik. Az ős­sej­tek az il­le­tő sa­ját sejt­jei le­het­nek (au­tológ transz­plan­tá­ció), vagy do­nor­tól (al­logén transz­plan­tá­ció) szár­maz­hat­nak. Sze­ge­den az előb­bi mód­szert al­kal­maz­zák.

Bor­bényi Zi­ta egye­te­mi ta­nár, az új – fel­nőt­te­ket és gye­re­ke­ket egy­aránt el­lá­tó – rész­leg ve­ze­tő­je el­mond­ta, az ős­sejt-transz­plan­tá­ció el­ső­sor­ban azok­nál a vér­kép­ző­szer­vi da­ga­na­tos be­te­gek­nél szük­sé­ges, akik­nél a ha­gyo­má­nyos ke­ze­lé­se­ket kö­ve­tő­en az alap­be­teg­ség ki­újul, vagy át­me­ne­ti ja­vu­lás után ál­la­po­tuk is­mét rom­lik. El­ső­sor­ban a nyi­rok­sej­tes ere­de­tű rossz­in­du­la­tú be­teg­sé­gek, az úgy­ne­ve­zett lym­phomák bi­zo­nyos al­tí­pu­sai tar­toz­nak eb­be a cso­port­ba.

A be­avat­ko­zás so­rán egy spe­ci­á­lis be­ren­de­zés se­gít­sé­gé­vel a pá­ci­ens vé­ré­ből vér­kép­ző ős­sej­te­ket gyűj­te­nek ös­­sze, majd ha­gyo­má­nyos da­ga­nat­ölő ke­ze­lés­sel el­pusz­tít­ják be­teg a rossz­in­du­la­tú sejt­je­it. A gyógy­sze­res ke­ze­lés kö­ve­tő­en a pá­ci­en­sek tel­je­sen véd­te­len­né vál­nak a fer­tő­ző be­teg­sé­gek­kel szem­ben, így a há­rom­ágyas rész­le­gen tö­ké­le­tes ste­ri­li­tást kell biz­to­sí­ta­ni. A ke­ze­lés má­so­dik sza­ka­szá­ban vis­­sza­jut­tat­ják az ős­sej­te­ket, me­lyek tíz-ti­zen­két nap után a csont­ve­lő­ben meg­te­le­ped­ve el­kez­de­nek sza­po­rod­ni, majd új­ra meg­in­dul a vér­kép­zés – tu­dat­ta a pro­fes­­szor.

Az új rész­le­gen – ahol négy szak­or­vos dol­go­zik – al­kal­ma­zott mo­dern ke­ze­lés ered­mé­nye­kép­pen a gyógy­ulá­si esé­lyek je­len­tő­sen ja­vul­nak, az ős­sejt-transz­plan­tá­ció a be­te­gek 60-80 szá­za­lé­ká­nál ered­mé­nyes – tet­te hoz­zá.
F. J.
Bezár