2022. szeptember 29., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Egyetemi Élet
2010. március 28.
Nyolc or­szág­ból ér­kez­tek ver­seny­zők a ne­gye­dik Nem­zet­kö­zi Bar­tók Bé­la Zon­go­ra­ver­seny­re. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ze­ne­mű­vé­sze­ti Ka­rán már­ci­us 23-tól 28-ig tar­tott a ran­gos ze­nei meg­mé­ret­te­tés.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 28.
Im­már ha­gyo­mány, hogy már­ci­us 25-én, Bar­tók Bé­la szü­le­té­sé­nek év­for­du­ló­ján tart­ják a Te­het­ség Nap­ját. Ek­kor ad­ják át a Sze­ged If­jú Te­het­sé­ge és a Sze­ged If­jú Te­het­sé­gé­ért dí­ja­kat, s eb­ből az al­ka­lom­ból szá­molt be Hat­va­ni Lász­ló aka­dé­mi­kus a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men fo­lyó te­het­ség­gon­do­zó mun­ká­ról.
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Fü­vész­kertje sok ér­de­kes prog­ra­mot szer­vez an­nak ér­de­ké­ben, hogy mi­nél töb­ben, a ki­seb­bek és az idő­seb­bek is meg­is­mer­hes­sék Föl­dünk nö­vény­vi­lá­gát, a kör­nye­zet­vé­de­lem je­len­tő­sé­gét. A Víz Vi­lág­nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an már­ci­us 22-e és 31-e kö­zött im­már ne­gye­dik al­ka­lom­mal tar­ta­nak já­té­kos, in­te­rak­tív ki­ál­lí­tást az óvo­dás, is­ko­lás, va­la­mint idén elő­ször a gim­na­zis­ta osz­tá­lyok, cso­por­tok ré­szé­re.
Címkék: Egyetemi Élet
Az SZTE Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vá­nya im­már he­te­dik al­ka­lom­mal ren­dez­te meg ösz­tön­díj-kon­fe­ren­ci­á­ját. A már­ci­us 24-i ren­dez­vé­nyen hét mes­ter­kép­zés­ben részt ve­vő és ki­lenc dok­toran­dusz bi­o­ló­gus­hall­ga­tó mu­tat­ta be tu­do­má­nyos ku­ta­tá­si te­rü­le­tét a Sze­ge­di Bi­o­ló­gi­ai Köz­pont­ban, a két ka­te­gó­ria leg­jobb­ját 100-100 ezer fo­rin­tos ösz­tön­díj­jal ju­tal­maz­zák.
Címkék: Egyetemi Élet
A Hall­ga­tói Moz­ga­lo­mért Ér­dem­érem ok­ta­tói ta­go­za­tá­nak ki­tün­te­té­sé­ben ré­sze­sült Be­ne­dek Györ­gy pro­fes­­szor, aki kül­föl­di tar­tóz­ko­dá­sa mi­att most ve­het­te át az ok­tó­ber­ben ki­osz­tott dí­jat.
Címkék: Egyetemi Élet
Hő­el­ve­ze­tés szén­nanoc­sövekkel
Címkék: Egyetemi Élet
2010. március 28.
Kon­fe­ren­cia egy si­va­ta­gi ki­rály­ság rész­vé­te­lé­vel
Címkék: Egyetemi Élet
Bezár