2022. augusztus 15., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Kultúra
Kultúra
2010. október 07.
Negy­ven ze­nész hat or­szág­ból, majd­nem két­órás ko­moly­ze­nei él­mény, lel­kes kö­zön­ség: a nem­zet­kö­zi if­jú­sá­gi ze­ne­kar idei tur­né­já­nak egyik ál­lo­má­sa Sze­ged volt – a fi­a­ta­lok le­nyű­gö­ző kon­cer­tet ad­tak szep­tem­ber 15-én az al­só­vá­ro­si fe­ren­ces temp­lom­ban.
Címkék: Kultúra
A Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um előt­ti park­ban nyá­ron meg­kez­dett ása­tá­sok so­rán fel­tár­ták a 19. szá­zad­ban el­bon­tott sze­ge­di vár észa­ki, majd dé­li fal­sza­ka­sza­it.
Címkék: Kultúra
2010. október 07.
A sze­szé­lyes időjárás el­le­né­re, a nyár el­múl­tá­val is zsú­folt­nak tű­nik Sze­ged. Szep­tem­ber 22. egy tel­je­sen át­la­gos szer­da es­te lett vol­na. Most vi­szont a vá­ros köz­pont­já­ban ál­ló, a Köl­csey ut­cá­ról nyí­ló SZTEage klub kapuc­sen­gő­je szólt egy­folytában…
Címkék: Kultúra
Tíz­éves a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház
Címkék: Kultúra
2010. október 07.
Idén ti­zen­öt éves év­for­du­ló­ját ün­nep­li az SZTE őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál, amely a meg­szo­kott, rend­kí­vül szí­nes prog­ram­kí­ná­lat­tal, öt­ven hely­szí­nen két­száz­öt­ven ren­dez­vén­­nyel vár­ja lá­to­ga­tó­it; a meg­újult prog­ram­fü­zet pe­dig elő­se­gí­ti e ren­ge­teg ese­mény kö­zöt­ti tá­jé­ko­zó­dást.
Címkék: Kultúra
konyvtar_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár