2024. március 3., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Az SZTE-n ok­tat az ÁSZ el­nö­ke
Címkék: Egyetemi életGTK

Ko­vács Ár­pád­tól, az Ál­la­mi Szám­ve­vő­szék el­nö­ké­től is­mer­he­tik meg a pénz­ügy és szám­vi­tel, va­la­mint a köz­gaz­dál­ko­dás és köz­po­li­ti­ka gya­kor­la­ti ol­da­lát a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem köz­gaz­dász­hall­ga­tói szeptem­bertől.

Ko­vács Ár­pád több év­ti­ze­des nem­zet­kö­zi és ha­zai ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zik, ki­ne­ve­zé­sé­vel az SZTE to­vább erő­sí­ti tö­rek­vé­sét, hogy a hall­ga­tók si­ke­res sza­kem­berek­től ta­nul­ják meg az egye­te­men el­sa­já­tí­tott el­mé­let gya­kor­la­ti ol­da­lát. En­nek szel­le­mé­ben a Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar a pénz­ügy és szám­vi­tel alap­kép­zés és a köz­gaz­dál­ko­dás és köz­po­li­ti­ka mes­ter­kép­zés te­rü­le­tén szá­mít Ko­vács Ár­pád pro­fes­­szor gya­kor­lat­köz­pon­tú ok­ta­tá­si szem­lé­le­té­re.

„Ku­ta­tá­si te­rü­le­te­in­ket te­kint­ve a köz­pénz­ügyek sza­bá­lyo­zá­si kér­dé­se­i­re, kü­lö­nö­sen az ön­kor­mány­za­ti fi­nan­szí­ro­zás­ban rej­lő koc­ká­za­tok ke­ze­lé­sé­re irá­nyu­ló munkánkban, il­let­ve a nem­zet­kö­zi pénz- és tőkeáram­lá­sok ha­tá­sa­i­nak, a pénz­ügyi vál­sá­gok oka­i­nak és kö­vet­kez­mé­nye­i­nek vizs­gá­la­ta­i­ban vá­runk tá­mo­ga­tást új pro­fes­­szo­runk­tól. Fon­tos­nak tart­juk, hogy Ko­vács Ár­pád a Ma­gyar Köz­gaz­da­sá­gi Tár­sa­ság el­nö­ke­ként is te­vé­keny­ke­dik, ami le­he­tő­sé­get nyújt ar­ra, hogy in­té­ze­tünk in­ten­zí­veb­ben be­kap­cso­lód­has­son e szer­ve­zet mun­ká­já­ba” – mond­ta Far­kas Be­á­ta in­té­zet­ve­ze­tő egye­te­mi do­cens.

SZEGY

Bezár