2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Az SZTE-n járt a nem­ze­ti fej­lesz­té­si és gaz­da­sá­gi mi­nisz­ter
Címkék: Egyetemi életRektor

Sza­bó Gá­bor rek­tor meg­hí­vá­sá­ra a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re lá­to­ga­tott szep­tem­ber 3-án Var­ga Ist­ván, a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság nem­ze­ti fej­lesz­té­si és gaz­da­sá­gi mi­nisz­te­re, va­la­mint Cso­pa­ki Gyu­la, a Nem­ze­ti Ku­ta­tá­si és Tech­no­ló­gi­ai Hi­va­tal el­nö­ke. Prog­ram­juk so­rán meg­is­mer­ked­tek az SZTE ku­ta­tás-fej­lesz­té­si és in­no­vá­ci­ós te­vé­keny­sé­gé­vel, va­la­mint meg­te­kin­tet­ték az el­múlt öt év ki­emelt inf­rast­ruk­tu­rá­lis be­ru­há­zá­sa­it.

A találkozón az SZTE szak­em­be­rei az egye­te­men fo­lyó ku­ta­tás-fej­lesz­té­si és in­no­vá­ci­ós te­vé­keny­ség­gel is­mer­tet­ték meg a ven­dé­ge­ket. Kir­ic­si Im­re kutatás-fejlesztési és innovációs rektorhelyettes el­mond­ta: az SZTE K+F+I ak­ti­vi­tá­sa a leg­erősebben öt nagy te­rü­le­ten, az élet-, a kör­nye­zet-, az anyag- és az in­for­ma­ti­ka­tu­do­mány­ban, va­la­mint a mezőgaz­daság- és élel­mi­szer­tu­do­mány­ban jut ér­vény­re. A si­ke­res ku­ta­tás-fej­lesz­té­si te­vé­keny­ség ered­mé­nye­ként 28 sza­ba­dal­mi be­je­len­tés szü­le­tett az SZTE-n, me­lyek kö­zül 16 már nem­zet­kö­zi fá­zis­ba ju­tott.

Az SZTE az utób­bi évek­ben igen ak­tí­van és si­ke­re­sen vett részt a külön­böző ál­la­mi és eu­ró­pai uni­ós pá­lyá­za­to­kon. Ko­ope­rá­ci­ós ku­ta­tá­si köz­pont jött lét­re, mely a há­rom­éves tá­mo­ga­tá­si idő­szak le­jár­tá­val je­len­leg zrt.-ként mű­kö­dik, és re­gi­o­ná­lis egye­te­mi tu­dás­köz­pon­tok lé­te­sül­tek. Az SZTE ve­ze­té­se ré­szé­ről el­hang­zott, fon­tos len­ne, hogy az egye­te­mi tu­dás­köz­pon­tok tá­mo­ga­tá­sa – ha csök­ke­nő mér­ték­ben is – a há­rom­éves fi­nan­szí­ro­zá­si idő­szak le­jár­ta után is foly­ta­tód­jon, mi­vel az alap­ku­ta­tá­sok­ból ki­in­du­ló fej­lesz­té­sek több­sé­gét nem le­het be­fe­jez­ni ilyen rö­vid idő alatt.

Var­ga Ist­ván mi­nisz­ter úgy fog­lal­ta ös­­sze a lá­to­ga­tás ta­pasz­ta­la­ta­it, hogy ki­ter­jedt és ala­pos mun­ka fo­lyik az SZTE-n. A pá­lyá­za­ti si­ke­rek a jól át­gon­dolt és ered­mé­nye­sen meg­va­ló­sí­tott, kö­vet­ke­ze­te­sen vé­gig­vitt stra­té­gi­át jel­zik. Kü­lön öröm­mel nyug­táz­ta, hogy az in­téz­mény ren­ge­teg ipa­ri part­ner­rel mű­kö­dik együtt ha­tá­ro­kon in­nen és túl, s al­kal­ma­zott ku­ta­tá­si ak­ti­vi­tá­sa a pi­ac igé­nye­i­hez iga­zod­va ki­vá­ló­nak mond­ha­tó.

A nem­ze­ti fej­lesz­té­si és gaz­da­sá­gi mi­nisz­ter, va­la­mint az NKTH el­nö­ke meg­te­kin­tet­te az SZTE szí­vét, a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pon­tot. Ez­után a Dél-al­föl­di Neu­ro­bi­oló­giai Tu­dás­köz­pont épü­le­tét lá­to­gat­ták meg. Az út kö­vet­ke­ző ál­lo­má­sa a 2007-ben fel­ava­tott újszege­di „bi­o­ló­gus épü­let” volt, ahol Ko­vács Kor­nél­lal, az SZTE TTIK Bio­tech­no­ló­gi­ai Tan­szék tan­székvezető egye­te­mi ta­ná­rá­val és ifj. Du­da Er­nő­vel, a Solvo Bio­tech­no­ló­gi­ai Zrt. ve­zér­igaz­ga­tó­já­val ta­lál­koz­tak a ven­dé­gek. A prog­ram az Öthal­mi Di­ák­la­ká­sok 2009 nya­rán fel­újí­tott épü­le­té­nek meg­te­kin­té­sé­vel zá­rult: itt Sza­bó Gá­bor rek­tor és Trás­er Fe­renc gaz­da­sá­gi és mű­sza­ki főigaz­gató ve­zet­te kör­be a mi­nisz­tert és az el­nö­köt.

P. M. L.

Bezár