2021. január 23., szombat English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Sport
Női ví­zi­lab­da: to­vább­ra is ve­ret­le­nül
Címkék: Sport
Két si­kert kö­ve­tő­en egy dön­tet­len­nel és egy győ­ze­lem­mel foly­tat­ta sze­rep­lé­sét a női ví­zi­lab­da OB I/A-ban az újonc Uni­ver­si­tas Sze­ged. Előbb a Hon­véd EL­TE Pó­ló gár­dá­ját fo­gad­ta az Uni­ver­si­tas Sze­ged a 7-10. he­lyért zaj­ló kö­zép­sza­kasz­ban. Az el­ső két ne­gyed­ben a ha­za­i­ak csak fu­tot­tak a fő­vá­ro­si­ak, il­let­ve az ered­mény után, a Hon­véd há­rom­gó­los előny­re tett szert, ám a for­du­lást kö­ve­tő­en si­ke­rült pon­tot men­te­ni. A kö­vet­ke­ző kör­ben a Hé­rak­lész II. Után­pót­lás-vá­lo­ga­tott­hoz lá­to­gat­tak a sze­ge­di lá­nyok, s ma­ga­biz­to­san múl­ták felül el­len­fe­lü­ket Du­na­új­vá­ros­ban. A kö­zép­sza­kasz­ból még két for­du­ló van hát­ra: már­ci­us 20-án (szom­ba­ton) 16 óra­kor az An­gyal­föl­di SI-t fo­gad­ja az Uni­ver­si­tas az újszege­di sport­uszo­dá­ban, majd 27-én a fő­vá­ros­ban, a Hon­véd EL­TE Pó­ló­nál ven­dé­ges­ke­dik.
Női ví­zi­lab­da OB I/A, kö­zép­sza­kasz a 7-10. he­lyért, 3. for­du­ló: Uni­ver­si­tas Sze­ged – Hon­véd EL­TE Pó­ló 10-10 (2-4, 1-2, 5-1, 2-3). Sze­ged: Bük – Fabó 1, Len­gyel Do­rot­­tya 2, Dalmády Sz. 6, Dalmády P. 1, Mik­lós, Haj­dú. Cse­re: Len­gyel Do­mi­ni­ka, Bor­dás, Kuc­zo­ra, Gundl (ka­pus). Ve­ze­tő­edző: La­kó Gá­bor.
A 4. for­du­ló­ban: Hé­rak­lész II. Után­pót­lás-vá­lo­ga­tott – Uni­ver­si­tas Sze­ged 8-13 (2-3, 3-2, 1-3, 2-5). Sze­ged: Gundl – Len­gyel Do­mi­ni­ka 1, Len­gyel Do­rot­­tya 2, Haj­dú 1, Dalmády P. 2, Dalmády Sz. 6, Bor­dás, Mik­lós, Len­gyel A., Fabó 1. Ve­ze­tő­edző: La­kó Gá­bor.
Bezár