2022. január 20., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
2009. szeptember 13.
Éle­té­nek 80. évé­ben idén au­gusz­tus­ban el­hunyt Minker Emil pro­fes­sor emer­i­tus, a SZOTE ko­ráb­bi rek­to­ra, rek­torhe­lyette­se, a gyógy­sze­rész­kar egy­ko­ri dé­kán­ja, a gyó­gysz­er­hatás­tani és bio­far­má­ci­ai in­té­zet ko­ráb­bi vezető­je, a sze­ge­di egye­tem tör­té­ne­té­nek ki­emel­ke­dő ku­ta­tó­ja. La­punk a kol­lé­ga és ba­rát, Hencz Pé­ter írá­sá­val em­lé­ke­zik rá.
Címkék: Egyetemi élet
2009. szeptember 13.
Ok­tó­ber ele­jén el­kez­dő­dik a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem köz­pon­ti, Du­go­nics té­ri épü­le­té­nek fel­újí­tá­sa, a re­konst­ruk­ci­ót a Fer­roép Zrt. egy év alatt fe­je­zi be. A be­ru­há­zás­ról szó­ló ki­vi­te­le­zé­si szer­ző­dést Sza­bó Gá­bor rek­tor és Ne­me­si Pál, az épí­tő­ipa­ri cég el­nök-ve­zér­igaz­ga­tó­ja szep­tem­ber 10-én ír­ta alá a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban.
A dél-al­föl­di ré­gió vér­kép­ző­szer­vi da­ga­na­tos be­te­ge­i­nek he­lyi el­lá­tá­sát te­szi le­he­tő­vé a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem új ős­sejt-transz­plan­tá­ci­ós rész­le­ge, amely áp­ri­lis­tól mű­kö­dik a II. szá­mú Bel­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­kán.
Címkék: Egyetemi életÁOK
2009. szeptember 13.
Be­nyúj­tot­ta a pá­lyá­za­tot a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem az új, 265 nor­mál és 34 in­ten­zív ágyas kli­ni­kai tömb épí­té­sé­re. A több mint 12 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás 2010 ele­jén in­dul­hat el a dé­li kli­ni­ka­kert­ben.
Címkék: Egyetemi életÁOK
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem 2009-ben a jelen­tkezők és a fel­vet­tek szá­má­nak te­kin­te­té­ben az EL­TE után a má­so­dik Ma­gyar­or­szá­gon. A sta­tisz­ti­kák új re­kor­dot mu­tat­nak, min­den ed­di­gi­nél több el­ső­évest kö­szönt­het ugyan­is a sze­ge­di uni­ver­si­tas.
Címkék: Egyetemi élet
Kö­zel 100 mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás­nak kö­szön­he­tő­en jú­ni­us­ban fel­avat­ták a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­rá­nak leg­újabb ok­ta­tá­si épü­le­tét. Az In­te­rak­tív Ter­mé­szet­is­me­re­ti Tu­dás­tár prog­ram ke­re­té­ben pe­dig Tu­dás­ka­pu lé­te­sül a kar Bol­dog­asszony su­gár­úti köz­pont­já­ban.
Címkék: JGYPKEgyetemi élet
2009. jú­li­us 1-jé­től egy éven át Sza­bó Gá­bor, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ra lát­ja el a Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­cia el­nö­ki tiszt­sé­gét.
Címkék: Egyetemi életRektor
Bezár