2022. január 29., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GYTK
GYTK
Az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Ka­ra tu­do­má­nyos és ok­ta­tá­si tel­je­sít­mé­nyét te­kint­ve mél­tán ví­vott ki el­is­me­rést ha­tá­ro­kon in­nen és túl. Az im­már nyolc­van­ki­lenc éves sze­ge­di gyógy­sze­rész­kép­zés büsz­kén vál­lal­ja ha­gyo­má­nya­it és örök­sé­gét, ám az igé­nyek­hez iga­zod­va fo­lya­ma­to­san meg­újul. A ka­ron vég­zet­tek át­la­go­san há­rom-négy ál­lás­aján­lat kö­zül vá­lo­gat­hat­nak.
Címkék: GYTK
Gás­pár Ró­bert, a kar be­is­ko­lá­zá­si és köz­kap­cso­la­ti dékán­helyettese ki­eme­li: a leg­fris­sebb fel­mé­ré­sek sze­rint a ha­zai képzőhe­lyek kö­zül a sze­ge­di gyógy­sze­rész­ka­ron a leg­jobb az ok­ta­tók fel­ké­szült­sé­ge.
Címkék: GYTK
2010. január 23.
Címkék: GYTK
Címkék: GYTK
2010. január 23.
Címkék: GYTK
2010. január 23.
Címkék: GYTK
Bezár