2022. január 28., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GYTK
Komp­lex kép­zés, mi­nő­sé­gi dip­lo­ma
Az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Ka­ra tu­do­má­nyos és ok­ta­tá­si tel­je­sít­mé­nyét te­kint­ve mél­tán ví­vott ki el­is­me­rést ha­tá­ro­kon in­nen és túl. Az im­már nyolc­van­ki­lenc éves sze­ge­di gyógy­sze­rész­kép­zés büsz­kén vál­lal­ja ha­gyo­má­nya­it és örök­sé­gét, ám az igé­nyek­hez iga­zod­va fo­lya­ma­to­san meg­újul. A ka­ron vég­zet­tek át­la­go­san há­rom-négy ál­lás­aján­lat kö­zül vá­lo­gat­hat­nak.
Címkék: GYTK

A gyógy­sze­rész­kép­zés te­kin­te­té­ben a leg­na­gyobb vál­to­zást az je­len­ti, hogy a Par­la­ment – hos­­szú évek elő­ké­szí­tő mun­ká­ja után – 2008. de­cem­ber 15-én meg­ho­zott dön­té­se ér­tel­mé­ben 2009. ja­nu­ár 1-je óta a ma­gyar egye­te­me­ken gyógy­sze­ré­szi dip­lo­mát szer­zet­te­ket is meg­il­le­ti a dok­to­ri cím!
A gyógy­sze­ré­szi hi­va­tás – amel­lett te­hát, hogy a dok­to­ri ti­tu­lus vi­se­lé­sé­re jo­go­sít – azért iga­zán szép, mert min­den­ki meg­ta­lál­ja a ked­vé­re va­lót. A sze­ge­di gyógy­sze­rész­kar is ar­ra tö­rek­szik, hogy sok­szí­nű kép­zé­sé­vel mind a bi­o­ló­gia, mind a ké­mia, mind az or­vos­tu­do­mány, mind a ter­mé­sze­tes gyógy­mód­ok iránt érdek­lődő hall­ga­tók­kal meg­sze­ret­tes­se a szak­mát. Ám en­nél töb­bet is nyújt: biz­tos és szé­les kö­rű el­he­lyez­ke­dé­si le­he­tő­sé­get kí­nál.

gytk
Az el­múlt évek­ben rend­kí­vü­li mér­ték­ben meg­nőtt a ke­res­let a fi­a­tal, jól kép­zett gyógy­sze­ré­szek irán­t.

Sok­ol­da­lú­an kép­zett dip­lo­má­sok

„Ka­runk sok­ol­da­lú­an kép­zett dip­lo­má­so­kat bo­csát ki a munkaerőpi­acra, mi­vel a ha­zai vi­szony­lat­ban egye­dül­ál­ló mó­don komp­lex kép­zé­sünk 25 szá­za­lé­ka a ter­mé­szet­tu­do­má­nyi, má­sik 25 szá­za­lé­ka pe­dig az or­vos­ka­ron zaj­lik" – tá­jé­koz­tat Fü­löp Fe­renc, a GYTK dé­kán­ja. „Nem ad­juk kön­­nyen a dip­lo­mát, de ga­ran­tál­juk a mi­nő­sé­get. A sze­ge­di gyógy­sze­rész­dip­lo­má­val a tar­so­lyuk­ban re­mek esé­lyek­kel száll­hat­nak ver­seny­be a pá­lya­kez­dők a leg­job­ban fi­ze­tett po­zí­ci­ó­kért, hi­szen a ná­lunk szer­zett ok­le­vél­nek or­szá­go­san és nem­zet­kö­zi­leg is ki­emel­ten jó az el­is­mert­sé­ge, amit az ipa­ri és ku­ta­tó­he­lyi kap­cso­la­ta­ink is bi­zo­nyí­ta­nak” – te­szi hoz­zá az aka­dé­mi­kus.
A graduális kép­zés öt évé­nek le­tel­te után a GYTK-s hall­ga­tók je­lent­kez­het­nek a külön­böző szak­gyógy­sze­ré­szi kép­zé­sek­re (Sze­ge­den poszt­gra­du­á­lis kép­zés­ben az ös­­szes gyógy­sze­ré­szi szak­ké­pe­sí­tés megsz­erezhető), vagy – a ku­tat­ni vá­gyók – részt ve­het­nek a Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyok Dok­to­ri Is­ko­la (PhD-) kép­zé­sé­ben is.

Állásle­hetőségek itt­hon és kül­föld­ön

A munkaerőpi­acra lé­pők pe­dig há­rom-négy ál­lás­aján­lat kö­zül vá­lo­gat­hat­nak, mi­vel a rend­szer­vál­to­zás óta szá­mos új ma­gán­gyógy­szer­tár lé­te­sült, így rend­kí­vü­li mér­ték­ben meg­nőtt a ke­res­let a fi­a­tal, jól kép­zett gyógy­sze­ré­szek irán­t. „Biz­tos­ra ve­he­tő, hogy az or­szág­ban jel­lem­ző gyógy­sze­rész­hi­ány a kö­vet­ke­ző évek­ben sem eny­hül majd, ezért a ná­lunk dip­lo­má­zók to­vább­ra is több állásle­hetőség kö­zül vá­laszt­hat­ják ki a ne­kik leg­in­kább meg­fe­le­lőt. Rá­adá­sul a dip­lo­mát Eu­ró­pá­ban min­de­nütt el­fo­gad­ják és el­is­me­rik, így aki kül­föld­ön sze­ret­ne mun­kát vál­lal­ni, azt is tárt ka­rok­kal vár­ják több, még a ha­za­i­nál is ko­mo­lyabb gyógy­sze­rész­hi­án­­nyal küsz­kö­dő or­szág­ban” – mond­ja Fü­löp Fe­renc.
Mi­vel a kar rend­kí­vül szé­les kö­rű is­me­re­te­ket nyújt, ezért nem­csak a pa­ti­kák­ban, ha­nem pél­dá­ul a gyógy­szer­is­mer­te­tés, a gyógy­szer­ipar, a koz­me­ti­kai ipar vagy az ana­li­ti­kai el­len­őr­zés te­rü­le­tén is el­he­lyez­ked­het­nek a dip­lo­má­sok. A ma­gyar és nem­zet­kö­zi cé­gek, gyógy­szer­ku­ta­tók, a nagy gyógy­szer­gyá­rak fo­lya­ma­to­san ke­re­sik az itt vég­zett gyógy­sze­rész­hall­ga­tó­kat, il­let­ve a sze­ge­di dok­toran­dus­zokat. A Chi­noin pél­dá­ul évi há­rom PhD-hallgató kép­zé­si költ­sé­ge­it fi­ze­ti, a kép­zés so­rán kül­föl­di gyár­egy­sé­ge­ik­ben is gya­kor­la­toz­tat­ja őket, majd azt kö­ve­tő­en ál­lást aján­la­nak ne­kik.
A gyógy­sze­rész­ka­ron fo­lyó ok­ta­tás és ku­ta­tás mi­nő­sé­gét jel­zi, hogy a HVG Dip­lo­ma 2010 kü­lön­szá­má­nak ös­­sze­sí­tett ok­ta­tói rang­so­rá­ban az or­szág va­la­mennyi ka­ra kö­zül a hu­szon­ne­gye­dik, a tu­do­má­nyos fo­ko­zat­tal ren­delkező ok­ta­tók lis­tá­ján pe­dig a ti­zen­har­ma­dik hely­re ke­rült az SZTE GYTK!

Re­mek kis kö­zös­ség

A sze­ge­di GYTK iga­zán csa­lá­di­as kar a mint­egy hat­száz itt ta­nu­ló di­ák – köz­tük nyolc­va­nan az an­gol nyel­vű kép­zés hall­ga­tói – nagy­sze­rű csa­pa­tot al­kot az ok­ta­tók­kal.
Aki azt hin­né, ezt csu­pán kép­le­te­sen ér­tet­tük, na­gyot té­ved! A gyógy­sze­rész­kar ta­ná­rai és di­ák­jai ugyan­is kö­zös fut­ball­csa­pat­tal vesz­nek részt az egye­te­mi kis­pá­lyás lab­da­rú­gó-baj­nok­ság­ban, de az egyéb le­he­tő­sé­ge­ket is igye­kez­nek meg­ra­gad­ni a tan­órá­kon kí­vü­li ta­lál­ko­zás­ra. A GYTK ha­gyo­má­nyos ese­mé­nyei kö­zé tar­toz­nak az ok­ta­tói-hall­ga­tói fo­ci­mec­­csek, rend­kí­vü­li nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a Pa­ti­kus tánc­est, de a Med­ica ne­ve­ze­tű szó­ra­ko­zó­he­lyen is fer­ge­te­ges bu­li­kat él­het majd át, aki si­ker­rel fel­vé­te­li­zik a kar­ra. A kö­zös­ség ös­­sze­ko­vá­cso­lá­sá­hoz az önál­ló gyógy­sze­rész­ka­ri kol­lé­gi­um is nagy­ban hoz­zá­já­rul: a több mint két­száz férőhe­lyes di­ák­szál­lá­son gya­kor­la­ti­lag min­den jelen­tkezőt fo­gad­ni tud­nak.
A kar sok ener­gi­át fek­tet ab­ba is, hogy fo­lya­ma­to­san szé­pül­jön kí­vül és be­lül. A GYTK épü­le­tét az el­múlt évek­ben újí­tot­ták fel: mo­dern, lég­kon­di­ci­o­nált elő­adók és sze­mi­ná­ri­u­mi ter­mek vár­ják a hall­ga­tó­kat, s két szá­mí­tó­gé­pes ka­bi­net is a ren­del­ke­zé­sük­re áll. Min­den adott te­hát a jö­ven­dő nagy­sze­rű gyógy­sze­ré­sze­i­nek fel­ne­ve­lé­sé­hez, már csu­pán a fi­a­ta­lok lel­ke­se­dé­sé­re, szor­gal­má­ra és ki­tar­tá­sá­ra van szük­ség.

Elérhetőség: A kar­ról to­váb­bi in­for­má­ci­ók a www.phar­m.u-szeged.hu hon­la­pon ta­lál­ha­tók, il­let­ve a 62/545-022-ös te­le­fon­szá­mon és a gytkd­h@medea.s­zote.u-szeged.hu e-mail cí­men is kér­he­tők.

Nyílt nap: A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Ka­ra nyílt na­pot ren­dez ja­nu­ár 31-én (va­sár­nap) 10-12 óra kö­zött a kar Eöt­vös ut­ca 6. szám alat­ti épü­le­té­ben, az I. eme­le­ti tan­te­rem­ben. Min­den érdek­lődő fel­vé­te­li­zőt sze­re­tet­tel lát­nak!

Pin­tér M. La­jos

Bezár