2022. december 8., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Kultúra
Forgatás - Gettó milliomos
Címkék: KultúraForgatás

Ti­pi­ku­san olyan film­ről van szó, ami­ről még an­nak is van va­la­mi­lyen vé­le­mé­nye, aki nem lát­ta. Nagy­mér­ték­ben meg­oszt­ja a kö­zön­sé­gét, ha más­ból nem, a be­sö­pört dí­jak szá­má­ból fa­ka­dó­an.gettomilliomos
A leg­több nem­tet­szést a vé­ge fő­cím alat­ti da­lo­lós-tán­cos je­le­net ger­jesz­ti, csak so­kan azt fe­lej­tik el, hogy In­di­á­val még­is­csak meg­idéz­zük ki­csit Bol­ly­woodot és a rá jel­lem­ző film­ké­szí­tést, il­let­ve, ami szá­mom­ra dön­tő, hogy mi­ért ne fog­lal­koz­zak ve­le, ez a je­le­net már ab­szo­lút nem a film ré­sze.
Ezen­kí­vül a tör­té­net, az öt­let, hogy a leg­több kul­tú­rá­ban je­len lé­vő Le­gyen ön is mil­li­omos cí­mű mű­sor meg­nyer­he­tő, ha sa­ját éle­tünk­ben ke­res­sük a vá­la­szo­kat, sze­rin­tem jó.
A szí­nész­vá­lasz­tás szem­pont­já­ból ér­de­kes, hogy a ne­ga­tív fi­gu­rák, il­let­ve a gyer­mek­sze­rep­lők men­­nyi­re túl­szár­nyal­ják a fő­sze­rep­lő sze­rel­mes­pár (Dev Patel Jamal Malikot, Frei­da Pinto pe­dig Latikát játs­­sza) ala­kí­tá­sát. Az én sze­mé­lyes ked­ven­ce­im a Mamant meg­for­má­ló Ankur Vikal, a mű­sor­ve­ze­tő Anil Kapoor és a Srini­vas őr­mes­tert sze­re­pé­ben fel­tű­nő Saurabh Shuk­la, akik a fő­hős szem­pont­já­ból mind-­mind ne­ga­tív fi­gu­rák­nak te­kint­he­tő­ek, bár ha azt néz­zük, hogy ros­­szat ját­sza­ni ál­ta­lá­ban jobb, ez an­­nyi­ra nem meg­le­pő.
A tör­té­net sze­rin­ti leg­há­lá­sabb sze­rep még­is a Jamal test­vér­ét, Sal­imot ala­kí­tó Mad­hur Mit­tal­nak ju­tott, ugyan­is Salim az a ka­rak­ter, aki a kez­de­tek­től szin­te min­dig aka­dá­lyoz­za po­zi­tív hő­sünk elő­me­ne­tel­ét, ám a leg­vé­gé­re Jamal bol­dog­sá­ga ér­de­ké­ben még­is­csak már­tír­rá vál­hat.
A happy end ter­mé­sze­te­sen el­ke­rül­he­tet­len, el­várt és tel­jes mér­ték­ben ki­szá­mít­ha­tó, en­nek el­le­né­re még­is vé­gig iz­gul­ni tudtam, és fe­szült­ség volt ben­nem, hogy úgy lesz-e, ahogy len­nie kell.
A film ese­té­ben a leg­több di­csé­ret azon­ban a ze­né­nek jár, ez fe­lül­múl min­den vi­zu­á­lis meg­ol­dást vagy szí­né­szi ala­kí­tást.
Get­tó mil­li­omos – szí­nes, fel­ira­tos an­gol-ame­ri­kai film­drá­ma, 120 perc, 2008. Ren­dez­te: Danny Boyle.

Petró Ju­li­an­na

Bezár