2022. január 20., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Min­den ed­di­gi­nél si­ke­re­sebb fel­vé­te­li
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem 2009-ben a jelen­tkezők és a fel­vet­tek szá­má­nak te­kin­te­té­ben az EL­TE után a má­so­dik Ma­gyar­or­szá­gon. A sta­tisz­ti­kák új re­kor­dot mu­tat­nak, min­den ed­di­gi­nél több el­ső­évest kö­szönt­het ugyan­is a sze­ge­di uni­ver­si­tas.
Címkék: Egyetemi élet

A szá­muk ma­gu­kért be­szél­nek: re­kord szü­le­tett a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem tör­té­ne­té­ben, so­ha még en­­nyi el­sős di­á­kot nem fo­gad­ha­tott az in­téz­mény. Rend­kí­vül ered­mé­nyes és or­szá­gos szin­ten is ki­emel­ke­dő fel­vé­te­li idősza­kot köny­vel­he­tett el az egye­tem. „Jog­gal le­he­tünk büsz­kék az idei fel­vé­te­li ered­mé­nye­ink­re: idén csak­nem 20 szá­za­lék­kal töb­ben sze­ret­tek vol­na be­ke­rül­ni a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re, több mint tí­zez­ren pe­dig el­ső he­lyen je­löl­ték meg az in­téz­ményt, és a fel­vet­tek szá­mát te­kint­ve is jelen­tős nö­ve­ke­dést ér­tünk el” – ér­té­kel­te Sza­bó Gá­bor rek­tor a fel­vé­te­li pont­ha­tá­rok ki­hir­de­té­se­kor az ered­mé­nye­ket.

„A több mint 9200 el­ső­évest szám­lá­ló lét­szám az alap­kép­zé­sek­re, mes­ter­kép­zé­sek­re és fel­ső­fokú szak­kép­zé­sek­re fel­vett hall­ga­tók szá­má­ból te­vő­dik ös­­sze, te­hát – a mes­ter­kép­zé­sek ese­tén – nem föl­tét­le­nül je­lent min­den eset­ben új hall­ga­tót. Az össz­lét­szám azon­ban mind­ezek­kel együtt is ki­emel­ke­dő, mert fe­lül­múl­ja az el­múlt évek be­is­ko­lá­zá­si ada­ta­it” – fejezte ki örömét Pukán­szky Bé­la ok­ta­tá­si rek­torhe­lyettes.

Hoz­zá­tet­te: a si­ker okai ös­­sze­tet­tek. Az SZTE évek óta terv­sze­rű­en bő­ví­ti a kép­zé­si kí­ná­la­tát. „A ha­gyo­má­nyos osz­tat­lan kép­zé­sek mel­lett a Bo­lo­gna­-rend­sze­rű alap- és mes­ter­kép­zé­si sza­kok­nak szin­te tel­jes ver­ti­ku­mát kí­nál­juk a hall­ga­tók­nak. Emel­lett az egyes ka­rok át­gon­dol­tan és kö­vet­ke­ze­te­sen épít­ke­ző be­is­ko­lá­zá­si po­li­ti­kát foly­tat­nak. Min­den le­he­tő­sé­get meg­ra­gad­nak ar­ra, hogy a le­en­dő jelen­tkezőkkel meg­is­mer­tes­sék kép­zé­se­i­ket, ame­lyek­nek ma­gas szín­vo­na­la ma már or­szág­szer­te köz­is­mert” – ma­gya­ráz­ta a Pukán­szky Bé­la.

A leg­több el­sős egyéb­ként a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar­ra (2257 fő), a Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kar­ra (2021 fő), va­la­mint a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar­ra (a Bu­da­pes­ti Mé­dia­in­té­zet­tel együtt 1888 fő) nyert fel­vé­telt.
Pukán­szky Bé­la sze­rint a JGYPK nép­sze­rű­ség­ét a kar meg­újult, igen gaz­dag és sok­szí­nű kép­zé­si port­fólió­ja ered­mé­nye­zi. Eb­ben meg­ta­lál­ha­tók a pe­da­gó­gus­kép­zés klasz­­szi­kus for­mái (óvo­da­pe­da­gó­gus, ta­ní­tó, gyógy­pe­da­gó­gus), de ta­nul­hat­nak a hall­ga­tók itt – egye­bek kö­zött – andragógiát, mű­vé­sze­te­ket, tár­sa­dal­mi is­me­re­te­ket, egész­ség­tu­do­mányt és szo­ciálpedagógiát is – ele­mez­te a rek­torhe­lyettes a si­ker okát. Ked­vel­tek a ka­ron kí­nált fel­ső­fokú szak­kép­zé­sek, több mint har­minc ilyen prog­ram­ból vá­laszt­hat­nak a jelen­tkezők. A TTIK nép­sze­rű­ség­ét a ka­ron fo­lyó köz­is­mer­ten ki­emel­ke­dő szín­vo­na­lú tu­do­má­nyos mun­ká­ra épü­lő kép­zé­sek idéz­he­tik elő. A ter­mé­szet­tu­do­mány­ok irán­ti érdek­lődés fo­ko­zá­sa ér­de­ké­ben a kar ok­ta­tói szo­ros szak­mai kap­cso­la­tot ala­kí­tot­tak ki a ré­gi­ó­ban mű­kö­dő kö­zép­is­ko­lák­kal, ahon­nan a hall­ga­tói után­pót­lást vár­ják – nyi­lat­ko­zott Pukán­szky Bé­la a „má­so­dik be­fu­tó­ról”.

A mes­ter­kép­zé­sek­re az egye­tem mint­egy 2300 fős ke­re­tet ka­pott. Ezt nem si­ke­rült tel­jes mér­ték­ben fel­töl­te­ni, va­la­mi­vel több mint 1300 fő ke­rült be MA/MSc-képzésekre. A ma­gyar Bo­lo­gna­-rend­szer sa­já­tos­sá­ga, hogy alul­ról épít­kez­ve szer­ve­ző­dik az új struk­tú­ra. Az alap­kép­zé­sek már ja­vá­ban foly­tak, de a mes­ter­sza­kok akk­re­di­tá­lá­sa még nem fe­je­ző­dött be. Az új mes­ter­sza­kok­nak a hall­ga­tók­kal va­ló meg­is­mer­te­té­sé­re, a pers­pek­tí­vák be­mu­ta­tá­sá­ra így ed­dig vi­szony­lag ke­vés idő állt ren­del­ke­zés­re. Kü­lö­nö­sen ér­vé­nyes ez a ta­ná­ri mes­ter­sza­kok­ra, ame­lyek ese­té­ben or­szág­szer­te ke­vés volt a jelen­tkező. Ezen a té­ren te­hát van­nak még te­en­dő­ink – hang­sú­lyoz­za Pukán­szky Bé­la.

Arany Mi­hály

Bezár