2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Kultúra
Kultúra
Pukán­szky Bé­la ok­ta­tá­si rek­torhe­lyettes Len­gyel Zol­tánt, az SZTE BTK Ös­­sze­ha­son­lí­tó Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Tan­szék poszt­gra­du­á­lis hall­ga­tó­ját, egy­ben óra­adó ta­ná­rát Faludy-díj­jal tün­tet­te ki ok­tó­ber 12-én.
Címkék: Kultúra
2011. február 09.
Veszp­ré­met és Mis­kol­cot kö­ve­tő­en Sze­ged­re is el­ju­tott a Ti­bet kin­csei utazók­iál­lítás. Az őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál prog­ram­ja­i­nak ke­re­té­ben szá­mos kí­sé­rő­ren­dez­vény is kap­cso­ló­dik az ok­tó­ber 15. és no­vem­ber 7-e kö­zött meg­te­kint­he­tő ki­ál­lí­tás­hoz.
Címkék: Kultúra
2011. február 09.
Két em­ber, két né­ző­pont, két tör­té­net, amely ta­lál­ko­zik. A ren­de­ző és a szí­nész­nő ak­kor lát­ja egy­mást elő­ször, jó­for­mán ide­jük sincs ar­ra, hogy meg­is­mer­ked­je­nek, sor­suk vé­gül még­is ös­­sze­fo­nó­dik. Egy­órá­nyi ne­ve­tés és drá­ma, iró­nia és tra­gé­dia a Malko Teatro ér­tő tol­má­cso­lá­sá­ban.
Címkék: Kultúra
A 15. őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál ke­re­té­ben lé­pett fel egy ze­nész­há­zas­pár, Pap Éva és Zsig­mond Zol­tán, a sze­ge­di Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar DLA mi­nő­sí­té­sű do­cen­sei négy­ke­zes zon­go­ra­da­ra­bo­kat ad­tak elő a Ka­to­li­kus Ház dísz­ter­mé­ben. A mű­vész­há­zas­pár fel­lé­pé­se­i­vel im­már 25 éve részt­ve­vő­je a sze­ge­di ze­nei élet­nek.
Címkék: Kultúra
2011. február 09.
Címkék: Kultúra
2011. február 09.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
2011. február 09.
Címkék: Kultúra

A Szegedi Nemzeti Színház a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködésben idén is megszervezte a színházi nyílt napot az egyetem hallgatóinak az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál keretében.

Címkék: Kultúra
GYTK1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár