2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Az SZTE rek­to­ra a Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­cia élén
2009. jú­li­us 1-jé­től egy éven át Sza­bó Gá­bor, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ra lát­ja el a Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­cia el­nö­ki tiszt­sé­gét.
Címkék: Egyetemi életRektor

A Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­cia (MRK) leg­fon­to­sabb jö­vő­be­ni fel­ada­ta­i­ról a ki­ne­ve­zé­sét kö­ve­tő­en sze­ge­di saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján be­szélt Sza­bó Gá­bor.

Hang­sú­lyoz­ta: nagy meg­tisz­tel­te­tés­nek te­kin­ti, hogy az MRK el­nö­ke le­het, s ez­zel olyan sze­ge­di elő­dök nyom­do­ká­ba lép­het, mint Mé­szá­ros Re­zső, aki a rek­to­rok ko­ráb­ban más né­ven mű­kö­dő tes­tü­le­tét ve­zet­te, il­let­ve Dinya Lász­ló, aki a főigaz­gatók kol­lé­gi­u­mát irá­nyí­tot­ta. Mint mond­ta, az au­to­nóm és füg­get­len ér­dek­vé­del­mi szer­ve­zet vezető­jeként min­dent meg­tesz azért, hogy sze­mé­lyén ke­resz­tül mi­nél ha­té­ko­nyab­ban nyil­vá­nul­jon meg a fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek tö­mö­rü­lé­se min­den, a fel­sőok­tatást érin­tő kér­dés­ben, s az MRK mi­nél ered­mé­nye­seb­ben mű­köd­jön vé­le­mény­nyil­vá­ní­tó, javaslat­tevő és nyo­más­gya­kor­ló szer­ve­zet­ként. El­nök­ként sze­ret­ne egy­faj­ta ko­or­di­ná­ló-in­teg­rá­ló sze­re­pet be­töl­te­ni a sok­szí­nű szer­ve­zet­ben, mely ál­la­mi, ma­gán és egy­há­zi fenn­tar­tá­sú in­téz­mé­nye­ket, egye­te­me­ket és fő­is­ko­lá­kat egy­aránt ma­gá­ban fog­lal.

rektor2
Szabó Gábor: a magyar felsőoktatás társadalmi jelentőségűvé vált.

Az új el­nök az MRK külde­téséről, célk­itűzé­seiről is szólt. Ar­ra hív­ta fel a fi­gyel­met, hogy a ma­gyar fel­sőok­tatás az utób­bi évek­ben tár­sa­dal­mi jelen­tőségűvé vált, hi­szen a fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek­ben 380 ezer hall­ga­tó ta­nul, 30 ezer ok­ta­tó-ku­ta­tó és 25 ezer egyéb köz­al­kal­ma­zott dol­go­zik. En­nek je­gyé­ben – a ma­gas szín­vo­na­lú ok­ta­tás, mi­nő­sé­gi, a munkaerőpi­ac szá­má­ra ér­té­kes dip­lo­mák ki­bo­csá­tá­sa mel­lett – to­vább­ra is el­sőd­le­ges cél­nak te­kin­ti a mun­ka­he­lyek meg­tar­tá­sát, a mun­ka­hely­meg­tar­tó ké­pes­ség to­vább­fej­lesz­té­sét és a köz­al­kal­ma­zot­ti stá­tusz te­kin­té­lyé­nek meg­őr­zé­sét. Ki­je­len­tet­te: akár ál­la­mi esz­kö­zök­kel, de meg kell aka­dá­lyoz­ni, hogy a gaz­da­sá­gi vál­ság el­ér­je a fel­sőok­tatást.

Az el­kö­vet­ke­ző egy év fel­ada­tai kö­zül Sza­bó Gá­bor ki­emel­te to­váb­bá a ma­gyar ku­ta­tás-fej­lesz­tés és in­no­vá­ció erő­sí­té­sé­nek fon­tos­sá­gát, va­la­mint a ma­gyar fel­sőok­tatás nem­zet­kö­zi nép­sze­rű­sí­té­sét. Ez utób­bi kap­csán ki­fej­tet­te: kül­föl­di ok­ta­tók­ra és egy­re több kül­föl­di hall­ga­tó­ra van szük­ség a ha­zai fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek­ben a ver­seny­ké­pes­ség nö­ve­lé­sé­hez. Hang­sú­lyoz­ta, hogy el­en­ged­he­tet­len­nek tart­ja a tel­je­sít­mény- és minősé­gori­en­tált fi­nan­szí­ro­zá­si rend­szer be­ve­ze­té­sét, amely az egyes in­téz­mé­nyek tá­mo­ga­tá­sát a tel­je­sít­mé­nyük – a ki­bo­csá­tott hall­ga­tók el­he­lyez­ke­dé­si rá­tá­ja, a nem­zet­kö­zi el­is­mert­ség, a pá­lyá­za­ti si­ke­rek, és a ku­ta­tás-fej­lesz­té­si, il­let­ve in­no­vá­ci­ós ak­ti­vi­tás – alap­ján ha­tá­roz­ná meg. Nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta, hogy az MRK szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dést kez­de­mé­nyez a hall­ga­tói ér­dek­kép­vi­se­le­tek­kel és a ha­tá­ron tú­li ma­gyar fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek­kel is. En­nek szel­le­mé­ben – elő­ször a ma­gyar fel­sőok­tatás és a Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­cia tör­té­ne­té­ben – az MRK ple­ná­ris ülé­sét az ös­­szes ma­gyar rek­tor rész­vé­te­lé­vel Ko­lozs­vá­ron, a Sapi­en­tia Er­dé­lyi Ma­gyar Tu­do­mány­egye­te­men ter­ve­zi meg­ren­dez­ni 2010 ta­va­szán.

A ma­gyar fel­sőok­tatás­ban dol­go­zók csúcs­ra van­nak já­rat­va, ere­jük meg­fe­szí­té­sé­vel dol­goz­nak azért, hogy a hall­ga­tók pi­ac­ké­pes tu­dást sze­rez­hes­se­nek. A rend­szer­ben egy­ál­ta­lán nincs munkaerő-fe­lesleg, s az ál­la­mi egyete­mek-főiskolák szá­ma (29) is ide­á­lis­nak mond­ha­tó – fo­gal­ma­zott Sza­bó Gá­bor. Az SZTE rek­to­ra hoz­zá­tet­te: a ha­zai fel­sőok­tatás ka­pa­ci­tá­sa 500 ezer hall­ga­tó, így túl- vagy tömegképzés­ről sze­rin­te fe­les­le­ges be­szél­ni. Ami a bo­lo­gnai rend­sze­rű alap­dip­lo­mák ér­té­két il­le­ti, az új el­nök azt mond­ta: meg kell szok­nia a ma­gyar tár­sa­da­lom­nak, hogy im­már bach­e­lor szin­tű vég­zett­ség kell azok­nak az ál­lá­sok­nak a be­töl­té­sé­hez, me­lyek­hez ko­ráb­ban az érett­sé­gi is elég volt. A fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek pe­dig nem mun­ka­he­lyek­re ké­pez­nek, ha­nem meg­te­rem­tik a le­he­tő­sé­get a mun­ka­adók szá­má­ra, hogy a mű­velt, nyel­ve­ket be­szé­lő, sok­ol­da­lú tu­dás­sal ren­delkező dip­lo­más mun­ka­vál­la­ló­kat az ál­lá­sok­hoz for­mál­ják.

Pin­tér M. La­jos

Bezár