2021. január 23., szombat English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Sport
Sport
2010. március 28.
A szenvedésben gazdag ala­po­zó idő­szak után már­ci­us 27-én foly­tat­ja baj­no­ki küz­del­me­it a Fit World Go­ril­lák Rugby Club csa­pa­ta az el­ső osz­tá­lyú baj­nok­ság má­so­dik di­ví­zi­ó­já­ban. Egy nap­pal ké­sőbb pe­dig a má­sod­osz­tály Ke­le­ti cso­port­já­ban a Go­ril­lák fi­ók­csa­pa­ta, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­za­ta ál­tal tá­mo­ga­tott EHÖK SE rög­bic­sap­a­ta lép pá­lyá­ra.
Címkék: Sport
Még nem volt 19 éves, mi­kor már be­mu­tat­koz­ha­tott a ma­gyar fel­nőtt ví­zi­lab­da-vá­lo­ga­tott­ban Tö­rök Bé­la, a Sze­ged Be­ton re­mény­sé­ge. A most 20 esz­ten­dős pó­lós az­óta egy­re több le­he­tő­sé­get kap Ke­mény Dé­nes ala­ku­la­tá­ban. Bí­zik ben­ne, hogy az idei Eu­ró­pa-baj­nok­ság a nagy át­tö­rést is meg­hoz­hat­ja szá­má­ra.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Bezár