2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ÁJTK
A tár­sa­dal­mi együtt­élést a jog sza­bá­lyoz­za
Ko­moly múl­tú, nem­zet­kö­zi hí­rű in­téz­mény ne­ves ok­ta­tók­kal és ki­vá­ló fel­té­te­lek­kel – ez a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Ka­ra, mely a munkaerőpi­ac vál­to­zá­sa­it fi­gye­lem­mel kí­sér­ve az eu­ró­pai uni­ós tér­ben mo­zog­ni kí­vá­nó jo­gá­szok­nak is ver­seny­ké­pes is­me­re­te­ket kí­nál.
Címkék: ÁJTK

A köz­hi­e­del­mek­kel el­len­tét­ben – így Sza­bó Im­re dé­kán – nem be­szél­he­tünk jogásztúl-képzés­ről, az ala­pos jo­gi vég­zett­ség ma is ver­seny­ké­pes a munkaerőpi­a­con. A ta­pasz­ta­lok sze­rint zá­ros ha­tár­időn be­lül ta­lál­nak a jo­gá­szok az igé­nye­ik­nek meg­fe­le­lő ál­lást; és ha­son­ló a ta­pasz­ta­lat a kar töb­bi szak­ján is.

Új ki­hí­vá­sok az uni­ós tér­ben

A kar az osz­tott kép­zést a mun­ka­ügyi és tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si igaz­ga­tá­si, a nem­zet­kö­zi ta­nul­má­nyok és a po­li­to­ló­gia sza­ko­kon ve­zet­te be. A kép­zés bá­zi­sa to­vább­ra is az osz­tat­lan kép­zés­ként mű­kö­dő ha­gyo­má­nyos jo­gász­kép­zé­si for­ma, de mel­let­te – har­madévtől – szak­irány-vá­lasz­tás­ra is le­he­tő­ség van, így pél­dá­ul az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si, gaz­da­sá­gi jo­gi, nem­zet­kö­zi ke­res­ke­del­mi kap­cso­la­tok jo­gá­ban mé­lyül­het­nek el ala­po­sab­ban a hall­ga­tók. Mind­ez azért is fon­tos, mert egy ki­tá­gult eu­ró­pai uni­ós tér­ben kell a ma­gyar jo­gász­nak a meg­fe­le­lő is­me­re­tek bir­to­ká­ban mo­zog­nia, és a szak­irá­nyo­kon sze­rez­he­tő több­let­tu­dás nö­ve­li a meg­szer­zett dip­lo­ma ér­té­két – ma­gya­ráz­za a dé­kán. Így pél­dá­ul az Eu­ró­pa-jo­gi szak­jo­gász irá­nyon az eu­ró­pai uni­ós, il­let­ve a nem­zet­kö­zi ke­res­ke­del­mi kap­cso­la­tok jo­gá­ban mé­lyül­het­nek el ala­po­sab­ban a hall­ga­tók. Egy má­sik pél­da: akik a gaz­da­sá­gi jo­gi szak­mo­dult vá­laszt­ják, mé­lyebb szak­is­me­re­te­ket sze­rez­het­nek a gaz­da­sá­gi jog te­rü­le­té­ről, ami­vel olyan ügy­vé­di iro­dák­ban vagy mul­ti­na­ci­o­ná­lis cé­gek­nél he­lyez­ked­het­nek el, ame­lyek ezek­kel a spe­ci­á­lis te­rü­le­tek­kel fog­lal­koz­nak.
A kar te­hát fi­gye­lem­mel kí­sé­ri az új gaz­da­sá­gi-tár­sa­dal­mi igé­nye­ket, ame­lyek az uni­ós tag­ság­ból kö­vet­ke­ző­en az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si, a köz­igaz­ga­tá­si te­rü­le­ten elhe­lyezkedő jo­gá­szok­kal és a gaz­da­sá­gi jog­gal fog­lal­ko­zók­kal szem­ben is meg­fo­gal­ma­zód­nak. To­vább­ra is foly­ta­tó­dik a fran­cia és kö­zös­sé­gi jo­gi, né­met gaz­da­sá­gi jo­gi és ame­ri­kai jo­gi sza­kértői spe­ci­á­lis kép­zés, ame­lyek­re vál­to­zat­la­nul nagy az érdek­lődés. E kur­zu­so­kon töm­bö­sí­tett for­má­ban, fran­cia, né­met és ame­ri­kai egye­te­mek jo­gász­pro­fes­­szo­rai tar­ta­nak előadá­sokat ha­zai jo­guk­ról.

ajtk
A dip­lo­ma­osz­tót kö­ve­tő­en a Sze­ge­den vég­zet­te­ket öröm­mel lát­ják a mun­kál­ta­tók. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A mun­kál­ta­tói igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en to­vább­ra is meg­hir­de­tik poszt­gra­du­á­lis kép­zé­se­i­ket olyan, az alap­kép­zést már be­fe­je­zett hall­ga­tók­nak, akik gaz­da­sá­gi, pénz­ügyi, mér­nö­ki alap­kép­zett­sé­get sze­rez­tek, és az el­he­lyez­ke­dé­sük­höz jo­gi is­me­re­tek­re is szük­sé­gük len­ne.

Gya­kor­no­ki prog­ra­mok

A gya­kor­la­ti is­me­re­tek meg­szer­zé­sét se­gí­ti – amit a mun­kál­ta­tók e te­rü­le­ten is nagy­ra ér­té­kel­nek –, hogy már hall­ga­tó­ként tény­le­ges jo­gi mun­kát vé­gez­het­nek a leg­jobb di­á­kok a jo­gi kli­ni­ka, il­let­ve a jog­gya­kor­no­ki prog­ram ke­re­té­ben. Fél­éven­te har­minc-negy­ven hall­ga­tót tud így ha­vi dí­ja­zá­sú gya­kor­nok­ként négy hó­nap­ra ki­he­lyez­ni az ÁJTK ügy­vé­di iro­dák­ba, biz­to­sí­tók­hoz, köz­igaz­ga­tá­si szerv­hez vagy a bí­ró­ság­ra. Ha a hall­ga­tó jól vég­zi a mun­ká­ját, több te­rü­le­ten is ki­pró­bál­hat­ja ma­gát. Ki­ala­kí­tot­tak egy hall­ga­tói szi­mu­lá­ci­ós tan­ter­met is, ahol a hall­ga­tók el­játsz­hat­ják azo­kat a jö­vő­be­ni élet­hely­ze­te­ket, ame­lyek­kel mun­ká­juk so­rán ta­lál­koz­hat­nak, így a bí­rói, ügy­vé­di, ügyé­szi sze­rep­kört.
Az ÁJTK tár­gyi fel­tét­ele­i­ben is a ki­emel­ke­dő­en jó inf­rast­ruk­tú­rá­val ren­delkező in­téz­mé­nyek kö­zé tar­to­zik: fel­újí­tott épü­le­té­ben egy száz gép­pel fel­sze­relt, in­gye­ne­sen hasz­nál­ha­tó szá­mí­tó­gé­pes ka­bi­net, va­la­mint egy nagy tár­sal­gó és bü­fé áll a hall­ga­tók ren­del­ke­zé­sé­re. Ez olyan kö­zös­sé­gi te­ret je­lent, amely al­kal­mas a kap­cso­lat­épí­tés­re is.

To­vább­ra is az elit­ben

Az 1872-től fo­lya­ma­to­san mű­kö­dő jo­gi kar fő­épü­let­ében a Pro­fes­­szo­ri Arc­kép­csar­nok a kar tör­té­ne­te je­les alak­ja­i­nak ne­vé­vel is fém­jel­zi a nagy múl­tú kép­zés szín­vo­na­lát. Az ÁJTK az egyet­len tu­do­mány­kar, amely az egye­tem ala­pí­tá­sá­tól kezd­ve a nagy elő­döt, a ko­lozs­vá­ri egye­te­met an­nak min­den ál­lo­má­sán kö­vet­te. De nem csak a múlt, a je­len is szá­mos ki­vá­ló­sá­got mu­tat­hat fel, így a sze­ge­di jo­gi kar há­rom al­kot­mány­bí­ró­val – köz­tük az Al­kot­mány­bí­ró­ság el­nö­ké­vel, Pac­zo­lay Pé­ter­rel, va­la­mint Ba­logh Elem­ér­rel és Tróc­sányi Lász­ló­val – is büsz­kél­ked­het. A lu­xem­bur­gi szék­he­lyű Eu­ró­pai Bí­ró­ság egyik ma­gyar bí­rá­ja Czúcz Ot­tó, aki je­len­leg is a kar ok­ta­tó­ja, míg a má­sik ma­gyar bí­ró, Ju­hász End­re is e ka­ron vég­zett. A kar pro­fesz­­szo­ra az egy­ko­ri kül­ügy­mi­nisz­ter, Martonyi Já­nos, il­let­ve a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um ál­lam­tit­ká­ra, Ka­to­na Ta­más pro­fes­­szor.
A kar­nak na­gyon jók a makrokörnyezeti adott­sá­gai is: tan­szé­kei és tan­ter­mei a vá­ros cent­ru­má­ban ta­lál­ha­tók, hall­ga­tói kol­lé­gi­u­mi el­he­lye­zé­se biz­to­sí­tott.
Sze­ged szá­mos le­he­tő­sé­get biz­to­sít, így pél­dá­ul az egye­te­mi Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­nak az or­szág­ban egye­dül­ál­ló könyv­tá­rát. A sze­ge­di jo­gi dip­lo­mát min­dig szí­ve­sen fo­gad­ják el a mun­kál­ta­tók – ezt több fel­mé­rés is ta­nú­sít­ja, me­lyek sze­rint a kar or­szá­go­san az el­ső há­rom hely va­la­me­lyi­kén sze­re­pel, s van fel­mé­rés, ame­lyik sze­rint a leg­jobb.

Arany Mi­hály

Elérhetőség: A kép­zé­sek­ről bő­vebb in­for­má­ci­ók a kar hon­lap­ján (www.ju­ris.u-szeged.hu) ol­vas­ha­tók, il­let­ve fel­vi­lá­go­sí­tás kér­he­tő te­le­fo­non: 62/544-196, 544-197; a Ta­nul­má­nyi Osz­tá­lyon: 62/544-190, vagy a hneeme­se@juris.u-szeged.hu e-mail cí­men.

Nyílt nap: Feb­ru­ár 4-én a mes­ter­kép­zé­sek­hez kap­cso­ló­dó nyílt na­pot tar­ta­nak a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban (Ady tér 10.) 16-tól 18 órá­ig, min­den érdek­lődőt sze­re­tet­tel vár­nak.

Bezár