2022. január 28., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GYTK
Akár a me­se­be­li hő­sök
Gás­pár Ró­bert, a kar be­is­ko­lá­zá­si és köz­kap­cso­la­ti dékán­helyettese ki­eme­li: a leg­fris­sebb fel­mé­ré­sek sze­rint a ha­zai képzőhe­lyek kö­zül a sze­ge­di gyógy­sze­rész­ka­ron a leg­jobb az ok­ta­tók fel­ké­szült­sé­ge.
Címkék: GYTK
gytk_oktato„Az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Ka­ra – túl­zás nél­kül ál­lít­ha­tom – a ma­gyar fel­sőok­tatás egyik leg­jobb képzőhe­lye. A leg­fris­sebb sta­tisz­ti­kák sze­rint itt a leg­jobb az ok­ta­tók fel­ké­szült­sé­ge a ha­zai gyógy­sze­rész­kép­zés­ben. A kép­zés osz­tat­lan mes­ter­kép­zés, mely­nek vé­gén a gyógy­sze­ré­szek – 2009. ja­nu­ár 1-je óta – dok­to­ri cí­met kap­nak. Ez is mu­tat­ja a gyógy­sze­ré­szi szak­ma egy­re na­gyobb el­is­mert­sé­gét! A gyógy­sze­ré­szi dip­lo­ma ér­té­két az is jel­zi, hogy át­la­go­san há­rom-négy ma­gyar­or­szá­gi állásle­hetőség kö­zül vá­lo­gat­hat­nak a vég­ző­sök, és ter­mé­sze­te­sen szin­te kor­lát­lan le­he­tő­sé­gek nyíl­nak előt­tük az Eu­ró­pai Uni­ó­ban és azon kí­vül is. A mai pénz­köz­pon­tú vi­lág­ban az sem el­ha­nya­gol­ha­tó, hogy a gyógy­sze­ré­szek fi­ze­té­se ide­ha­za és kül­föld­ön is meg­ha­lad­ja az át­la­got, az­az a szak­ma tisz­tes, sok eset­ben bő­sé­ges meg­él­he­tést biz­to­sít. Rá­adá­sul a gyógy­sze­ré­szi hi­va­tás szá­mos te­rü­le­ten ka­ma­toz­tat­ha­tó: a be­teg­el­lá­tás­ban (gyógy­szer­tár, kór­ház, kli­ni­ka), az ipar­ban (gyógy­szer­gyá­rak, gyógy­nö­vény­ipar, koz­me­ti­kai ipar, élel­mi­szer­ipar), a ku­ta­tás­ban (egye­te­mek, ku­ta­tó­in­té­ze­tek), a ke­res­ke­de­lem­ben (gyógy­szer­cé­gek, gyó­gysz­eris­mertető há­ló­za­tok, nagyk­ereskedők) és a köz­igaz­ga­tás­ban (tisz­ti gyógy­sze­ré­szek, gyógy­szer­törzs­köny­ve­zés).
Mind­ezért cse­ré­be per­sze öt éven ke­resz­tül so­kat kell ta­nul­ni, és sok pró­bát (érts­d: vizs­gát) kell ki­áll­ni, mint a me­se­be­li hő­sök­nek. Aki azon­ban sze­re­ti a ki­hí­vá­so­kat, sze­ret­ne be­te­gek­kel fog­lal­koz­ni, sze­ret­ne ma­gas szin­tű egész­ség­ügyi és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos is­me­re­tek bir­to­ká­ba jut­ni, sze­ret­ne nagy fel­fe­de­zé­se­ket ten­ni, sze­re­ti a bi­o­ló­gi­át és kémiát (vagy leg­alább az egyi­ket sze­re­ti, és a má­sik­tól sem ir­tó­zik), és vég­zés után nem sze­ret­ne lán­gossütő len­ni, an­nak min­den­kép­pen aján­lom a sze­ge­di gyógy­sze­rész­kart: le­gyen a hall­ga­tónk!”
Bezár