2022. május 26., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ÁJTK
ÁJTK
Ba­logh Elem­ér al­kot­mány­bí­ró, az Eu­ró­pai Jog­tör­té­ne­ti Tan­szék tan­székvezető egye­te­mi ta­ná­ra sze­rint a sze­ge­di ma­gas szak­mai szín­vo­na­lú jo­gi kép­zés egyik nagy eré­nye a ha­gyo­má­nyok ápo­lá­sa és a kor ki­hí­vá­sa­i­ra va­ló éber fi­gye­lés együt­tes je­len­lé­te.
Címkék: ÁJTK
2010. január 18.
Címkék: ÁJTK
2010. január 18.
Címkék: ÁJTK
2010. január 18.
Címkék: ÁJTK
Ko­moly múl­tú, nem­zet­kö­zi hí­rű in­téz­mény ne­ves ok­ta­tók­kal és ki­vá­ló fel­té­te­lek­kel – ez a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Ka­ra, mely a munkaerőpi­ac vál­to­zá­sa­it fi­gye­lem­mel kí­sér­ve az eu­ró­pai uni­ós tér­ben mo­zog­ni kí­vá­nó jo­gá­szok­nak is ver­seny­ké­pes is­me­re­te­ket kí­nál.
Címkék: ÁJTK
Bezár