2024. június 20., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Kultúra
Mű-terem - A kép ke­let­ke­zé­se
Címkék: KultúraMű-terem

Nagy­sza­bá­sú élet­mű­tár­lat­tal tisz­te­leg Fis­ch­er Er­nő, az egy­ko­ri tan­szék­ve­ze­tő em­lé­ke előtt a sze­ge­di Rajz-Művészettörténet Tan­szék. A 70 évet át­fo­gó át­te­kin­tés se­gít­sé­gé­vel egé­szen a ta­nu­ló­éve­i­től kezd­ve kö­vet­het­jük vé­gig Fis­ch­er al­ko­tói pá­lyá­ját, aki 1959-től fog­va ta­ní­tott a Sze­ge­den, ahol 1964 és 1974 kö­zött egy­ben a tan­szék ve­ze­tő­je is volt. A tár­lat cí­me, A kép ke­let­ke­zé­se – Vá­lo­ga­tás Fis­ch­er Er­nő raj­za­i­ból, váz­la­ta­i­ból pon­tos ké­pet ad ar­ról, mi­re szá­mít­hat az ér­dek­lő­dő. A Brüs­­sze­li kör­úti tan­szé­ki ga­lé­ria két szint­jét el­fog­la­ló élet­mű-ki­ál­lí­tás Fis­ch­er mint­egy száz­öt­ven váz­la­tát, il­let­ve né­hány kész ké­pét mu­tat­ja be.
muterem
A tár­lat nagy ré­szét olyan raj­zok, váz­la­tok és mű­vek al­kot­ják, ame­lye­ket ed­dig rit­kán vagy egy­ál­ta­lán nem lát­ha­tott még a nagy­kö­zön­ség. A kész al­ko­tá­sok mel­lett szá­mos kép­ter­ve is meg­te­kint­he­tő, így a lá­to­ga­tó a raj­zok és az el­ké­szült mű­vek ös­­sze­ha­son­lí­tá­sá­val be­pil­lan­tást nyer­het az al­ko­tás fo­lya­ma­tá­ba. A tár­la­tot egy­szer­re jel­lem­zi a tech­ni­kai és a te­ma­ti­kai sok­szí­nű­ség, hi­szen min­den al­ko­tói kor­szak­ra rá­lá­tást ka­punk. A tech­ni­kák és stí­lu­sok ka­val­kád­ja so­rán elő­ke­rül egye­bek mel­lett go­lyós­toll, tus, kol­lázs, filc­toll, olaj és ak­va­rell. A ké­pek stí­lu­sa oly­kor re­a­lis­ta, más­kor abszt­rakt, és gya­ko­ri, hogy a konk­rét lát­vány abszt­rakt ele­mek­kel ke­ve­re­dik. Te­ma­ti­ka­i­lag még en­nél is szí­ne­sebb a vá­lo­ga­tás: a port­rék és ön­arc­ké­pek, vi­rág­csend­éle­tek, táj­ké­pek, abszt­rakt ké­pek és fir­kák mel­lett szám­ta­lan val­lá­si té­má­jú kép (an­gya­li üd­vöz­le­tek, Gol­go­ta- és Pieta-­soroza­t, Menny­be­me­ne­tel), ba­la­to­ni és ten­ge­ri vi­tor­lá­sok, egy nap­le­men­te-szé­ria, va­la­mint szá­mos vá­ros­áb­rá­zo­lás (egye­bek mel­lett Ve­len­ce, Fi­ren­ze, Prá­ga, Sop­ron és Bu­da­pest) lát­ha­tó.
Fis­ch­er Er­nő má­jus 3-ig nyit­va tar­tó, im­po­záns élet­mű-ki­ál­lí­tá­sán a ke­let­ke­zés ké­pe­i­nek se­gít­sé­gé­vel be­te­kint­he­tünk e nagy­sze­rű al­ko­tó ké­pe­i­nek ke­let­ke­zé­sé­be, ez­ál­tal a tár­lat nem­csak a mű­ve­ket mu­tat­ja be, ha­nem az azo­kat ké­szí­tő mű­vészt is kö­ze­lebb hoz­za a lá­to­ga­tó­hoz.

Du­nai Ta­más

Bezár