2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ÁJTK
Tra­dí­ció és moder­nitás – kéz a kéz­ben
Ba­logh Elem­ér al­kot­mány­bí­ró, az Eu­ró­pai Jog­tör­té­ne­ti Tan­szék tan­székvezető egye­te­mi ta­ná­ra sze­rint a sze­ge­di ma­gas szak­mai szín­vo­na­lú jo­gi kép­zés egyik nagy eré­nye a ha­gyo­má­nyok ápo­lá­sa és a kor ki­hí­vá­sa­i­ra va­ló éber fi­gye­lés együt­tes je­len­lé­te.
Címkék: ÁJTK
ajtk_tanar„Jár­va-kel­ve az or­szág­ban, s még in­kább Eu­ró­pa or­szá­ga­i­ban, év­ről év­re erő­sö­dik ben­nem az a jó ér­zés, hogy a jósor­som nem vé­let­le­nül ve­tett en­gem a Ti­sza-par­ti vá­ros­ba. Min­den együtt van itt, ami a szel­lem ki­bon­ta­ko­zá­sá­hoz kell: él­he­tő mé­re­tű, be­fo­ga­dó szel­le­mű vá­ros, kul­tu­rá­lis le­he­tő­sé­gek so­ra, egész­sé­ges tá­vol­ság túl­mé­re­te­zett főváro­sunk­tól és fő­leg: ma­gas szak­mai szín­vo­nal a jo­gi kép­zés­ben. Ami szá­mom­ra leg­fon­to­sabb, az a ha­gyo­má­nyok ápo­lá­sa és a kor ki­hí­vá­sa­i­ra va­ló éber fi­gye­lés együt­tes je­len­lé­te. Ko­lozs­vár­ról el­szár­ma­zott egye­te­münk ha­gyo­má­nya­i­nak ápo­lá­sa, a tör­té­ne­ti jel­le­gű stú­di­u­mok gaz­dag kí­ná­la­ta mel­lett a kon­ti­nen­tá­lis Eu­ró­pa leg­jobb jo­gi tra­dí­ci­ói él­nek együtt ka­run­kon. A moder­nitás az új sza­kok és szak­kép­zé­sek fo­ko­za­to­san bő­vü­lő pa­let­tá­ját je­len­ti, mel­let­te az or­szág­ban el­ső­ként Sze­ge­den meg­ho­no­sí­tott ide­gen nyel­vű kép­zé­se­ket emel­ném ki. A fran­cia, né­met és az ame­ri­kai jo­gi fel­sőok­tatást 'tö­mö­rí­tett fájl­ban' itt meg­kap­ja az érdek­lődő hall­ga­tó. Ki­ter­jedt nem­zet­kö­zi kap­cso­la­ta­ink­nak köszön­hetően csak az nem megy Eras­mus-hall­gatóként kül­föld­re, aki nem akar.
Mind­eh­hez hoz­zá­tar­to­zik az a szak­mai igé­nyes­ség is, ami mun­kán­kat jel­lem­zi. A sze­ge­di jo­gi dip­lo­ma ér­té­két ugyan­is min­denekelőtt a ben­ne meg­tes­te­sü­lő ren­ge­teg mun­ka ad­ja meg. Bi­zony, ma­gas­ra tes­­szük a lé­cet hall­ga­tó­ink előt­t, de min­den­nél job­ban tö­rek­szünk se­gít­sé­gük­re len­ni.
Az or­szá­gos tu­do­má­nyos di­ák­kö­ri kon­fe­ren­ci­ák év­ről év­re vis­sza­térő szép si­ke­rei jel­zik az itt fo­lyó mű­hely­mun­ka ma­gas szín­vo­na­lát. Ami­lyen jó ér­zés sze­ge­di jo­gász­pro­fesszor­nak len­ni, ugyan­olyan jó itt vég­zett jo­gász­ként je­lent­kez­ni egy ügy­vé­di irodába…”
Bezár