2022. január 28., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GYTK
Kül­föl­di kap­cso­la­tok
Címkék: GYTK
Az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Kar ki­ter­jedt nem­zet­kö­zi kap­cso­lat­rend­szer­rel ren­del­ke­zik, szá­mos kül­föl­di (an­gol, bel­ga, finn fran­cia, né­met, ja­pán, stb.) fel­sőok­tatási in­téz­mén­­nyel és ku­ta­tó­hel­­lyel ala­kí­tott ki az el­múlt év­ti­ze­dek­ben ok­ta­tá­si-ku­ta­tá­si együtt­mű­kö­dést. Má­sod­év­től kezd­ve négy­he­tes nyá­ri gya­kor­la­ton vesz­nek részt a hall­ga­tók, amit kül­föld­ön (Né­met­or­szág­ban, Auszt­ri­á­ban, stb.) is el­tölt­het­nek. Kül­föl­di rész­kép­zé­se­ken (egye­bek mel­lett az Eras­mus prog­ram ke­re­té­ben) ezen­kí­vül Bel­gi­um­ban, Fran­cia­or­szág­ban, Olasz­or­szág­ban vagy akár Szlo­vé­ni­á­ban is részt ve­het­nek a tu­dá­su­kat to­vább­fej­lesz­te­ni szán­dé­ko­zó és vi­lá­got lát­ni aka­ró hall­ga­tók, de fo­lya­ma­tos a hall­ga­tó­cse­re és együtt­mű­kö­dés az ame­ri­kai Toledói Egye­tem­mel is.
Bezár