2024. június 20., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Kultúra
Mű-Terem - Mű­vé­sze­ti Di­ák­kö­rö­sök ki­ál­lí­tá­sa
Címkék: KultúraMű-terem

muteremA Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­rá­nak Rajz-Művészettörténet Tan­szé­ke ha­gyo­má­nya­i­hoz hí­ven idén is meg­ren­dez­te a mű­vé­sze­ti di­ák­kö­rö­sök ki­ál­lí­tá­sát. A mű­vé­sze­ti di­ák­kö­rön részt ve­vő sze­ge­di hall­ga­tók anya­ga­i­ból ös­­sze­vá­lo­ga­tott be­mu­ta­tó iga­zi cse­me­ge azok szá­má­ra, akik egy fris­s, fi­a­ta­los ki­ál­lí­tást sze­ret­né­nek lát­ni.
A tár­la­ton több mint nyolc­van al­ko­tó mű­ve­it te­kint­het­jük meg, rá­adá­sul van­nak köz­tük olya­nok is, akik egy­nél több mun­ká­val kép­vi­sel­te­tik ma­gu­kat. A sok ki­ál­lí­tó és a je­len­tős men­­nyi­sé­gű szem­lé­re tett mun­ka vál­to­za­tos, sok­szí­nű és mo­dern tár­la­tot ered­mé­nye­zett. A ki­ál­lí­tás po­zi­tív ér­te­lem­ben vé­ve ek­lek­ti­kus: akár­csak a tan­szék ke­re­tén be­lül, itt is sok­fé­le té­ma, gon­do­lat, stí­lus, lá­tás­mód és tech­ni­ka fér meg egy­más mel­lett. Ta­lál­koz­ha­tunk egye­bek mel­lett fo­tó­val, tűz­zo­mánc­cal, gra­fi­ká­val, li­nó­met­szet­tel, réz­karc­cal, kis­plasz­ti­ká­val, kol­láz­­zsal, fest­mén­­nyel, ám ez a he­ve­nyé­szett fel­so­ro­lás kö­zel sem tel­jes. A tár­lat lá­to­ga­tó­ja így csak­nem át­fo­gó ké­pet kap­hat ar­ról, hogy mi­lyen te­het­sé­gek búj­nak meg a sza­kon. A mű­vek so­ka­sá­ga közt nem ne­héz ked­ven­ce­ket ta­lál­ni, hi­szen az if­jú al­ko­tók egy ré­szé­ben meg­van az a po­ten­ci­ál, hogy évek múl­tán akár önál­ló­an ál­lít­sa­nak ki. Akad­nak azon­ban hi­á­nyos­sá­gok is. Nagy kár pél­dá­ul az, hogy nincs fel­tün­tet­ve a mű­vek cí­me (pe­dig ha nem is mind­nek, né­hány­nak biz­to­san van), ha­nem mind­ös­­sze a ké­szí­tők ne­ve, va­la­mint az eset­le­ges di­ák­kö­ri he­lye­zé­sük sze­re­pel az al­ko­tá­sok mel­lett.
A mű­vé­sze­ti di­ák­kö­ri mun­kák­ból vá­lo­ga­tott tár­lat de­cem­ber 15-ig na­pon­ta 10 és 18 óra kö­zött te­kint­he­tő meg a Rajz-Művészettörténet Tan­szék Tan­szé­ki Ga­lé­ri­á­já­ban (Brüs­­sze­li krt. 37.).

Du­nai Ta­más

Bezár