2024. június 19., szerda English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Né­met könyv­ado­mányt ka­pott az SZTE Egye­te­mi Könyv­tár
Címkék: Egyetemi életEgyetemi KönyvtárTIK

Több mint het­ven né­met szak­köny­vet ado­má­nyo­zott a Deutsche Forschungs­ge­mein­schaft az SZTE BTK Ger­mán Fi­lo­ló­gi­ai In­té­zet köz­ve­tí­té­sé­vel az SZTE Egye­te­mi Könyv­tá­rá­nak. A kö­te­te­ket jú­ni­us 15-én ad­ta át ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött Dorothee Janetzke-Wenzel, Né­met­or­szág ma­gyar­or­szá­gi nagy­kö­ve­te. A könyveket ezen­túl az egye­tem va­la­men­­nyi pol­gá­ra for­gat­hat­ja az Egye­te­mi Könyv­tár­ban.

Nem ez volt az el­ső al­ka­lom, hogy a DFG friss né­met nyel­vű szak­iro­da­lom­mal lát­ja el a sze­ge­di ger­ma­nisz­ti­kát: a böl­csész­kar né­met tan­szé­ke már az 1960-as évek óta ápol szo­ros kap­cso­la­to­kat né­met­or­szá­gi part­ne­ré­vel, mely 2005-ben, 2007-ben és 2009-ben is gaz­dag aján­dék­kal lep­te meg az Egye­te­mi Könyv­tá­rat.

A ven­dé­ge­ket Mader Bé­la, a könyv­tár főigaz­gató­ja kö­szön­töt­te, aki amel­lett, hogy meg­kö­szön­te az ado­mányt, ígé­re­tet tett: a szak­köny­vek mél­tó he­lyet kap­nak majd a bib­li­o­té­ka pol­ca­in. Vaj­da Zol­tán, az SZTE BTK dékán­helyettese azt mond­ta: a most ka­pott köny­vek az ok­ta­tást és a ku­ta­tást egy­aránt se­gí­te­ni fog­ják, emel­lett kü­lö­nös jelen­tőségük, hogy be­te­kin­tést en­ged­nek a né­met kul­túr­kör gon­dol­ko­dás- és ku­ta­tás­mód­já­ba.

Hor­váth Gé­za, a Ger­mán Fi­lo­ló­gia In­té­zet vezető­je úgy fo­gal­ma­zott: első­sor­ban a hall­ga­tók szá­má­ra lesz igen hasz­nos az a „kis könyv­tár”, mely ál­ta­lá­nos és né­met nyelv­tu­do­má­nyi, pri­mer és sze­kun­der iro­da­lom-, kultúr- és mé­dia­tu­do­má­nyi mun­ká­kat egy­aránt tar­tal­maz.

A húsz év­vel ezelőt­ti ese­mé­nye­ket, a ma­gyar­or­szá­gi rend­szer­vál­tást, Né­met­or­szág új­ra­egye­sü­lé­sét, il­let­ve az eh­hez ka­pott ma­gyar se­gít­sé­get idéz­te föl be­szé­dé­ben Dorothee Janetzke-Wenzel. A nagy­kö­vet as­­szony ki­emel­te: az egy­sé­ge­sü­lő Eu­ró­pá­ban is nagy szük­ség van a mi­nél erő­sebb ma­gyar-né­met kap­cso­la­tok­ra. En­nek je­gyé­ben is tá­mo­gat­ta és tá­mo­gat­ja a sze­ge­di ger­ma­nisz­ti­kai mű­helyt a DFG, mely csak a ta­va­lyi esz­tendőben 20 ezer euró ér­ték­ben ado­má­nyo­zott köny­ve­ket külön­böző fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek­nek.

Pin­tér M. La­jos

Bezár