2019. február 21., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  10. szám - 2009. október 12.  --  Kultúra
Alap-ve­tés
Gro­towskiról szó­ló ta­nul­mány­kö­tet je­lent meg
Címkék: Kultúra

Ok­tó­ber 8-án a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház klub­ter­mé­ben mu­tat­ták be a Liszkai Ta­más szer­kesz­tet­te Alap­ve­tés – Ta­nul­má­nyok Jerzy Gro­tows­ki La­bo­ra­tó­ri­um Szín­há­zá­ról cí­mű ta­nul­mány­kö­te­tet rész­ben an­nak tisz­te­le­té­re, hogy az UNESCO az idei évet a tíz éve el­hunyt len­gyel ren­de­ző, szín­ház-te­o­re­ti­kus em­lék­évé­nek nyil­vá­ní­tot­ta.
A könyv Liszkai Ta­más Ak­tív par­ti­tú­ra – Be­ve­ze­tés Jerzy Gro­tows­ki szín­há­zi ant­ro­po­ló­gi­á­já­hoz és Punk Má­ria Sztany­is­zlavszk­ij és Jerzy Gro­tows­ki szí­nész­pe­da­gó­gi­á­já­nak ös­­sze­ha­son­lí­tó elem­zé­se cí­mű ta­nul­má­nya­it tar­tal­maz­za. A két szer­ző 2004-ben hoz­ta lét­re a Par­al­i­turgikus Ku­ta­tá­sok Mű­he­lyét az­zal a cél­lal, hogy a ró­mai ka­to­li­kus li­tur­gia és par­al­i­tur­gia tech­ni­kai ele­me­it Gro­tows­ki szín­há­zi el­kép­ze­lé­se­i­vel ös­­sze­ves­sék, és er­re épü­lő misz­té­ri­um­já­té­ko­kat hoz­za­nak lét­re. Vél­he­tő­en a kö­zös mű­hely­mun­ka is köz­re­játsz­ha­tott a most meg­je­lent könyv két ta­nul­má­nyá­nak meg­szü­le­té­sé­ben. A kö­tet be­mu­ta­tó­já­nak há­zi­gaz­dá­ja felVági László volt, aki Soltén­szky Ti­bor dra­ma­turg és ren­de­ző­vel, a Ma­gyar Szín­já­té­kos Szö­vet­ség el­nö­ké­vel be­szél­ge­tett.
„Mi Gro­tows­ki nyo­mán par­al­i­turgiát mű­ve­lünk és ku­ta­tunk, mert hisszük, hogy a li­tur­gia is át akar­ja tör­ni a temp­lom­fa­la­kat, a le­fog­lalt li­tur­gi­kus he­lye­ket, és nem csu­pán az­zal, hogy a temp­lo­mon kí­vül is vé­gez li­tur­gi­kus cse­lek­mé­nye­ket, ha­nem az­zal, hogy a ri­tu­á­lis je­len­sé­get a min­den­na­pi élet ki­hagy­ha­tat­lan, ér­tel­me­ző ré­szé­vé te­szi” – ír­ja Liszkai be­ve­ze­tő­jé­ben.
Liszkai Ta­más mes­­szi­ről in­dít­ja ta­nul­má­nyát, a fő­ként Eli­ade Mircea és Carl Gus­tav Jung el­kép­ze­lé­se­i­re épít­ke­ző ar­che­tí­pu­sok és mí­to­szok ér­tel­me­zé­se fe­lől. E szem­pon­to­kat a to­váb­bi­ak­ban is – hol erő­tel­je­sen, hol ke­vés­bé – ér­vé­nye­sí­ti, mi­köz­ben a szak­rá­lis és a pro­fán kér­dé­se­it jár­ja kör­be, Gro­tows­ki szem­pont­já­ból; a ké­sőb­bi­ek­ben az op­po­zí­ci­ók vizs­gá­la­ta is e vizs­gá­la­ti szem­pont men­tén ha­lad. A ko­mo­lyan meg­szer­kesz­tett és fel­épí­tett ta­nul­mány ta­lán egyet­len ne­héz­sé­gét nyel­ve­ze­te és meg­fo­gal­ma­zá­sa je­lent­he­ti.
Ez­zel szem­ben a Sztany­is­zlavszk­ij és Jerzy Gro­tows­ki szí­nész­pe­da­gó­gi­á­já­nak ös­­sze­ha­son­lí­tó elem­zé­se kön­­nye­debb stí­lus­ban meg­írt ta­nul­mány, ta­golt­sá­ga is gör­dü­lé­ke­nyeb­bé, ol­vas­ha­tób­bá te­szi a szö­ve­get. Punk Má­ria ala­pos be­ve­ze­tőt kö­ve­tő­en min­den rész­let­re ki­ter­je­dő­en elem­zi Sztany­is­zlavszk­i­j, majd Gro­tows­ki szín­há­zi el­mé­le­tét és gya­kor­la­tát, ezt kö­ve­tő­en ap­ró­lé­kos mun­ká­val ha­son­lít­ja ös­­sze a két ren­de­zői mun­ka el­té­rő moz­za­na­ta­it.
A kö­te­tet il­le­tő­en sze­mély sze­rint hi­á­nyol­tam az egy­sé­ges­re szer­kesz­tett for­mát, il­let­ve a két ta­nul­mány meg­kö­ze­lí­té­si mód­ja, il­let­ve gyö­ke­re­sen el­té­rő stí­lu­sa el­bi­zony­ta­la­ní­tott afe­lől, hogy a szer­kesz­tés so­rán egy­ér­tel­mű­en kör­vo­na­la­zó­dott-e az, mi­lyen ol­va­sók­nak szán­ták a köny­vet. Ezek azon­ban el­ha­nya­gol­ha­tó szem­pont­nak tűn­nek amel­lett, hogy a mél­tány­ta­la­nul mel­lő­zött len­gyel ren­de­ző­ről szó­ló iro­da­lom újabb fon­tos szö­ve­gek­kel bő­vült, me­lyek új uta­kat és to­vább­gon­do­lan­dó irá­nyo­kat je­löl­het­nek ki a to­váb­bi ku­ta­tók szá­má­ra.
Alap­ve­tés – Ta­nul­má­nyok Jerzy Gro­tows­ki La­bo­ra­tó­ri­um Szín­házás­ról. Szer­kesz­tet­te: Liszkai Ta­más. Par­al­i­turgikus Ku­ta­tá­sok Mű­he­lye - Ka­to­li­kus If­jú­sá­gi Ala­pít­vány, Sze­ged, 2009.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

optika003_230x154.png

Címkék

Kultúra 

Hírek, aktualitások *

Legújabb híreink

Rendezvénynaptár *

 • Kalmár László matematikus Kínában
  február 13. - február 22.
 • Revitalizing Self-Determination: Conceptualizing a Right of Secession
  február 21.
 • Tájékoztató a PhD felvételiről és a képzésről
  február 21.
 • MTA Szegedi Területi Bizottság közgyűlése
  február 21.
 • Sajátos nevelési igény = Sajátos értékelési igény?
  február 21.

Gyorslinkek

Bezár