2021. január 23., szombat English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Sport
Sze­ge­den a rög­bi
A szenvedésben gazdag ala­po­zó idő­szak után már­ci­us 27-én foly­tat­ja baj­no­ki küz­del­me­it a Fit World Go­ril­lák Rugby Club csa­pa­ta az el­ső osz­tá­lyú baj­nok­ság má­so­dik di­ví­zi­ó­já­ban. Egy nap­pal ké­sőbb pe­dig a má­sod­osz­tály Ke­le­ti cso­port­já­ban a Go­ril­lák fi­ók­csa­pa­ta, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­za­ta ál­tal tá­mo­ga­tott EHÖK SE rög­bic­sap­a­ta lép pá­lyá­ra.
Címkék: Sport

Túl­zás nél­kül ál­lít­ha­tó: a sze­ge­di rög­biélet­ min­den szá­la a Fit World Go­ril­lák Rugby csa­pa­tá­ból ered, és hoz­zá ve­zet. Az 1993-as szük kez­de­tek­ből szé­le­sült a sport­ág, s je­len­leg az NB I-es és az NB II-es fel­nőttc­sap­a­ton kí­vül ju­ni­or-, kadet­t-, kö­lyök- és női együt­test vo­nul­tat fel a klub. 2004 óta a fel­nőtt fér­fi el­ső osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban öt má­so­dik he­lyet szer­zett az egye­sü­let, az idei ki­írás­ban az el­ső hely meg­ka­pa­rin­tá­sa a cél a nagy ri­vá­lis Bat­tai Bull­do­gok má­so­dik csa­pa­ta előtt. Az arany­ra haj­tó hu­szon­há­rom já­té­kos kö­zül nyol­can – a tel­jes­ség igé­nyé­vel: Áb­ra­hám Gá­bor, Bec­sey Ákos, Bővíz Kár­oly, Ju­hász Má­té, Már­ton Zol­tán, Sza­bó Ta­más, Szélpál Ta­más és Ta­kács Ger­gő – az SZTE-n ta­nul­nak.

rogbi
Az Etelka sori focipályán röpül a tojáslabda. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
„Egy nem oly' faj­sú­lyos egye­te­mi rög­bic­sap­at már ko­ráb­ban is volt, de szer­ve­zett ke­re­tek kö­zött mü­kö­dő és or­szá­gos baj­nok­ság­ban in­du­ló gárda 2009 szep­tem­be­re óta lé­te­zik. Ezt a csa­pa­tot a Go­ril­lák­nál ját­szó egye­te­mis­ták hív­ták élet­re a hall­ga­tói ön­kor­mány­zat és a Fit World erő­sí­tő­te­rem köz­re­mü­kö­dé­sé­vel és tá­mo­ga­tá­sá­val” – mond­ja Áb­ra­hám Gá­bor ötöd­éves böl­csész, az EHÖK SE csa­pat­ve­ze­tő­je, az el­ső csa­pat já­té­ko­sa.
Az egye­te­mi csa­pat je­len­leg a négy­csa­pa­tos NB II Ke­le­ti cso­port­ban sze­re­pel a Bé­kés­csa­bai Benny Bulls Rugby Club­bal, a Gö­döl­lői Ör­dö­gök­kel és a me­gyei ri­vá­lis Szen­tes 91-esek­kel.
Ki­tü­zött el­vá­rás volt a baj­nok­ság in­du­lá­sa­kor az osz­tály­tag­ság meg­hos­­szab­bí­tá­sa és a sport­ág nép­sze­rü­sí­té­se az egye­te­mis­ta if­jú­ság kö­ré­ben. A cé­lok már féltávnál meg­va­ló­sul­ni lát­sza­nak, hi­szen két ve­re­ség­gel és egy győ­ze­lem­mel a har­ma­dik he­lyen te­lel­tek a fi­úk (hat pont­tal meg­előz­ve a ne­gye­di­ket), és csa­pat ke­re­te is bő­vül, fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az ér­dek­lő­dők.
Az EHÖK SE na­pi rend­sze­res­ség­gel együtt edz a rög­bi­vel szorosabb re­lá­ci­ó­ban ál­ló Fit World Go­ril­lák­kal, ami ga­ran­ci­át je­lent a fej­lő­dés­re. A fog­lal­ko­zá­so­kat Debreczeni Dé­nes játékos-edző ve­zény­li, hol az Etel­ka so­ri mü­fü­ves fo­cipá­lyán, hol az el­ső csa­pat név­adó kon­diter­mé­ben, hol pe­dig a rend­őr­ka­pi­tány­ság csar­no­ká­ban, itt jel­lem­ző­en bir­kó­zó­edzé­sek vannak. A két csa­pat, ez­ál­tal a két osz­tály kö­zött az át­já­rás­ra csak a 23 év­nél fi­a­ta­lab­bak szá­mít­hat­nak, ők játsz­hat­nak vis­­sza a fa­kó­ba, de a ver­seny­sza­bály­zat ér­tel­mé­ben csak egy fél­időt tölt­het­nek a pá­lyán.
„Ne­künk, egye­te­mis­ták­nak a sze­zon­ban fon­tos ver­seny­so­ro­zat még a Ma­gyar Egye­te­mi és Fő­is­ko­lai 7-es Rög­bibaj­nok­ság. A he­tes azt je­len­ti, hogy hét a hét el­len ját­szunk – el­len­tét­ben a baj­no­kik­kal, ahol 15-ös rög­bit ját­szunk –, ez a gyor­sabb és a tech­ni­ká­sabb já­té­ko­sok­nak fek­szik. A tor­na le­bo­nyo­lí­tá­sa a kö­vet­ke­ző: öt elő­se­lej­te­ző vi­a­da­lon és a dön­tőn kell részt ven­ni, a se­lej­te­zők­ben szer­zett pon­to­kat vis­­szük to­vább a dön­tő­be. A se­lej­te­ző­kön az el­ső he­lyért 15, a má­so­di­kért 10, a har­ma­di­kért 7, a ne­gye­di­kért 4 pont jár. Ta­valy bo­nyo­lí­tot­ták a sze­ge­di, a pé­csi és a gö­döl­lői se­lej­te­ző­ket, ed­dig 40 pon­tot sze­rez­tünk, ti­zen­hat­tal töb­bet, mint a má­so­dik Ál­ta­lá­nos Vál­lal­ko­zá­si Fő­is­ko­la. Vá­ra­ko­zá­son fe­lü­li a tel­je­sít­mé­nyünk, de nem sze­ret­nénk el­ké­nyel­me­sed­ni, meg akar­juk vé­de­ni a ta­va­lyi cí­mün­ket” – mond­ja Szélpál Ta­más har­mad­éves tár­sa­da­lom­ta­nul­má­nyok sza­kos hall­ga­tó.
Nem el­bizakod­ni! Győz­ni! Haj­rá!

Dlusz­tus T. Im­re

Bezár