2021. január 23., szombat English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Sport
Ki­ütöt­te a Vá­sár­he­lyet a Szedeák
Címkék: Sport

Újabb két mér­kő­zést ví­vott meg győz­te­sen a fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port­já­ban a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák gár­dá­ja. Bonifert Do­mon­kos ta­nít­vá­nyai előbb rang­adót nyer­tek ha­zai pá­lyán az EnterNet Vá­sár­he­lyi Kosár­suli­val szem­ben, majd pe­dig a Nagykál­lót múl­ták felül ide­gen­ben. A Sze­ged­re még há­rom mér­kő­zés vár az alap­sza­kasz­ban. Az egye­te­mis­ták már­ci­us 19-én Ba­já­ra lá­to­gat­nak, majd már­ci­us 21-én (va­sár­nap) 17 óra­kor az újszege­di sport­csar­nok­ban fo­gad­ják az Újbu­da TC-t. Már­ci­us 27-én (szom­ba­ton) 18 órai kez­det­tel a Szol­no­ki Fő­is­ko­la ven­dég­sze­re­pel Sze­ge­den. Az utób­bi két ta­lál­ko­zót di­á­kok és nyug­dí­ja­sok in­gyen te­kint­he­tik meg.
A fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port 19. for­du­ló­já­ban: Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – EnterNet Vásárhe­lyí Kosár­suli 103-75 (29-19, 26-20, 21-15, 27-21). Sze­ged: VIDA 15/9, MOL­NÁR M. 12/6, NYI­LAS 17/9, KO­VÁCS D. 13, Gé­mes 19. Cse­re: Ta­nács 13/3, Simán­di 9/3, Rezák, Ko­má­ro­mi 3, Var­ga D., Sza­bad 2, Szél­l. Ve­ze­tő­edző: Bonifert Do­mon­kos.
A 20. for­du­ló­ban: Nagykál­lói KE – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák 79-90 (21-28, 24-27, 14-16, 20-19). Sze­ged: VIDA 17/3, Simán­di 7/6, MOL­NÁR M. 13/9, Nyi­las 9/3, GÉ­MES 23. Cse­re: Ta­nács 13/3, Sza­bad, MÉ­SZÁ­ROS 8. Edző: Mol­nár Csa­ba.

Pin­tér M. La­jos

Bezár