2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
100 éve született Ortutay Gyula
Címkék: Egyetemi Élet

Ortu­tay Gyu­la et­nog­rá­fus szü­le­té­sé­nek cen­te­ná­ri­u­mán, 2010. már­ci­us 25-én a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem BTK Nép­raj­zi és Kul­tu­rá­lis Ant­ro­po­ló­gi­ai Tan­szé­ke, az Egye­te­mi Könyv­tár, az MTA Sze­ge­di Aka­dé­mi­ai Bi­zott­sá­gá­nak nép­raj­zi mun­ka­bi­zott­sá­ga, va­la­mint a Ma­gyar Nép­raj­zi Tár­sa­ság folk­lór­szak­osz­tá­lya a nép­rajz­ku­ta­tó éle­tét, mun­kás­sá­gát, kor­tár­sa­it be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tást és fel­ol­va­só­ülést ren­de­zett. A prog­ra­mo­kat Ortu­tay Ta­más, a ne­ves aka­dé­mi­kus fia is meg­tisz­tel­te je­len­lé­té­vel. „A tu­dós, a po­li­ti­kus, a köz­író, egy élet­út köny­vei” cí­mű tár­la­tot (a Soly­mossy Sán­dor Nép­tánc­e­gyüttes szín­vo­na­las elő­adá­sát kö­ve­tő­en) Voigt Vil­mos, az EL­TE Nép­rajz­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Is­ko­lá­já­nak ve­ze­tő­je nyi­tot­ta meg. A ki­ál­lí­tá­son az ér­dek­lő­dők vá­lo­ga­tást lát­hat­tak a sze­ge­di egye­tem egy­ko­ri hall­ga­tó­já­nak, ma­gán- és cím­ze­tes nyil­vá­nos rend­kí­vü­li ta­ná­rá­nak tu­do­má­nyos köny­ve­i­ből, ta­nul­mány­kö­te­te­i­ből, me­se­gyűj­té­se­i­ből, va­la­mint a Sze­ge­di Fi­a­ta­lok Mű­vé­sze­ti Kol­lé­gi­u­má­hoz fű­ző­dő do­ku­men­tu­mok­ból. A meg­nyi­tó után a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar kon­fe­ren­cia­ter­mé­ben tar­tott fel­ol­va­só­ülé­sen elő­tér­be ke­rült Ortu­tay Gyu­la élet­mű­vé­nek há­rom kor­sza­ka, a ko­rai sze­ge­di évek, a po­li­ti­kai pá­lyá­já­nak el­ső fe­le és folk­lo­ris­ta pá­lya­fu­tá­sá­nak kezdete. Péter Lász­ló iro­da­lom­tör­té­nész elő­adá­sá­ban Ortu­tay Gyu­la Nap­ló I. cí­mű kö­te­té­ből ol­va­sott fel rész­le­te­ket, mely­ekből a je­len­lé­vők meg­is­mer­het­ték gyer­mek­ko­rát, kö­zép­is­ko­lai éve­it, il­let­ve azt is, hogy fi­a­tal­ko­rá­ban na­gyon ér­de­kel­ték a ver­sek, oly­any­­nyi­ra, hogy tár­sa­i­val ön­kép­ző­kört is ala­kí­tott. Ortu­tay Gyu­la pá­lya­kez­dés­ének be­mu­ta­tá­sát kö­ve­tő­en Mód Lász­ló ta­nár­se­géd szin­tén az et­nog­rá­fus nap­ló­be­jegy­zé­se­i­nek se­gít­sé­gé­vel a ma­gán­ta­ná­ri ké­pe­sí­tés, va­la­mint a nyil­vá­nos, rend­kí­vü­li ta­ná­ri cím el­nye­ré­sé­nek kö­rül­mé­nye­it mu­tat­ta be. „Ortutay és a Sze­ge­di Fi­a­ta­lok Mű­vé­sze­ti Kol­lé­gi­u­ma” cím­mel Len­gyel And­rás iro­da­lom­tör­té­nész, mu­ze­o­ló­gus tar­tott elő­adást, ami­ben a nép­rajz­ku­ta­tó po­li­ti­kai sze­rep­vál­la­lá­sát emel­te ki. A fel­ol­va­só­ülés szü­ne­té­ben a lá­to­ga­tók meg­te­kint­het­ték a Nép­raj­zi Tan­szék Fo­lyo­só Ga­lé­ri­á­já­ban meg­ren­de­zett tár­la­tot, ahol Ortu­tay Gyu­la mel­lett még két hí­res sze­ge­di kö­tő­dé­sű kor­tár­sá­hoz, Fél Edit­hez és Tálasi Ist­ván­hoz kap­cso­ló­dó ké­pe­ket, nap­ló­rész­le­te­ket, elő­adás-ter­ve­ze­te­ket, jegy­ző­köny­ve­ket ál­lí­tot­tak ki. A fel­ol­va­só­ülés foly­ta­tá­sa­ként az elő­adók be­te­kin­tést nyúj­tot­tak Ortu­tay Gyu­la to­váb­bi po­li­ti­kai és folk­lo­ris­ta pá­lya­fu­tá­sá­ba, de Fél Edit és Tálasi Ist­ván mun­kás­sá­gá­ra is rész­le­te­seb­ben kitértek. A ma­gas szín­vo­na­lú ren­dez­vé­nyek mél­tón em­lé­kez­tek a száz éve szü­le­tett aka­dé­mi­kus­ról, aki az egyik meg­ha­tá­ro­zó ala­pí­tó­ja volt a 20. szá­za­di nép­rajz­tu­do­mány­nak, s aki­nek élet­mű­ve má­ig él, és ha­tás­sal van a tár­sa­da­lom­tu­dó­sok­ra.

Du­dás Szil­via

Bezár