2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ÁJTK
Sze­ge­den 1921 óta mű­kö­dik a jo­gász­kép­zés, 1990-ben a mun­ka­ügyi kap­cso­la­tok, tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si ügy­in­téző, majd igaz­ga­tá­si alap­szak­kal bő­vült a kép­zés, 2006 óta pe­dig po­li­to­ló­gia és nem­zet­kö­zi ta­nul­má­nyok alap­szak is hall­gat­ha­tó. Az SZTE ÁJTK-n 14 tan­szék és 3 in­té­zet mű­kö­dik. A kar­nak egy dok­to­ri is­ko­lá­ja van, amely tíz prog­ram­mal mű­kö­dik. Je­len­leg ös­­sze­sen 3893 hall­ga­tót szám­lál az in­téz­mény, kö­zü­lük 2732 költ­ség­té­rí­té­ses. Nap­pa­li ta­go­za­ton 2133-an ta­nul­nak, a kül­föl­di di­á­kok szá­ma 60.
Bezár