2023. október 1., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Kultúra
Kultúra
2010. október 07.
Negy­ven ze­nész hat or­szág­ból, majd­nem két­órás ko­moly­ze­nei él­mény, lel­kes kö­zön­ség: a nem­zet­kö­zi if­jú­sá­gi ze­ne­kar idei tur­né­já­nak egyik ál­lo­má­sa Sze­ged volt – a fi­a­ta­lok le­nyű­gö­ző kon­cer­tet ad­tak szep­tem­ber 15-én az al­só­vá­ro­si fe­ren­ces temp­lom­ban.
Címkék: Kultúra
A Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um előt­ti park­ban nyá­ron meg­kez­dett ása­tá­sok so­rán fel­tár­ták a 19. szá­zad­ban el­bon­tott sze­ge­di vár észa­ki, majd dé­li fal­sza­ka­sza­it.
Címkék: Kultúra
2010. október 07.
A sze­szé­lyes időjárás el­le­né­re, a nyár el­múl­tá­val is zsú­folt­nak tű­nik Sze­ged. Szep­tem­ber 22. egy tel­je­sen át­la­gos szer­da es­te lett vol­na. Most vi­szont a vá­ros köz­pont­já­ban ál­ló, a Köl­csey ut­cá­ról nyí­ló SZTEage klub kapuc­sen­gő­je szólt egy­folytában…
Címkék: Kultúra
Tíz­éves a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház
Címkék: Kultúra
2010. október 07.
Idén ti­zen­öt éves év­for­du­ló­ját ün­nep­li az SZTE őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál, amely a meg­szo­kott, rend­kí­vül szí­nes prog­ram­kí­ná­lat­tal, öt­ven hely­szí­nen két­száz­öt­ven ren­dez­vén­­nyel vár­ja lá­to­ga­tó­it; a meg­újult prog­ram­fü­zet pe­dig elő­se­gí­ti e ren­ge­teg ese­mény kö­zöt­ti tá­jé­ko­zó­dást.
Címkék: Kultúra
Bezár