2022. január 29., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GYTK
Képzési kínálat
Címkék: GYTK

Az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Ka­rán gyógy­sze­rész szak­ra je­lent­kez­het­nek az érdek­lődők 10 fél­éves egye­te­mi kép­zés­ben (mes­ter­kép­zés), va­la­mint is­ko­la­rend­sze­ren kí­vü­li OKJ-s kép­zés­ben 10 hó­na­pos, költ­ség­té­rí­té­ses for­má­ban vé­gez­he­tő gyógy­szer­tá­ri as­­szisz­tens és gyógy­szer­ki­adó szak­as­­szisz­tens szak in­dul 2010 szep­tem­be­ré­ben.

Gyógy­sze­rész szak

A gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi sza­kon a kép­zés a töb­bi alap­szak­tól el­té­rő­en osz­tat­la­nul zaj­lik, te­hát a sza­kon nem sze­rez­he­tő alap­fo­ko­zat, a fel­vet­tek ta­nul­má­nya­ik meg­kez­dé­sé­től mes­ter­szin­tű kép­zés­ben vesz­nek részt. A kép­zé­si idő 10 fél­év. Az ok­le­vél­ben szere­plő szak­kép­zett­ség meg­ne­ve­zé­se: gyógy­sze­rész.
A sza­kon vég­zet­tek al­kal­ma­sak a gyógy­szer­el­lá­tás, a gyógy­szer­ké­szí­tés, a gyó­gysz­erel­lenőrzés és a gyógy­szer­is­mer­te­tés fel­ada­ta­i­nak el­lá­tá­sá­ra, az egész­ség­ügyi el­lá­tást igény­be ve­vő já­ró- és fekvő­beteg gyógy­szer­rel és gyógy­ásza­ti anya­gok­kal va­ló el­lá­tá­sá­ra, a gyógy­szer-ke­res­ke­de­lem min­den szint­jén (ex­port, im­port, nagy­ke­res­ke­de­lem) a gyógy­sze­ré­sze­ti szak­mai kö­ve­tel­mé­nyek meg­va­ló­su­lá­sá­nak sza­va­to­lá­sá­ra, a gyógy­sze­rek mi­nő­sé­gé­nek a gyár­tás­tól a fel­hasz­ná­lá­sig tör­té­nő biz­to­sí­tá­sá­ra, nagy vo­lu­me­nű (gyógy­szer­gyár­tás) és egye­di igé­nye­ket ki­elé­gí­tő gyógy­szer­ké­szít­mé­nyek előál­lítására, a gyógy­szer­ügy or­szá­gos és re­gi­o­ná­lis szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­i­ben (OEP, ÁNTSZ, stb.) gyógy­szer­ügyi szak­igaz­ga­tás te­rü­le­tén foly­ta­tott te­vé­keny­ség­re, egész­ség­ügyi szak­sze­mély­zet ré­szé­re a gyógy­sze­rek­kel kap­cso­la­tos szak­mai tá­jé­koz­ta­tás­ra, gyógy­szer­is­mer­te­tés­re a ra­ci­o­ná­lis gyógy­szer­ren­de­lés elő­se­gí­té­se ér­de­ké­ben, be­te­gek ré­szé­re a gyó­gysz­erekről és azok he­lyes hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos ta­nács­adás­ra, gyógy­szer­ku­ta­tás­ba és fej­lesz­tés­be va­ló be­kap­cso­ló­dás­ra, szak­irá­nyú szak­kép­zés­be tör­té­nő be­kap­cso­ló­dás­ra, meg­fe­le­lő ta­nul­má­nyi ered­mény és fel­vé­te­li vizs­ga alap­ján a PhD-képzésben va­ló rész­vé­tel­re, fel­sőok­tatási in­téz­mé­nyek­ben ku­ta­tói és ok­ta­tói ál­lá­sok be­töl­té­sé­re.

Bezár